Detail člověka URL

prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.

Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.

profesorka v oboru mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu

Právnická fakulta, Katedra obchodního práva, Univerzita Karlova, Praha

 

Autorka přibližně 170 publikací v oboru mezinárodního práva soukromého, práva mezinárodního obchodu a evropského práva.

Odborné zaměření: mezinárodní právo soukromé a procesní, evropské mezinárodní právo soukromé, právo mezinárodní přepravy, právo mezinárodního obchodu, rozhodčí řízení.

 

 

Vzdělání:

 

1975

 

absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze

1975-1979

 

v interní aspirantuře v oddělení mezinárodního práva soukromého a srovnávacího práva Ústavu státu a práva ČSAV v Praze

1980

 

obhájila kandidátskou disertační práci na téma „Odpovědnost dopravce v mezinárodní přepravě zboží“ a získala titul CSc.

Od 1980

 

vědecká pracovnice v Ústavu státu a práva ČSAV v Praze

od 1993

 

asistentka v oboru mezinárodního práva soukromého a práva mezinárodního obchodu na Katedře obchodního práva na Právnické fakultě UK v Praze

1996

 

na UK obhájila habilitační práci na téma „Společnosti v mezinárodním právu soukromém“ a byla jmenována docentkou

2002

 

jmenována profesorkou UK v oboru mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu

2009

 

obhájila doktorskou disertační práci na téma „Evropské mezinárodní právo soukromé“ a Vědecká rada AV ČR jí udělila vědecký titul „doktor sociálních a humanitních věd“

 

 

Zaměstnání:

od

1975 Ústav státu a práva AV ČR, od r. 1993 vědecká pracovnice v Oddělení soukromého práva pouze na částečný úvazek

 

 

od

1993 

profesorka (původně asistentka, později docentka) mezinárodního práva soukromého a práva mezinárodního obchodu na Právnické fakultě UK v Praze, Katedra obchodního práva

 

 

 

 

Členství ve významných vědeckých a odborných společnostech:

 

od 1999 předsedkyně Českého národního komitétu Mezinárodního sdružení právních věd (IALS - International Association of Legal Science)

 

od 1976 členka České (původně Československé) společnosti pro mezinárodní právo

 

od 2002 členka České společnosti pro dopravní právo

 

od 1991 členka Českého národního komitétu International Law Association

 

od 2003 členka Mezinárodní akademie srovnávacího práva (IACL - International Academy of Comparative Law, Paříž)

 

od 2003 členka International Committee of Comparative Law, od r. 2010 místopředsedkyně IALS (International Association of Legal Science, Paris)

 

od 2006 členka Evropské skupiny pro mezinárodní právo soukromé Groupe européen de droit international privé (Luxemburg), jako první reprezentant z tzv. nových členských států EU

 

od 2007 předsedkyně Českého národního komitétu International Academy of Comparative Law

 

od 2003 členka Vědecké rady Právnické fakulty UK

od 2007 členka Vědeckého kolegia Ústavu státu a práva AV ČR, v.v.i.

 

od 2009 členka Vědecké rady Právnické fakulty ZČU

od 2011 členka Vědecké rady Ústavu státu a práva AV ČR, v.v.i.

 

členka redakční rady časopisu Právník

od 1985 rozhodce u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR

 

od 1914 členka Řídící rady (Governing Council) Mezinárodního ústavu pro sjednocení soukromého práva UNIDROIT, Řím

 

  projekt od do
Pauknerová Monika GAČR 1999 2001 jediný řešitel Mezinárodní právo soukromé a obchodní právo v evropské perspektivě
Pauknerová Monika GAČR 2002 2004 jediný řešitel Právo mezinárodního obchodu – nové trendy z hlediska českého práva
Pauknerová Monika GAČR 2005 2007 jediný řešitel Evropské mezinárodní právo soukromé 
Pauknerová Monika GAČR 2008 2010 jediný řešitel Kodifikace mezinárodního práva soukromého - bilance a výhledy
Pauknerová Monika PRVOUK P05 2012 2016 člen týmu
Pauknerová Monika
SVV264401  
2012 2012 hlavní řešitel Mezinárodní právo soukromé a obchodní právo v době rekodifikace
Pauknerová Monika SVV260004  2014 2014 hlavní řešitel Rekodifikace obchodního práva a mezinárodního práva soukromého v evropském kontextu
Pauknerová Monika SVV260137  2015 2015 spoluřešitel Obchodní právo a mezinárodní právo soukromé ve srovnávacím
Pauknerová Monika SVV260402  2010 2010 spoluřešitel Smlouva jako nástroj ochrany zájmů účastníků obchodně právních vztahů
Pauknerová Monika SVV266401  2013 2013 člen týmu Nové tendence v obchodním právu a mezinárodním právu soukromém z pohledu rekodifikace soukromého práva v ČR
Pauknerová Monika SVV260246  2016 2016 spoluřešitel Smlouva jako nástroj regulace vztahů v obchodním právu
Pauknerová Monika JUST/2014/
JCOO/PR/CIVI/0051
2015 2016 spoluřešitel Study on the law applicable to companies with the aim of a possible harmonisation of conflict of laws rules on the matter
Pauknerová Monika IP/C/JURI/IC/2015-020 2015 2015 spoluřešitel The Evidentiary Effects of Authentic Acts in the Member States of the European Union, in the Context of Successions
Pauknerová Monika JUST/2014/JCOO/AG/CIVI/4000007736 2016 2017 spoluřešitel Unalex-multilingual information for the uniform interpretation of the instruments of judicial cooperation in civil matters
Pauknerová Monika JUST/2014/JCOO/AG/CIVI/4000007693 2016 2017 spoluřešitel Save Comp., Collection and development of best practices in cross border cases for the survival of distressed companies

 

 

Jazykové znalosti: němčina, angličtina, španělština, ruština, francouzština, pasivně portugalština