Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy

Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495

Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání

Celkové projektové náklady: 90 813 106 Kč

Alokace pro Právnickou fakultu UK: 3.329.033,36 Kč

Datum zahájení realizace: 1. 12. 2017

Datum ukončení: 31. 12. 2021


 

V rámci projektu je navrženo 82 individuálních výjezdů či příjezdů výzkumných pracovníků v jasně definovaných vědeckých oblastech, které jsou řešeny na jednotlivých fakultách UK. Součástí realizace jednotlivých mobilit je již samotný výběr výzkumného pracovníka (budoucího účastníka mobility) na základě jasně stanovených kritérií transparentního výběrového řízení. Úspěšný uchazeč je nominován k účasti na pracovním pobytu na Univerzitě Karlově (příjezdy), nebo ve spolupracující zahraniční výzkumné instituci (výjezdy). Cílem realizace mobilit je rozvoj konkrétní vědecké oblasti vedoucí k dosažení vědeckých cílů stanovených aktuálním výzkumem na jednotlivých fakultách UK. Rozvoj konkrétních výzkumných témat je zaměřen na transfer znalostí a výzkumných postupů ze zahraničí na UK, podporu vědecké excelence a otevřenosti výzkumu, posílení internacionalizace jednotlivých vědecko-výzkumných týmů, posílení interpersonálních kompetencí zaměstnanců UK a rozšíření jejich profesních odborných sítí v zahraničí. Přímým realizačním dopadem projektu je pak rozvoj zkušeností jednotlivých fakult s přijímáním vědeckých pracovníků v souladu s principy Evropské charty pro výzkumné pracovníky, Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků a v neposlední řadě také zvýšení mezinárodní prestiže Univerzity Karlovy.


Na Právnické fakultě UK byly realizovány dvě příjezdové mobility – Sven Hoeppner, M.Sc., LL.M., Ph.D. na Katedře národního hospodářství a JUDr. Jan Komárek, D.Phil, LL.M., M.St. na Katedře politologie a sociologie.

Během mobility se Sven Hoeppner, M.Sc., LL.M., Ph.D. přihlásil do otevřeného výběrového řízení na pozici akademického pracovníka na katedře národního hospodářství. Na základě výsledku výběrového řízení a nabídnutých podmínek po skončení mobility pokračuje v působení na Katedře národního hospodářství v nové pozici akademického pracovníka na plný úvazek. Mobilita tak přinesla katedře a fakultě přínos jdoucí za rámec samotné mobility – umožnila získat zahraničního akademika na delší období.  Jeho dalším úspěchem je získání projektu GA ČR Junior Star.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

obr