Detail člověka URL

prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.

Profile picture for user 51763020

Telefon: +420221005507

Katedra právních dějin

Katedra trestního práva
Vedoucí

Členství

 

Aktuální oblast odborného zájmu

Trestní právo
Základy trestní odpovědnosti
Poškozený a oběť trestného činu
Dokazování v trestním řízení
Trestní odpovědnost právnických osob

 

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Univerzita Karlova v Praze

Právnická

Právo

1979

Vědeckopedagogický titul

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

název kvalifikační práce (jen Doc.)

Doc.

trestní právo, kriminologie, kriminalistika

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

1997

Poškozený v českém trestním řízení

Prof.

trestní právo, kriminologie, kriminalistika

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

2008

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

název kvalifikační práce (jen Doc.)

Doc.

trestní právo, kriminologie, kriminalistika

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

1997

Poškozený v českém trestním řízení

Prof.

trestní právo, kriminologie, kriminalistika

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

2008

 

 

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

1.9.1979 - dosud

Právnická fakulta UK v Praze

Asistent, odborný asistent, docent, profesor

1,0

 

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Kriminalistika

garant

Právnická fakulta UK v Praze

Metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů

garant

Právnická fakulta UK v Praze

Odborná praxe - praxe na soudech I.

garant

Právnická fakulta UK v Praze

Předstátnicová výuka z trestního práva

garant

Právnická fakulta UK v Praze

Rozhodnutí ve věcech trestních

garant

Právnická fakulta UK v Praze

Soudní lékařství

garant

Právnická fakulta UK v Praze

Soudní psychiatrie a soudní sexuologie

garant

Právnická fakulta UK v Praze

Soudní psychologie

garant

Právnická fakulta UK v Praze

Trestní právo

garant

Právnická fakulta UK v Praze

Vědecký seminář z trestního práva

garant

Právnická fakulta UK v Praze

Vybrané kapitoly z trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

garant

Právnická fakulta UK v Praze

 

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Název úkolu

Specifikace úkolu (číslo atp.)

Udělující instituce

Postavení

2014

Trestní odpovědnost právnických osob

PRVOUK 04

2014

Organizovaný zločin - trestněprávní a kriminologické aspekty

SVV 260 008

Univerzita Karlova v Praze

Hlavní řešitel

2013

Právní principy a jejich uplatnění v trestním právu

SVV 266 409

Univerzita Karlova v Praze

Hlavní řešitel

2012

Trestní odpovědnost právnických osob

SVV 264 404

Univerzita Karlova v Praze

Hlavní řešitel

2012 –dosud

Trestný čin praní peněz (hmotněprávní aspekty tzv. legalizace výnosů z trestné činnosti)

GAUK 6897/2012

Univerzita Karlova v Praze

Školitel

2012 - dosud

Veřejné právo v kontextu europeizace a globalizace

PRVOUK 06

Univerzita Karlova v Praze

Člen Rady programu

2011

Teoretické a praktické problémy rekodifikace českého trestního práva procesního

SVV 262 409

Univerzita Karlova v Praze

Hlavní řešitel

2010

Teoretické i praktické problémy rekodifikace českého trestního práva hmotného

SVV 260 406

Univerzita Karlova v Praze

Hlavní řešitel

 

Akademické aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

 

Vědecká rada Právnické fakulty UK v PPraze

Právnická fakulta UK v Praze

Člen

 

Vědecká rada Právnické fakulty UP v Olomouci

Právnická fakulta UP v Olomouci

Člen

 

Vědecká rada Paneurópske vysoké školy – fakulta práva

Paneurópska vysoká škola

Člen

 

Další odborné aktivity

Název

Postavení (předseda/člen atp.)

Redakční rada časopis Kriminalistika

Člen

Redakční rada časopisu Karlovarská právní revue

Člen

Redakční rada časopisu Státní zastupitelství

Člen

Redakční rada časopisu Acta Iuridica Olomucensia

Člen

 

Účast na konferencích

Název konference

Typ konference

Místo/stát konání

Rok konání

Aktuálné otázky prípravného konania

konference

Bratislava

2014

 

Organizace konferencí

Název akce

Místo/stát konání

Rok konání

Trestní odpovědnost právnických osob – bilance a perspektivy

Praha

2013

Poškozený a oběť trestného činu

Praha

2012

 

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

anglický

aktivně

ruský

aktivně