Program

PROGRAM VĚDECKÉ KONFERENCE
PRÁVNÍ JEDNÁNÍ A ODPOVĚDNOST PRÁVNICKÝCH OSOB
PO REKODIFIKACI ČESKÉHO SOUKROMÉHO PRÁVA


24. května 2019
Praha, Právnická fakulta UK (místnost č. 220)


8:30 – 9:00 Registrace účastníků

9:00 Zahájení konference
prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
proděkan pro vědu, výzkum a ediční činnost a koordinátor programu Progres Q02

9:05 – 9:45 Tematický blok č. 1
Způsobilost právnické osoby „právně jednat“ a „právně odpovídat“
Hlavní referent: prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš
Předseda panelu: doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.
Diskusní příspěvky
doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.: K "povaze" a právnímu jednání právnických osob s omezenou právní osobností
JUDr. Vlastimil Pihera, Ph.D.: Paradox fikce a fiktivní paradox
doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.: Může se zásadně lišit koncept právní osobnosti osoby fyzické od osoby právnické?
Garant: doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D. 

9:45 – 10:30 Tematický blok č. 2
Působení základních práv na právní vztahy právnických osob
Hlavní referent: JUDr. Martin Hapla, Ph.D.
Předseda panelu: JUDr. Michal Šejvl, Ph.D.
Diskusní příspěvek
JUDr. Michal Šejvl, Ph.D.: Argument pro morální práva korporací
Garant: JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D.

10:30 – 11:00 coffee break

11:00 – 11:45 Tematický blok č. 4
Podnikatelské uvážení a odpovědnost členů statutárních orgánů právnických osob
Hlavní referent: doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.
Předseda panelu: prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Diskusní příspěvky
JUDr. Lucie Josková, Ph.D. LL.M.: Jak správně formulovat pravidlo podnikatelského úsudku, aby plnilo svůj účel?
doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.: (Ne)použitelnost business judgment rule mimo svět obchodních korporací?
JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D.: K odpovědnosti za porušení fiduciárních povinností
Garant: Mgr. Lucie Novotná Krtoušová, Ph.D.

11:45 – 12:30 Tematický blok č. 3
Jednání člena statutárního orgánu právnické osoby jako zastoupení
„sui generis“

Hlavní referent: JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.
Předseda panelu: doc. JUDr. Michaela Hendrychová - Zuklínová, CSc.
Diskusní příspěvky
JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.: Společné zastupování člena statutárního orgánu s jiným povinně zapisovaným zástupcem do veřejného rejstříku
Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.: Specifika jednání člena statutárního orgánu právnické osoby při správě daní
Garant: JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.

12:30 – 13:20 oběd

13:20 Zdravice koordinátorů programů Progres
prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc
prorektor UK pro akademické kvalifikace a koordinátor programu Progres Q04
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
proděkan pro státní rigorózní zkoušky, habilitační a jmenovací řízení
a koordinátor programu Progres Q03

13:30 – 14:30 Tematický blok č. 6
Co lze přičítat právnickým osobám z titulu subjektivní a objektivní odpovědnosti?
Hlavní referent: JUDr. Petr Vojtek
Předseda panelu: doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D.
Diskusní příspěvky:
doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M.: Když se ze subjektivní odpovědnosti stává objektivní aneb problematika objektivizace měřítek zavinění.
JUDr. Petr Šustek, Ph.D.: Odpovědnost poskytovatelů zdravotních služeb jakožto právnických osob – vybrané aspekty
Mgr. Luboš Brim: Odpovědnost zaměstnanců orgánů veřejné moci jako pomocníků ve smyslu § 2914 obč. zák.
Garanti: doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
JUDr. Jiří Hrádek, Ph.D., LL.M.

14:30 – 15:15 Tematický blok č. 7
Odpovědnost právnických osob za veřejnoprávní delikt
Hlavní referent: doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
Předseda panelu: prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Diskusní příspěvky
prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.: Odpovědnost veřejnoprávních osob za veřejnoprávní delikt
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.: K otázce oprávněného recipienta úkonu správního orgánu učiněného vůči právnické osobě
JUDr. Vladimír Pelc, Ph.D.: Trestní odpovědnost právnických osob jako důkaz proměny povahy trestní odpovědnosti
Mgr. Pavel Švásta, Ph.D.: K otázce liberace právnické osoby za spáchání veřejnoprávního deliktu
Garant: prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S.J.D.

15:15 -15:30 coffee break

15:30 - 16:15 Tematický blok č. 8
Odpovědnost a zavázanost právnických osob
Hlavní referent: Mgr. Pavel Pražák
Předseda panelu: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D.
Diskusní příspěvky:
JUDr. Barbora Grambličková, PhD. LL.M, JUDr. Peter Lukáčka, PhD.:
Koncept zodpovednosti (v rámci) obchodných spoločností ako právnických osôb v kontexte spoločensky zodpovedného podnikania aneb je možné ochrániť spoločensky zodpovedného štatutára?
JUDr. Ing. Jan Broulík, LL.M., Ph.D.: Vicarious liability právnických osob z ekonomického pohledu
Garant: JUDr. Bc. Václav Janeček, Ph.D., M.St. (Oxon)

16:15 – 16:30 Zakončení konference
závěrečný raut
(bezprostředně po ukončení konference)
 

 

Ostatní

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111