Detail člověka URL

prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.

 

Aktuální oblast odborného zájmu

  • právo kapitálových společností
  • koncernové právo

 

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Univerzita Karlova

Právnická

Právo

1973

 

Vědeckopedagogický titul

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

název kvalifikační práce (jen Doc.)

Doc. volte

Obchodní právo

Karlova univerzita, Právnická fakulta

1999

Právo podnikatelských seskupení v německé, evropské a tuzemské právní úpravě

Prof. Zvolte

 

Karlova univerzita, Právnická fakulta

2008

 

 

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

JUDr.

Politická ekonomie

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

1975

CSc.

Politická ekonomie

Univerzita Karlova

1986

 

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

Od r.1974 do r. 1977

Univerzita Karlova

Asistentka

1,0

Od r. 1977 do r. 1999

Univerzita Karlova

Odborná asistentka

1,0

Od r. 1999 do r. 2008

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

docentka

1,0

Od r. 2008 dosud

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

profesorka

1,0

 

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Obchodní právo (právo obchodních společností)

garant

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Právní otázky správy a řízení akciových společností

garant

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

 

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Název úkolu

Specifikace úkolu (číslo atp.)

Udělující instituce

Postavení

2010

Smlouva jako nástroj ochrany účastníka obchodněprávních vztahů

SVV 260402/2010

UK

řešitel

2012

Nové tendence v obchodním právu a mezinárodním právu soukromém z pohledu rekodifikace soukromého práva v ČF

SVV 266401/2012

UK

řešitel

2005-2011

Kvantitativní a kvalitativní proměny právního řádu na počátku 3. tisícitelí – kořeny, východiska a perspektivy

MSM0021620804

Oborový řešitel

2012 dosud

Soukromé právo XXI. století

P05

Oborový řešitel

 

Akademické pobyty na zahraničních institucích

Rok

Instituce

Stát

Délka pobytu

druh pobytu (studijní, invited speaker)

1999

Univerzita Paříž II, Právnická fakulta

Francie

2 týdny

Přednáška, studijní

1993

Univerzita Toulouse, Právnická fakulta

Franice

2 týdny

studijní

1994

Univerzita Pasov, Právnická fakulta

Německo

1 měsíc

studijní

2001 až 2004, 2006, 2008 až 2012

Univerzita Pasov, Právnická fakulta

Německo

1 týden

studijní

2005

Mezinárodní soud pro lidská práva, Štrasburk

Francie

1 týden

studijní

2006

Soud prvního stupně Evropského soudního dvora

Lucembursko

1 týden

studijní

2012

Univerzita Ženeva, Právnická fakulta

Švýcarsko

1 týden

studijní

 

Akademické aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

Od r. 2005 dosud

Vedoucí katedry obchodního práva

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

 

Od r. 2005 dosud

Vědecká rada

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

člen

Od r. 2008 dosud

Vědecká rada

Vysoká škoda ekonomická, aFakulta mezinárodních vztahů

člen

Od r. 2005 do r. 2012

Prorektorka

Vysoká škola aplikovaného práva

 

Od r. 2014

Vědecká rada

Univerzita Karlova

člen

 

Další odborné aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

Od r. 2004 do 2005

Komise pro obchodní právo Legislativní rady vlády

Vláda ČR

Člen

2005-2006

Komise pro soukromé právo Legislativní rady vlády

Vláda ČR

člen

2010 dosud

Redakční rada

Obchodněprávní revue, C.H.Beck

člen

2008 dosud

Redakční rada

Acta universitatis Carolinae-Iuridica, Univerzita Karlova, Právnická fakulta

člen

2006 dosud

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární Komoře ČR

ČR

rozhodkyně

 

Účast na konferencích

Název konference

Typ konference

Místo/stát konání

Rok konání

Název přednášky/referátu

Československé právnické dni „Reforma súkromného práva na Slovensku a v Čechách“

konference

Omšení, Slovenská republika

2013

Nominování členů orgánů kapitálových obchodních společností v novém českém korporačním právu

Viktor Knapp – vědecké dílo v proměnách času

konference

Praha, Česká republika

2013

Význam díla Viktora Knappa pro řešení aktuálních otázek obchodního práva

Právo, obchod, ekonomika

konference

Štrbské Pleso, Slovenská republika

2012

Ručení členů statutárních orgánů českých obchodních společností po rekodifikaci soukromého práva Lze prolomit hranice majetkové samostatnosti obchodní společnosti?

Setkání kateder obchodího práva právnických fakult ČR a SR

konference

Slavkov, Česká republika

2012

Co přinese zákon o obchodních korporacích kapitálovým obchodním společnostem, jejich společníkům a věřitelům? (spoluautoři Černá, S., Štenglová, I., Čech, P.)

Správa obchodních korporací v rekodifikacích a evropských konotacích

konference

Plzeň, Česká republika

2010

Zahraniční zkušenosti se správou akciových společností (vybrané otázky)

 

konference

Bratislava, Slovenská republika

2010

On national and supranational development of the law of corporate groups. In Commercial and economic law in the proces of globalisation. 1. vyd. Bratislava; Comenius University in Bratislava, Faculty of Law, 2010

Nové jevy v právu na začátku 21. století

konference

Praha, Česká republika

2008

Lze prolomit hranice majetkové samostatnosti obchodní společnosti?

 

Organizace konferencí

Název akce

Místo/stát konání

Rok konání

Corporate governance ve střední Evropě

Praha, Česká republika

2014

 

Ocenění

Název ocenění

Instituce

Rok udělení

Medaile PF UK

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

2012

 

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

francouzsky

aktivně

Německy

aktivně

rusky

pasivně