Přihlášování na výjezdní seminář „Dělba moci“ – 11. – 14. dubna 2019 v Peci pod Sněžkou.

 

Seminář je určen pro studenty všech ročníků Právnické fakulty UK se zájmem o ústavní právo, státovědu či politologii.
Podmínkou účasti je písemné zpracování vybraného tématu. Účastníci semináře budou své práce prezentovat vystoupením v délce cca 15 minut, na které naváže diskuse.

Přihlásit se je možné od 19. listopadu 2018 do 3. března 2019 na e-mailové adrese wintr @ prf.cuni.cz. Přihláška obsahuje anotaci příspěvku v délce nejméně 1 normostrany, vyjadřující představu účastníka o tématu a obsahu jeho příspěvku a o relevantní literatuře. Protože kapacita semináře je omezena, bude třeba v případě výrazného převisu zájemců na základě těchto anotací provést výběr. Při výběru rozhoduje kvalita anotace, nikoli její pořadí. Tematický překryv není důvod k vyřazení, řeší se koordinací témat po výběru účastníků. Níže navrhujeme některá témata (a téměř u všech uvítáme komparativní pohled).

Výjezdní seminář se koná ve dnech 11. – 14. dubna 2019 v Peci pod Sněžkou. Náklady spojené s ubytováním a stravováním hradí fakulta.

• Zájemci o účast na semináři mohou požádat garanty o pomoc s výběrem tématu, literatury i se samotnou přípravou příspěvku. Nadto budou studentům k dispozici mentoři z řad doktorandů, kteří ještě před seminářem sdělí připomínky k odevzdaným pracím. Semináře se zúčastní též prof. Jan Kysela.

Příspěvek má mít podobu seminární práce odpovídající požadavkům kladeným na odborný text (členění do kapitol, řádné citace, seznam použité literatury) v rozsahu 8 až 20 normostran (30 řádek po 60 znacích).

Se seminárními pracemi lze též soutěžit ve Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ) vyhlášené na PF UK v akademickém roce 2018/2019 (sledujte, prosím, podmínky a termíny na http://svoc.prf.cuni.cz/); nejlepší práce vydáme stejně jako v minulých letech ve sborníku.

 

Harmonogram

  • 3. března 2019 termín pro odevzdání přihlášek a anotací příspěvků v rozsahu 1 normostrany
  • do 27. března 2019 příprava příspěvků, konzultace s mentory a odbornými garanty
  • 27. března 2019 odevzdání seminárních prací mentorům a na wintr @ prf.cuni.cz
  • 27. 3. – 8. 4. 2019 posuzování seminárních prací mentory, komunikace autorů a mentorů
  • 8. dubna 2019 odevzdání konečné verze seminárních prací + aktualizovaných anotací na wintr @ prf.cuni.cz
  • 11.–14. dubna 2019 výjezdní seminář (Chata UK, Pec pod Sněžkou, Velká pláň 159; od čtvrtečního dopoledne do nedělního odpoledne)

 

Nabídka témat

1. Klasikové dělby moci
2. Dělba moci vs. jednota moci
3. Dělba moci a princip vzájemné loajality ústavních orgánů
4. Kooperativní vs. konkurenční model dělby moci
5. Dělba moci v parlamentním režimu – vládní většina vs. opozice
6. Co vše je (a není) dělba moci?
7. Tři moci. Není to málo?
8. Stará a nová dělba moci
9. Vnitřní dělba mocí
10. Kompetenční jádro výkonné moci
11. Kompetenční jádro zákonodárné moci
12. Omezuje dělba moci soudy?
13. Judikatura Ústavního soudu k dělbě moci
14. Obecnost zákonů. Nejsou jezy blbě?
15. Dělba moci a referendum
16. Vláda jako vrcholný orgán výkonné moci
17. Modely státní služby
18. Výhrada zákona a podzákonné předpisy
19. Dělba moci a centrální banka
20. Není dohled ČNB nad finančním trhem porušením Ústavy?
21. Politická otázka, akty vládnutí, prerogativa
22. Dělba moci ve výjimečných stavech
23. Veřejná žaloba jako součást moci výkonné
24. Nezávislé správní úřady v komparativním pohledu (EU, USA,...)
25. Dělba moci v judikatuře ESLP
26. Dělba moci ve Švýcarsku
27. Dělba moci v Africe
28. Dělba moci v EU
29. Dělba moci v konceptu suverenity parlamentu
30. Vertikální dělba moci
31. Princip subsidiarity
32. Modely federalismu
33. Výhrada zákona a normotvorba obcí
34. Vertikální dělba moci v USA a Německu

Garanti:

JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M., katedra ústavního práva PF UK, míst. č. 126, e-mail: antos @ prf.cuni.cz
Doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D., katedra teorie práva PF UK, míst. č. 333.2, e-mail: wintr @ prf.cuni.cz


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2018

více...

Jurisprudence 6/2018

více...

Právněhistorické studie č. 48/1

více...

PLWP (Working Papers) 2018/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111