Pokyny pro autory

Pokyny pro autory

Rukopisy redakci zasílejte ve 2 tištěných vyhotoveních psaných vždy po jedné straně o formátu A4, k nimž připojte elektronickou verzi rukopisu (na disketě, CD, DVD). Rukopis je rovněž možné předložit redakci pouze v elektronické verzi, a to na níže uvedenou e-mailovou adresu redakce.

  1. Je třeba, aby každý rukopis byl průběžně stránkován a přehledně členěn do odstavců a kapitol doplněných případně o mezititulky. Elektronická verze rukopisu musí být zpracována v některém z obecně používaných verzí textového editoru MS Word.
  2. Poznámky v rukopisu číslujte průběžně a zařaďte dole na stránce v poznámce pod čarou nebo za text stati. Veškeré citace provádějte s přihlédnutím k obvyklému citačnímu usu.
  3. Ke každému článku je třeba na závěr na samostatné stránce připojit krátké resumé v jazyce anglickém; v případě článku v jiném než českém (případně slovenském) jazyce je třeba připojit též české resumé. Resumé musí zahrnovat název článku, jméno autora a výstižnou charakteristiku obsahu článku.
  4. Rukopis, který nesplňuje formální náležitosti vyplývající z těchto Pokynů, nemůže být přijat k otištění.
  5. Redakci zaslané rukopisy procházejí před přijetím k otištění recenzním řízením.
  6. Redakcí nevyžádané rukopisy se nevracejí autorům zpět.
  7. Veškerou korespondenci adresujte redakci AUCI, PF UK, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1 nebo na její e-mailovou adresu svobodon@prf.cuni.cz. Při veškeré korespondenci uvádějte vždy Vaše kontaktní údaje.

 

Etický kodex časopisu AUCI

 

1.1   Časopis AUCI publikuje vědecké články, jejichž vysoká kvalita je zajištěna anonymním recenzním řízením. Recenzní řízení a posuzování rukopisů proto musí být důkladné, objektivní a spravedlivé.

1.2   Tento etický kodex popisuje zásady etického chování všech účastníků recenzního řízení a posuzování rukopisu. Autoři, redaktoři a recenzenti jsou povinni řídit se pravidly uvedenými v tomto etickém kodexu.

 

AUTOŘI

2.1   Každý rukopis předložený k odbornému posouzení časopisem AUCI musí být původní dílo. Rukopis nesmí být publikován nebo přijat k publikaci v jiném časopisu či nakladatelství. Výjimky z pravidla „původnosti“ platí pro následující díla: 1) konferenční příspěvky publikované na příslušné webové stránce konference; 2) nepublikované magisterské, rigorózní, disertační a habilitační práce. Autor nesmí časopisu AUCI poslat k posouzení rukopis, který je předmětem posouzení jiným časopisem, anebo jinému časopisu poslat rukopis, který je v daný okamžik posuzován v časopise AUCI.

2.2   Rukopis nesmí obsahovat plagiátorství, falšování, výmysly nebo závažná opomenutí. Autoři jsou povinni odkazovat na díla ostatních autorů, pokud je citují v doslovném znění či parafrázují jejich myšlenky. V případě plagiátorství nebo autoplagiátorství (opakované publikace vlastních děl) bude rukopis odmítnut.

2.3   Autoplagiátorství (duplicitní publikace vlastního díla) je v zásadě nepřípustné. Čerpá-li rukopis z jiné autorovy práce, která již byla publikována, je v tisku nebo je posuzována k publikaci, musí autor na tuto práci odkazovat.

2.4   Autoři mohou publikovat dílčí výsledky svého výzkumu ve více publikacích. Každá z těchto publikací si však musí zachovat originalitu, jednotlivé texty se musí lišit výzkumným cílem a v odpovídající míře i strukturou a obsahem.

2.5   Autor zajistí, aby jeho rukopis neporušoval autorské právo. V případě, že autor používá cizí díla (grafika, tabulky), jejichž použití vyžaduje souhlas jejich autora, zajistí potřebná oprávnění před odesláním příspěvku. PF UK v Praze – nakladatelství Karolinum – jako vydavatel časopisu je držitelem autorských práv na všechny články publikované v časopise AUCI. Přetištění článku publikovaného v AUCI, například ve formě knižní kapitoly nebo překladu, je možné. Je však třeba si vyžádat výslovný souhlas vydavatele časopisu k opětovné publikaci článku. Žádosti o přetištění článku publikovaného v AUCI posílejte emailem redakci časopisu.

 

REDAKTOŘI

3.1   Redaktoři (členové redakční rady) si zachovávají svoji nezávislost. Redaktoři nezneužívají svého postavení a k autorům přistupují diskrétně, nestranně, pohotově, konstruktivně a citlivě. Redaktoři posuzují rukopisy pouze na základě jejich odborných kvalit, bez ideových předsudků a osobních preferencí. Redakce usiluje o teoretickou a metodologickou pluralitu, zároveň však očekává, že rukopisy budou mít odpovídající odbornou úroveň a že budou přínosné a přístupné pro čtenáře.

3.2   V rámci recenzního řízení posuzují rukopis zpravidla dva renomovaní experti, jejichž odborný profil odpovídá posuzovanému příspěvku. Recenzenty vybírá redakce na základě jejich publikační činnosti k danému tématu, jejich akademického přínosu a jejich předchozí zkušenosti jako autorů či recenzentů v časopise AUCI.

3.3   Autoři mohou požádat redakci, aby rukopis nebyl posuzován konkrétními recenzenty, avšak konečné rozhodnutí o výběru recenzentů je ponecháno na uvážení redakce.

3.4   Odpovědnost za přijetí nebo odmítnutí rukopisů nese redakce, která respektuje doporučení recenzentů jako kolektivu. Redakce zpětně informuje recenzenty o výsledcích recenzního řízení a o konečném rozhodnutí o přijetí nebo odmítnutí rukopisu.

 

RECENZENTI

4.1   Zpracování posudku pro odborný časopis přináší užitek pro autora, pro časopis i pro vědeckou komunitu jako takovou. Redakce si váží času a energie, které recenzenti věnují zpracování posudku. Recenzenti musí odmítnout vypracování posudku na rukopis, v němž mají skutečný nebo potenciální střet zájmů. V případě pochybností, zda jde o střet zájmů, recenzenti informují o této skutečnosti redakci.

4.2   Recenzenti hodnotí rukopisy nezaujatě, objektivně, spravedlivě a profesionálně. Recenzenti jsou k autorovi upřímní, pokud mají pochybnosti o kvalitě rukopisu. Od recenzentů se očekává, že své doporučení redakci adekvátně odůvodní a že poskytnou autorovi odpovídající množství komentářů a případně i doporučení. Recenzenti vypracovávají posudek včas podle dohodnutého termínu.

 

Při formalizaci kodexu jsme se inspirovali z následujících zdrojů:

 

·         Eden, Lorraine – Cantwell, John (2010): Code of Ethics: Journal of International Business Studies. 18.9.2010, <http://www.palgrave-journals.com/jibs/jibs_ethics_code.html>.

·         MŠMT (2005): Etický rámec výzkumu. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, <http://www.msmt.cz/files/pdf/ATIIIVlastnimaterial.pdf>.

·         ÚMV (2010): Etický kodex výzkumu v Ústavu mezinárodních vztahů. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, <http://iir.cz/upload/VyrocniZprava/Eticky%20kodex%20UMV.pdf>.

·         Etický kodex časopisu Mezinárodní vztahy: <http://www.mezinarodnivztahy.com/about/ethics>.