Detail člověka URL

prof. JUDr. Jan Kysela , Ph.D., DSc.

 

Aktuální oblast odborného zájmu

ústavní teorie

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Univerzita Karlova

právnická

právo

1998

Vědeckopedagogický titul

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

název kvalifikační práce (jen Doc.)

Doc.

Politologie

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

2006

Dvoukomorové systémy. Teorie, historie a srovnání dvoukomorových parlamentů.

DSc. Sociální a humanitní vědy Akademie věd ČR 2016 Ústava mezi právem a politikou: Úvod do ústavní teorie. Praha: Leges, 2014

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

Mgr.

Právo

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

1998

JUDr.

Teorie práva

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

2000

Ph.D.

Teorie, filosofie a sociologie práva

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

2001

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

1998/dosud

Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury

tajemník

2001/2006

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

odborný asistent

2006/dosud

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

docent

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Politologie

garant

Právnická fakulta UK

Státověda

vyučující

Právnická fakulta UK

Parlament ČR: teorie a praxe

vyučující

Právnická fakulta UK

Právní filozofie

vyučující

Právnická fakulta UK

Vybrané otázky politického myšlení

garant

Právnická fakulta UK

Politický kontext soudní moci I.

garant

Právnická fakulta UK

Politický kontext soudní moci II.

garant

Právnická fakulta UK

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Název úkolu

Specifikace úkolu (číslo atp.)

Udělující instituce

Postavení

2012/2014

Klíčové pojmy ústavní teorie v čase paradigmatických změn

P408/12/1255

Grantová agentura ČR

řešitel

2010

Vybrané problémy sjednávání mezinárodních smluv a jejich vnitrostátního projednávání

Klikněte sem a zadejte text.

Ministerstvo zahraničních věcí

řešitel

2013/dosud

PRVOUK 04

Klikněte sem a zadejte text.

Univerzita Karlova

Člen rady programu

2009/2011

Metodologie interpretace práva jako záruka právní jistoty v soudobém demokratickém právním státě

Klikněte sem a zadejte text.

Grantová agentura ČR

Člen týmu

2006/2008

Aktuální otázky tvorby práva v relaci k členství České republiky v EU

Klikněte sem a zadejte text.

Grantová agentura ČR

Člen týmu

 

Akademické aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

2011/dosud

vedoucí katedry politologie a sociologie

Právnická fakulta UK

Další odborné aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

2010/dosud

redakční rada „Právník“

Praha

člen

2010/dosud

redakční rada „Správní právo“

Praha

člen

2011/dosud

redakční rada „Státní zastupitelství“

Praha

člen

2012/dosud

Akademická rada VŠ CEVRO Institut

Praha

člen

2012/dosud

oborová rada „Politologie“ Fakulty sociálních věd UK

Praha

člen

2007/dosud

oborová rada doktorského studijního programu „Politologie“ Fakulty mezinárodních vztahů VŠE

Praha

člen

2011/2013

hodnotící panel „P408 – Právní vědy, politologie“

Grantová agentura ČR

člen

Účast na konferencích

Název konference

Typ konference

Místo/stát konání

Rok konání

Role nejvyšších soudů v evropských ústavních systémech – čas pro změnu?

konference

Brno

2006

Postavení prezidenta republiky v ústavním systému ČR

konference

Brno

2007

Monseho právnické dny

konference

Olomouc

2008

Vliv Lisabonské smlouvy na český právní řád

konference

Praha

2009

Sovereignty and Competences of the European Union

konference

Praha

2009

Ústava ČR – vznik, vývoj a perspektivy

konference

Praha

2010

Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století

konference

Praha

2011

Organizace konferencí

Název akce

Místo/stát konání

Rok konání

Postavení Senátu a úprava legislativního procesu v Ústavě ČR

Praha

1999

Senát v České republice – proč a jaký?

Praha

1999

Deset let Ústavy České republiky

Praha

2002

Zákon o Ústavním soudu po třinácti letech: vznik, vývoj, problémy a úvahy de lege ferenda

Praha

2006

Tvorba práva v České republice po vstupu do Evropské unie

Praha

2007

Hledání optimálního modelu správy soudnictví pro Českou republiku

Praha

2007

20 let Ústavy České republiky: ohlédnutí zpět a pohled vpřed

Praha

2012

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

němčina

pasivně

angličtina

aktivně