Detail člověka URL

prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.

Aktuální oblast odborného zájmu

  • prameny římského práva
  • překlady pramenů římského práva
  • římské trestní právo
  • správa Římské říše
  • principy římského práva

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

Rok ukončení studia

Univerzita Karlova

právnická

právo

1981

 Vědeckopedagogický titul

Titul

Obor

Instituce

Rok Udělení titulu

název kvalifikační práce (jen Doc.)

Prof.

Římské právo

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

2002

 

Doc.

Římské právo

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

1992

Ius publicum – ius privatum. Vzájemné vztahy a souvislosti

 Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

Rok Udělení titulu

název kvalifikační práce (jen Doc.)

DrSc.

Právní dějiny

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

2001

Ius et religion. Právo a náboženství v antickém Římě

CSc.

Právní dějiny

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

1990

Císařské kanceláře za principátu. Vznik, vývoj a byrokratizace ústředních správních orgánů římské říše

JUDr.

Právní dějiny

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

1981

 Ius et religion

 

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

1981/1983

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

asistent

1,0

1983/1992

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Odborný asistent

1,0

1992/2002

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

docent

1,0

2002/dosud

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

profesor

1,0

2007/dosud

Policejní akademie ČR

profesor

0,5

 

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Římské právo a základy novodobého práva soukromého (prameny římského práva, procesní právo, obecné nauky)

garant

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Kořeny římského práva

garant

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Římské právo - exegese

garant

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Dějiny daní a poplatků (daně, poplatky a organizace finanční správa antického Říma)

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Dějiny právnického stavu a právnických profesí (právnické profese v antickém Římě)

garant

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Úloha kodifikací v právním vývoji (kodifikace ve starověkém Římě)

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Římské právo

vyučující

Policejní akademie ČR

 

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Název úkolu

Specifikace úkolu (číslo atp.)

Udělující instituce

Postavení

2012/dosud

Soukromé právo XXI. století

PRVOUK 05

UK

Člen Rady programu

2014

Recepce jako fenomén právního vývoje kontinentální Evropy

SVV 260 009/2014

UK

Hlavní řešitel

2013

Vznik a proměny právnického stavu a právnických profesí

SVV 266 406/2013

UK

Hlavní řešitel

2012

Dichotomie přirozeného a národního práva

SVV 264 406/2012

UK

Hlavní řešitel

2011/2013

Služebnosti římského práva a jejich vliv na právo současné

GAUK (3770/2011

UK

Vedoucí (školitel)

2009/2011

Práva městská království českého

404/09/0813

GAČR

Spoluřešitel

2008/2010

Bibliografie římského trestního práva

407/08/1260

GAČR

Hlavní řešitel

2007/2008

Odraz římskoprávních zásad v současném právu

2210/2007

GAUK

Spoluřešitel

2006/2008

Českoslovesnké právo a právní věda v meziválečném období /1918 – 1939/

407/06/0039

GAUK

Spoluřešitel

2005/2008

Odkaz římskoprávních institutů v současném českém a evropském právu

MSM 0021620804

PFUK

Řešitel

1999/2000

Obrazová deskripce římského práva

 

GAUK

Hlavní řešitel

 

Akademické pobyty na zahraničních institucích

2008

Università di Bologna, Facoltà di Giurisprudenza

Itálie

1 týden

Studijní pobyt

1994/1996

Universiteit van Amsterdam, Faculteit van Rechtsgescheidenis

Nizozemí

Opakované týdenní pobyty

Studijní pobyty, invited speaker

1989

Uniwersytet Waszawski, Wydział prawa i administracji

Polsko

1 týden

Studijní pobyt

1986

Università di Roma „La Sapienza“, Facoltà di Giurisprudenza, Istituto di diritto romano e dei diritti del´Oriente mediterraneo

 

6 měsíců

Studijní pobyt

 

Akademické aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

 

2014/dosud

Proděkan pro profesorské a hhabilitační řízení a pro rozvoj fakulty

PFUK

 

1994/2000

proděkan pro studium

PFUK

 

