Detail člověka URL

doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.

Profile picture for user 39506478

Telefon: +420221005560

Katedra trestního práva

Členství

 

Aktuální oblast odborného zájmu

Oběť a poškozený v trestním řízení
Rekodifikace trestního řádu
Trestní odpovědnost právnických osob
Kybernetická kriminalita

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Policejní akademie ČR

 

Bezpečnostní služby

1997

Univerzita Karlova

Právnická fakulta

Právo a právní věda

2002

Vědeckopedagogický titul

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

název kvalifikační práce (jen Doc.)

Doc.

Trestní právo, kriminalistika a kriminologie

Univerzita Karlova

2010

Kybernetická kriminalita

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

název kvalifikační práce

Mgr.

Právo a právní věda

PF UK

2002

Okolnosti vylučující protiprávnost

JUDr.

Trestní právo

PF UK

2003

Okolnosti vylučující protiprávnost (vybrané obecné otázky)

Ph.D.

Veřejné právo III.

PF UK

2005

Soukromá žaloba v trestním řízení

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

2001 - 2003

Advokátní kancelář JUDr. David Karabec

Advokátní koncipient

1,0

2003 - 2004

Městský soud v Praze

čekatel

1,0

2004 - dosud

Právnická fakulta UK v Praze

Asistent/odborný asistent/docent

1,0

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Czech Criminal Law

vyučující

Europeizace trestního práva

vyučující

Kriminologie I.

garant

Kriminologie II.

garant

Kybernetická kriminalita a kybernetická bezpečnost
garant

Odborná praxe – praxe na státním zastupitelství

garant

Odborná praxe - praxe na soudech II. (trestní úsek) garant
SVOČ: Trestní právo, kriminologie, kriminalistika garant

Trestní právo I.

vyučující

Trestní právo II.

vyučující

Trestní právo III.

vyučující

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Název úkolu

Specifikace úkolu (číslo atp.)

Udělující instituce

 Postavení

2007-2010

Problematika kybernetických hrozeb z hlediska bezpečnostních zájmů České republiky

VD20072010B01

Ministerstvo vnitra ČR

Koordinátor

2005-2011

Kvantitativní a kvalitativní proměny právního řádu na počátku 3. tisíciletí – kořeny, východiska, perspektivy

MSM 0021620804

Klikněte sem a zadejte text.

Oborový úkol „Europeizace trestního práva“

2010

Teoretické i praktické problémy rekodifikace českého trestního práva hmotného

SVV260406

Univerzita Karlova

 

2011

Teoretické a praktické problémy rekodifikace českého trestního práva procesního

SVV262409

Univerzita Karlova

 

2012

Trestní odpovědnost právnických osob

SVV264404

Univerzita Karlova

 

2013

Právní principy a jejich uplatnění v trestním právu

SVV266409

Univerzita Karlova

 

 

Akademické pobyty na zahraničních institucích

Rok

Instituce

Stát

Délka pobytu

druh pobytu (studijní, invited speaker)

2005

University of Leiden

Holandsko

říjen-listopad

Studijní

2006

University of Ljubljana

Slovinsko

6. 3. – 9. 3.

Studijní

2018 Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg im Breisgau Spolková republika Německo únor-květen Vědecko-výzkumný

Akademické aktivity

Od r. do r./dosud

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

2010-2014

Fakulta Práva Panevropské vysoké školy

proděkan

2004-2011

Katedra trestního práva Právnické fakulty UK

tajemník

Další odborné aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

Od 2007

Rekodifikační komise pro trestní právo procesní (od 2014 Komise pro nový trestní řád)

Ministerstvo spravedlnosti ČR

 

Od 2008

Komise pro trestní právo

Legislativní rada vlády

Od 2011 předseda.

Od 2008

Rozkladová komise ministra obrany

Ministerstvo obrany ČR

člen

2013-2015

Rada Justiční akademie

Justiční akademie

člen

2010-2013

Pracovní skupina pro zákon o obětech trestné činnosti

Ministerstvo spravedlnosti

předseda

Od 2014

Redakční rada

Jurispridence

člen

Od 2010

Redakční rada

Revue pro právo a technologii

člen

Od 2017 Redakční rada Trestní právo člen
Od 2017 Redakční rada Právnické listy člen

Účast na konferencích

Název konference

Typ konference

Místo/stát konání

Rok konání

Název přednášky/referátu

Česko-německý studentský vědecký seminář

konference

Würzburg

2006

The principle "ne bis in idem" in the European law

Mezinárodní letní právní škola v Petrohradě

konference

Petrohrad

2006

Ne bis in idem.

European Law and National Criminal Legislation

konference

Ljubljana

2007

Fight against Corruption under the European Law

Milníky práve ve středoevropském prostoru

konference

Slovensko

2007

Několik poznámek k základům trestní odpovědnosti v rekodifikaci trestního práva hmotného v České republice

Oxford Round Table

kulatý stůl

University of Oxford

2008

Regulace kyberprostoru

Milníky práva ve středoevropském prostoru 2008

konference

Slovensko

2008

Jakým směrem se ubírá rekodifikace trestního práva procesního v České republice“ na mezinárodní konferenci

 

seminář

Bratislavská vysoká škola práva, Slovensko

2008

Prostředky kontroly dodržování zásady legality v trestním řízení

 

Ocenění

Název ocenění

Instituce

Rok udělení

Bolzanova cena

Univerzita Karlova

2005

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

angličtina

aktivně

ruština

aktivně

polština

pasivně