XII. ročníku SVOČ Právnické fakulty Univerzity Karlovy byl slavnostně zakončen 25.6.2019

 
Studenti přihlásili a obhajovali práce opět v 10 sekcích magisterského studijního programu a ve 3 sekcích doktorského studijního programu.
Celkem bylo podáno 109 přihlášek magisterských studentů a 30 doktorských studentů.
V magisterském studijním programu bylo odevzdáno 77 prací a obhájeno 69 prací jednotlivců a 1 dvojice, 1 práce byla obhájena mimo soutěž.
V doktorském studijním programu bylo obhájeno 22 prací.
Celkem bylo obhajováno 91 prací v soutěži a 1 mimo soutěž.
V magisterském studijním programu v samostatných sekcích bylo nejvíce prací odevzdáno v sekci trestního práva – 12 prací soutěžních a jedna mimo soutěž, v magisterské sekci právních dějin bylo obhajováno 8 prací.
V doktorském studijním programu bylo nevíce prací odevzdáno k obhajobě v sekci právních dějin a ústavního práva - 6 prací z právních dějin.
Práce SVOČ studenti zpracovali nejen v jazyce českém, ale zastoupení měl také jazyk anglický, francouzský.
Jeden účastník soutěžil v rámci svého studijního programu již počtvrté a 9 soutěžících v rámci svého studijního programu se zapojili do SVOČ potřetí
Ve XII. ročníku SVOČ se student Bc. Petr Ráliš umístil v sekci trestního práva na 1. místě a v sekci právních dějin na 2. místě.
Celkem 84 pedagogů fakulty, odborníků a doktorandů se podílelo na zpracování posudků k odevzdaným pracím.
19. a 20. září 2019 proběhne na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni Celostátní kolo soutěže studentské vědecké odborné činnosti (SVOČ)
Sponzory letošního ročníku je ČNB, ČAK – Bulletin advokacie, AK Dentons,
AK Wolters Kluwer, a.s., .
Velké poděkování patří všem, kteří se na úspěšném průběhu XII. ročníku SVOČ podíleli a již jsme v plánech na pokračování.

 

Výsledky XII. ročníku Studentské vědecké odborné činnosti na PF UK 2019


Sekce magisterského studijního programu
Sekce finanční právo a právo životního prostředí
1. Jakub Kaleta Akciová společnost s proměnným základním kapitálem jako daňový subjekt
2. Júdit Zatloukalová Změny v elektronické evidenci tržeb
3. Mgr. Jáchym Srb Nástroje ochrany klimatu: Ekonomická východiska právní regulace

Sekce evropské právo a mezinárodní právo
1. Jan Kubica ICO, tokeny a unijní regulace?
2. Tereza Běhounková Funkčnost dublinského systému z pohledu členského státu a žadatele o azyl
3. Karolina Drachovská Budoucnost evropské autonomní mobility, aneb kdo hlídá robota a co když ho neuhlídá?

Sekce obchodní práva, autorské právo, pracovní právo a právo sociálního zabezpečení
1. Martin Taimr Inspirace a otázky tvůrčí návaznosti v autorském právu
2. Ondřej Mocek Střet práva majitele ochranné známky s právem majitele obchodní firmy ve světle novelizace zákona o ochranných známkách
3. Michal Schejbal Sledování zaměstnanců a ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích

Sekce správní právo a právo životního prostředí
1. Jaromír Fronc Postup správního soudu in dubio
2. Bc. Pavel-Michal Rambousek Nečinnost správního orgánu jako zásah: vývoj judikatury
3. Bc. Gabriela Měsícová Vývoj české právní úpravy podpory OZE v kontextu práva EU

Sekce národního hospodářství
1. Pavel Linzer Finanční krize
2. Lucie Tuzová Míra znalosti a ovládání soft skills u studentů práv a význam soft skills pro právníky
3. Iva Fárková Rozvoj soukromého podnikání v letech 1990-1993 - ekonomické a právní aspekty

Sekce politologie a sociologie, Centrum právních dovedností, teorie práva a právní vědy
1. Jakub Stádník Dělba moci v judikatuře Ústavního soudu ČR
2. Matyáš Vilímek Přínosy a vybrané překážky automatizace soudního rozhodování
3. Vladimir Sharapaev Právní aspekty "fake news"


Sekce právních dějin
1. Dominik Macek Římskoprávní východiska vztahu testamentární a intestátní posloupnosti
2. Petr Ráliš Regina v. Dudley & Stephens
3. Bc.Jan Rampas Zákon o zastoupení lidu 1832 a proměna britské politiky ve 30. letech 19. století (Příspěvek k britským právním dějinám)

Sekce občanské právo a zdravotnické právo
1. Jakub Jebousek Oddlužení po novelizaci insolvenčního zákona s účinností od 1. 6. 2019
2. Alžběta Pospíšilová Odpovědnost za újmu způsobenou povinným očkováním
Jan Turek
3. Petra Kotápišová Rozhodčí řízení v České republice a Rakousku - komparativní studie


Sekce trestní právo
1. Petr Ráliš Zásada „nemo tenetur se ipsum accusare“ a její aplikace v trestním řízení
2. Albert Diok Sexuálně motivovaná kybernetická kriminalita
3. Karolína Homolová Nahrazení vazby spojené s využitím elektronického kontrolního systému

Sekce ústavní právo
1. Ing. Václav Podhorský, Ph.D. Právo na inkluzivní vzdělávání
2. Jan Nešpor Reforma volebního systému komunálních voleb v ČR
3. Tomáš Valenta Užití interpretativních a dalších výroků v judikatuře Ústavního soudu

Sekce doktorského studijního programu
Sekce právní dějiny, ústavní právo
1. Mgr. Milan Šimandl Sociální a geografický původ úředníků pražského policejního ředitelství ve druhé polovině 19. století
2. Mgr. Zuzana Kročilová Konfiskace uměleckých děl v době nesvobody a pokus o jejich poválečnou restituci
3. Mgr. Tereza Blažková Soumrak lenního práva v Českých zemích
3. Mgr. Eliška Klimentová Předkupní právo spoluvlastníků nemovitých věcí a jeho úskalí

Sekce evropské právo, mezinárodní právo, teorie práva a právních učení
1. JUDr. Jan Exner Proportionality of Sanctions in the World Anti-Doping Code: Should Hearing Panels Go Beyond The Limits in Special Cases?
2. JUDr. Martina Pohanková In the search of the perfect denial of benefits clause
3. Mgr. Markéta Křižáková Pojem mezinárodní spolupráce při přijímání uprchlíků z pohledu mezinárodního práva
3. JUDr. Lenka Vlková Vliv paralelního obchodu s léčivými přípravky na hospodářskou soutěž z pohledu judikatury ESD
Sekce trestní právo, finanční právo a finanční věda, správní právo a správní věda
1. Mgr. Anežka Pudilová Nestrannost soudce při dokazování v trestním řízení
2. Mgr. Daniel Codl Odkladný účinek ve správním soudnictví
3. Mgr. Bc. Pavel Martiník Implementace 6. AML směrnice

 

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111