2000/2006

proděkan pro výzkumnou činnost a rozvoj fakulty

PFUK

 

2005/dosud

vedoucí katedry právních dějin

PFUK

 

2014/dosud

oborová rada doktorského studijního programu „Teoretické právní vědy“ a „Theoretical Legal Science“

PFUK

člen

2010/dosud

oborová komise ve studijním oboru doktorandského studijního programu teorie a dějiny státu a práva

Právnická fakulta Trnavské univerzity

člen

2009/dosud

oborová rada ve studijním oboru doktorandského studijního programu teorie a dějiny státu a práva

PEVŠ, Bratislava

člen

1998/dosud

komise rektora UK pro udělování ceny Karla Engliše

RUK

předseda

2008/2014

komise rektora UK pro posuzování návrhů na udělení Ceny za tvůrčí počin Univerzity Karlovy

RUK

člen

2000/dosud

Vědecká rada

PFUK

člen

2006/2010

Vědecká rada

UK

člen

2004/dosud

Vědecká rada

PEVŠ/Bratislava

člen

2012/dosud

Vědecká rada

Policejní akademie ČR

člen

 

Další odborné aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

2012/dosud

Redakční rada Ius antiquum

Moskva

člen

2010/dosud

redakční rada „Právník“

Praha

člen

2010/dosud

redakční rada „The Lawyer Quarterly“

Praha

člen

2005/dosud

redakční rada „Právněhistorické studie“

Praha

člen

1995/dosud

redační rada „Orbis Iuris Romani“

Trnava

člen

2010/dosud

Český byzantologický komitét

Praha, AVČR

Člen předsednictva

1995/dosud

Société Internationale „Fernand de Visscher“ pour l´Histoire des Droits de l´Antiquité

 

člen

1990/dosud

Jednota klasických filologů

Praha

člen

1990/dosud

Sdružení historiků ČR

Praha

člen

2005/2012

pracovní skupina pro Právo a bezpečností obory Akreditační komise

MŠMT

člen

2004/dosud

vědecký výbor mezinárodních konferencí „Diritto romano e attualità“

 

člen

 

Účast na konferencích

Název konference

Typ konference

Místo/stát konání

Rok konání

Název přednášky/referátu

Veřejné právo a soukromé právo

konference

Praha

2014

Elasticita hranic mezi soukromým a veřejným právem

Viktor Knapp – vědecké dílo v proměnách času

konference

Praha

2013

Quasidelicta nebo maleficia?

Vie antiche e moderne ai commerci: Filosofia, economia e diritto. Rodi, Roma e le loro eredità

konference

Suzdal/Rusko

2013

Concezione dei beni a la loro delimitazione sul nuovo codice civile cecco dal punto di vista del diritto romano

Fonti del diritto. Dagli assetti giurisprudenziali alla norma giuridica. Dalla sentenza del giudice alle soluzioni dei giuristi

konference

Sofia-Haskovo/Bulharsko

2012

Ius naturale e ius positivum

66e Session de la Société "Fernand de Visscher" pour l'Histoire des Droits de l'Antiquité

kongres

Oxford/Velká Británie

2012

Principi del diritto romano nell´opera di Pavel Kristian Koldin (1579)

Ius naturale – iuis gentium – ius civile,

konference

Bratislava/Slovensko

2012

Vztah ius naturale a positivního práva

200 let Všeobecného občanského zákoníku

konference

Praha

2011

Římskoprávní charakter reálných kontraktů ve Všeobecném občanském zákoníku

La terminologia giuridica nel diritto processuale romano e moderno: La decisione giudiziaria e la sua esecuzione

konference

Praha-Moskva

2011

Il mistero della condictione

Individui e res publica dall´esperienza giuridica romana alle concezioni contemporanee.

konference

Santa Maria Capua Vetere-Napoli /Itálie

2010

Elementi romanistici in Paolo Cristinao di Koldin

Súdne reči a veľké súdne procesy poľda justiniánskych Digest a iných prameňov rímskeho práva

konference

Trnava/SR

2009

Papinianus, Paulus a Ulpianus – první vulgární právníci?

