Detail člověka URL

doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D.

Profile picture for user 62976451

Telefon: +420221005472

Katedra teorie práva a právních učení

Členství

 

Aktuální oblast odborného zájmu

  • Právo a soudobá společnost
  • Dějiny českého právního myšlení
  • Nacistická okupace českých zemí

 

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Univerzita Karlova

Filozofická

Filozofie - historie

1994

Univerzita Karlova

Právnická

Právo

1997

Vědeckopedagogický titul

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

název kvalifikační práce (jen Doc.)

Doc.

Teorie, filozofie a sociologie práva

Univerziva Karlova, Právnická fakulta

2009

Právo a společnost

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

název kvalifikační práce (jen Doc.)

JUDr.

České právní dějiny

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

2000

Veřejná správa Protektorátu Čechy a Morava v letech 1939-1945

PhDr.

České dějiny

Univerziva Karlova, Filozofická fakulta

2002

Období vojenské správy na počátku nacistické okupace českých zemí v roce 1939

Ph.D.

Právní dějiny, teorie a filozofie práva

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

2001

Protektorát Čechy a Morava z hlediska státoprávního a politického

 

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

1997/2000

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Asistent na katedře teorie práva

1,00

2000/2009

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Odborný asistent na katedře teorie práva

1,00

2009/dosud

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Docent na katedře teorie práva

1,00

 

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Teorie práva I a II

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Právní filozofie

garant

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Politologie

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Vybrané otázky politického myšlení

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Obecné základy právní vědy

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

 

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Název úkolu

Specifikace úkolu (číslo atp.)

Udělující instituce

Postavení

1999/2002

Vývoj práva v Československu v letech 1945-1989

GAČR 407/00/1692

GAČR

spoluřešitel

2003/2005

Vývoj české ústavnosti v letech 1618-1918

GAČR 407/03/0527

GAČR

spoluřešitel

2005/2007

Tvorba práva s přihlédnutím k členství České republiky v Evropské unii

GAČR 407/05/0822

GAČR

spoluřešitel

2006/2008

Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918-1939) a jejich místo ve střední Evropě

GAČR 407/06/0039

GAČR

spoluřešitel

2005/2011

Kvantitativní a kvalitativní proměny právního řádu na počátku 3. tisíciletí – kořeny, východiska a perspektivy

MSM 0021620804

Ministerstvo školství

spoluřešitel

2012/2017

Institucionální a normativní proměny práva v evropském a globálním kontextu

PRVOUK P04

Univerzita Karlova

spoluřešitel

2012/2015

Problémy právního postavení menšin v praxi a jejich dlouhodobý vývoj

DF12PO10VV013

MK Program NAKI

spoluřešitel

2017/dosud Právo v měnícím se světě Progres Q 04 Univerzita Karlova spoluřešitel
2017/dosud Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti Progres Q 18 Univerzita Karlova spoluřešitel

 

Akademické aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

Aktuálně

Ediční komise

Právnická fakulta Univerzity Karlovy

člen

  Redakční rada časopisu Acta Universitatis Carolinae - Iuridica

 

Právnická fakulta Univerzity Karlovy člen

 

Redakční rada časopisu Právněhistorické studie

Právnická fakulta Univerzity Karlovy

člen

 

Redakční rada Encyklopedie českých právních dějin

 

člen

 

Další odborné aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

aktuálně

České sdružení pro právní a sociální filozofii

IVR

člen

 

Účast na konferencích

Název konference

Typ konference

Místo/stát konání

Rok konání

Název přednášky/referátu

Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918-1939) a jejich místo ve střední Evropě

konference

Praha

2008

Česká právní věda mezi dvěma světovými válkami a její metodologie

Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století (v českém, evropském a mezinárodním kontextu)

konference

Praha

2011

Soudobá delegitimizace lidských práv

Metodologie interpretace práva jako záruka právní jistoty v soudobém demokratickém právním státě

konference

Praha

2011

Metodologie interpretace práva: legitimní cíl nebo fixní idea?

200 let Všeobecného občanského zákoníku

konference

Praha

2011

Přirozenoprávní aspekty Všeobecného občanského zákoníku

Problémy právního postavení menšin

konference

Praha

2012

Existuje moravský národ a moravská státnost?

Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – bilance a perspektivy

konference

Praha

2013

Přetrvávající problém legitimity trestní odpovědnosti právnických osob

Viktor Knapp – vědecké dílo v proměnách času

konference

Praha

2013

České právní myšlení před Knappem a po něm

150 let mezinárodního humanitárního práva

 

konference Praha 2014 Legalita a legitimita Norimberského procesu
Velké osobnosti české školy sociální politiky konference Praha 2015 Masarykův sociální program na bázi kritiky marxismu a leninismu
Hans Kelsen – inspirující osobnost pro právní vědu, filozofii, politiku a mezinárodní vztahy konference Praha 2015 Merklovo Obecné právo správní a Pošvářovy Obecné pojmy správního práva v komparativním pohledu
Vydrancováno – ale kým? Protektorát Čechy a Morava a okupovaná Evropa ve světle nacistických krádeží konference Praha 2015 Nacistická okupace českých zemí, Norimberský proces a mezinárodní válečné právo
Soukromé a veřejné v soudobém právu konference Praha 2016 Je tradiční právní dualismus na odpis?
Evropské hodnoty a ústavní garance právního státu a demokracie; východiska a perspektivy konference Plzeň 2017 Západní právo a multikulturní výzvy
Bratislava Legal Forum 2018/Bratislavské právnické fórum 2018 konference Bratislava 2018 Česká právní věda před vznikem Československa a po něm
100 rokov od vzniku ČSR konference Banská Bystrica 2018 Emil Hácha jako právník a politik
Ústavní kontinuita České republiky s československou tradicí konference Praha 2018 Sudetoněmecký revanšismus vs. československá a česká státnost
Trnavské právnické dni 2018: Právny štát – medzi vedou a umením kongres Trnava 2018 Právní stát tváří v tvář totalitnímu státu v evropském právním vývoji

 

Ocenění

Název ocenění

Instituce

Rok udělení

Bolzanova cena

Univerzita Karlova

1997

Cena Josefa Hlávky

Hlávkova nadace

1998

Bolzanova cena

Univerzita Karlova

2001

Vysoce kvalitní monografie na UK Univerzita Karlova 2014

 

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

německý

aktivně

ruský

pasivně