Organizace programu

Organizace programu

Výuka bude probíhat v kombinované podobě po dobu 3 semestrů. Vedle domácí přípravy a zpracování zadaných úkolů proběhnou v každém z prvních dvou semestrů cca. 3-4 dvoudenní výukové bloky (dle předem zveřejněného výukového harmonogramu v režimu pátek a sobota). Každému předmětu bude věnováno cca. 7 hodin prezenční výuky doplněných o zadanou domácí přípravu.


Za účast v kurzech je předepsáno získat celkem 60 kreditů (6 kreditů za každý kurz). Předměty jsou hodnoceny na základě průběžně zpracovávaných úkolů a závěrečné studijní povinnosti (zkouška, popř. esej).


Poslední, třetí semestr je vyhrazen pro absolvování přípravného semináře pro zpracování závěrečné LL.M. práce (5 kreditů), její odevzdání a obhajobu. Rozsah závěrečné LL.M. práce je stanoven na minimálně 50 stran vlastního textu. Obhajoba závěrečné LL.M. práce je spojena se závěrečnou zkouškou a probíhá před komisí na konci třetího semestru (celkem 25 kreditů).


Účastníkům programu LL.M., kteří splní všechny předepsané náležitosti (tj. v součtu získají alespoň 90 kreditů za kurzy a povinnosti spojené se závěrečnou LL.M. prací), bude Univerzitou Karlovou udělen mezinárodně uznávaný titul LL.M. podle § 60a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.
 

Kurzovné za program LL.M. je stanoveno na 40.000,- Kč za každý semestr (podmínky úhrady kurzovného jsou blíže stanoveny v sekci Kurzovné).


Maximální doba pro splnění všech předepsaných povinností v programu LL.M. (absolvování předmětů a povinností spojených se závěrečnou LL.M. prací) je 5 semestrů.


V případě nesplnění předepsaných povinností v uvedené lhůtě zaniká účast v programu LL.M. automaticky bez nároku na vrácení uhrazeného kurzovného. Dříve uhrazené kurzovné se nevrací ani v případě odstoupení z programu LL.M. z důvodů na straně účastníka a dále též v případě neuhrazení zbývajících částí kurzovného v předepsaných lhůtách (blíže viz sekce Kurzovné). Výjimky z těchto pravidel může ve zvlášť odůvodněných případech povolit v předstihu před jejich naplněním na základě písemné žádosti účastníka děkan fakulty, popř. jím pověřený proděkan.


Ukončení účasti v programu je dále bez nároku na vrácení dříve uhrazeného kurzovného vyhrazeno v případech prokázaného plagiátorství u účastníkem odevzdaných esejí, dalších písemných studijních povinností a závěrečné LL.M. práce. Identicky to platí při pokusech o jiné podvody při skládání studijních povinností.