Československé právo a právní věda v meziválečném období /1918 - 1939/ a jejich místo ve střední Evropě

konference

Praha

2008

Česká právní romanistika v letech 1918 až 1938

Nové jevy v právu na počátku 21. století

konference

Praha

2008

Nové cesty a metody právní romanistiky

Prawo rzymskie a kultura prawna Europy

konference

Lublin

2007

Le radici romanistici del contratto di deposito nel diritto ceco

61eme Session de la Société "Fernand de Visscher" pour l'Histoire des Droits de l'Antiquité

kongres

Catania

2007

Libri terribiles et lapides

IX. konference českých a slovenských právních romanistů

konference

Plzeň

2007

Macrobiovo pojetí času

60eme Session de la Société "Fernand de Visscher" pour l'Histoire des Droits de l'Antiquité

konference

Comotini/Řecko

2006

Il caso di Manilia

Soudy a soudci v antickém Římě

konference

Praha

2006

Úplatný soudce u Iuvenala (Sat. XIII 1 – 4)

Současnost a perspektivy právní historie

konference

Praha

2005

Soudní trestné činy ve starověkém Římě

Rímska rodina v sociálnych a právnych vzťahoch

konference

Bratislava/SR

2005

Zneužití otcovské moci

Místo a úloha zákona v kontinentálním typu právní kultury: tradice, současnost a vývojové tendence

konference

Praha

2004

K pojetí „zákona“ u klasických římských právníků

57e Session de la Société "Fernand de Visscher" pour l'Histoire des Droits de l'Antiquité

kongres

Clermont-Ferrand

2003

"Interpretatio" nel diritto romano

56eme Session de la Société "Fernand de Visscher" pour l'Histoire des Droits de l'Antiquité

kongres

Cagliari/Itálie

2002

"Portus" nella legislazione giustinianea (Digesto)

The Roman Law Tradition in Societies in Transition

konference

Praha

2002

La problematica del contratto del deposito nella storia del diritto ceco

IV. konference právních romanistů ČR a SR

konference

Olomouc

2001

K právnímu postavení žen v leges regiae a Zákoně dvanácti desek

Guidizi e giudici

konference

Soverato/Itálie

2001

Le parole "auditorium", "secretarium" e "tribunal" nel Digesto

II. konference českých a slovenských romanistů

konference

Praha

1999

Bona fides - mores maiorum - fas

Personae e status nell'esperienza giuridica romana

konference

Soverato/Itálie

1999

I caso della diminuzione e del cambiamento della sacralità in diritto penale romano

I. konferencia českých a slovenských romanistov

konference

Bratislava/SR

1998

Sacrilegium

51eme Session de la Société "Fernand de Visscher" pour l'Histoire des Droits de l'Antiquité

kongres

Crotone-Messina/Itálie

1997

Less known officia palatina during the Principate

Diritto e società in Roma antica. L'eredità di un'esperienza

konference

Soverato/Itálie

1997

Omicidio oppure esecuzione. Il carattere dell'uccisione di Cesare

Velké kodifikace

kongres

Praha

1989

Classificazione delle norme penali nel Lex XII tabularum

Da Roma alla terza Roma

konference

Roma/Itálie

1987

Diritto romano all'università nella Cechia dalla fine del 19. secolo

 

Organizace konferencí

Název akce

Místo/stát konání

Rok konání

Diritto romano e attualità. La terminologia giuridica nel diritto processuale romano e moderno: La decisione giudiziaria e la sua esecuzione

Praha

2011

Le codificazione di diritto romano e il suo posto nella cultura giuridica odierna

Praha

2010

Soudy a soudci v antickém Římě

Praha

2006

The Roman Law Tradition in Societies in Transition

Praha

2002

Bona fides

Praha

1999

 

Ocenění

Název ocenění

Instituce

Rok udělení

stříbrná medaile

Bratislavská vysoká škola práva

2009

pamětní medaile

PFUK

2007

pamětní medaile

UK

1998

 

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

italština

aktivně

angličtina

aktivně

polština

aktivně

ruština

aktivně

latina

pasivně