Detail člověka URL

prof. JUDr. PhDr. Jan Wintr , Ph.D.

Aktuální oblast odborného zájmu

  • interpretace práva
  • tvorba práva
  • parlamentní kultura
  • ústavní soudnictví

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

název kvalifikační práce

Univerzita Karlova

Právnická

právo

2001

Jednací řády našich parlamentů v letech 1861-2000

Univerzita Karlova

Filozofická

historie-politologie

2004

Polistopadové změny českého práva: politika a zákonodárství v letech 1989-1998

Univerzita Karlova

Právnická

teoretické právní vědy

2006

Obecné a odvětvové principy současného českého práva

 Vědeckopedagogický titul

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

název kvalifikační práce

Doc.

Teorie, filozofie a sociologie práva

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

2014

Metody a zásady interpretace práva

 Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

Mgr.

právo

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

2001

JUDr.

právo

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

2002

Mgr.

historie-politologie

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

2004

Ph.D.

teoretické právní vědy

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

2006

PhDr.

politologie

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

2010

 

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

2004–2006

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Asistent

1,0

2006–2014

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Odborný asistent

1,0

2014–dosud

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Docent

1,0

 

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Teorie práva I. a II.

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Politologie

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Právní filosofie

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Vybrané otázky politického myšlení

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Politický kontext soudní moci I.

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Tvorba a interpretace zákonů – teorie a praxe garant Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Čtení k právnímu a politickému myšlení

garant

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Působení základních práv a svobod v právním řádu garant Univerzita Karlova, Právnická fakulta
Deutsch-Tschechisches Rechtsseminar Berlin/Prag garant Univerzita Karlova, Právnická fakulta
Vědecký seminář z teorie práva a ústavního práva vyučující Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Ústavní systém ČR v nálezech Ústavního soudu

garant

Univerzita Karlova, Filosofická fakulta

Základní práva a svobody v českém právu

garant

Univerzita Karlova, Filosofická fakulta

Úvod do studia práva

garant

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Název úkolu

Specifikace úkolu (číslo atp.)

Udělující instituce

Postavení

2005–2007

Tvorba práva s přihlédnutím k členství České republiky v Evropské unii

GAČR, č. 407/05/0822

Grantová agentura ČR

Člen týmu

2005–2010

Kvantitativní a kvalitativní proměny právního řádu na počátku 3. tisíciletí – kořeny, východiska, perspektivy

MSM 0021620804

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Člen týmu

2010–2012

Metodologie interpretace práva jako záruka právní jistoty v soudobém demokratickém právním státě

GAČR, č. 408/10/1599

Grantová agentura ČR

Člen týmu

2010–dosud

Specifický vysokoškolský výzkum – více projektů

SVV č. 260413, 262412, 264411, 260016, 260139,...

Univerzita Karlova

Akademický pracovník

2012–2014

Výzkumné centrum pro lidská práva

UNCE, č. 204006/2012

Univerzita Karlova

Člen týmu – junior

2012–2016

Institucionální a normativní proměny práva v evropském a globálním kontextu

PRVOUK č. P04

Univerzita Karlova

Člen týmu

2010–2011

Podpora prostředí pro zkvalitnění tvorby právních předpisů v České republice se zaměřením na úředníky ústředních správních úřadů a jednotlivá připomínková místa

CZ.1.04./4.1.00/27.00005 v rámci oblasti podpory 4.1 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Evropská unie

Člen týmu

2017–dosud Ústavní a procedurální rámec legislativního procesu a parlamentní kultury GAČR, č. 17-02033S Grantová agentura ČR Řešitel
2017–dosud Právo v měnícím se světě Progres Q 04 Univerzita Karlova Člen týmu
2017–dosud Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti Progres Q 18 Univerzita Karlova Člen týmu
2018–dosud Vývoj moderní parlamentní kultury v českých zemích a Československu NAKI II, č. DG18P02OVV025 Ministerstvo kultury Člen týmu

 

Akademické pobyty na zahraničních institucích

Rok

Instituce

Stát

Délka pobytu

druh pobytu (studijní, invited speaker)

2002–2003

Ludwig-Maximilians-Universität München

Německo

10 měsíců

studijní

2005

Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte Frankfurt am Main

Německo

10 dnů

studijní

2006 Ludwig-Maximilians-Universität München Německo 4 dny výzkumný
2007 Ludwig-Maximilians-Universität München Německo 3 dny výzkumný
2009 Universität Passau Německo 3 dny přednášející na 3. česko-německém právním festivalu

2010

Universität Heidelberg

Německo

5 dnů

výzkumný

2012

Uniwersytet Jagielloński Kraków

Polsko

9 dnů

výzkumný

2013

Eötvös Loránd University in Budapest

Maďarsko

5 dnů

přednášející na letní škole

2013

Universität Passau

Německo

3 dny

přednášející na 4. česko-německém právním festivalu

2014 Eötvös Loránd University in Budapest Maďarsko 4 dny přednášející na letní škole
2015 Eötvös Loránd University in Budapest Maďarsko 5 dní přednášející na letní škole
2016 Eötvös Loránd University in Budapest Maďarsko 4 dny přednášející na letní škole
2017 Universität Passau Německo 3 dny Přednášející na 5. česko-německém právním festivalu
2018 Bundestag Německo 4 dny výzkumný
2018-2019 Humboldt-Universität Berlin Německo 5 měsíců výzkumný

 

Akademické aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

2008–2017

Akademický senát fakulty

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

člen (2014–2017 předseda)

2014–2017 Kolegium děkana Univerzita Karlova, Právnická fakulta člen

2014–2017

Akademický senát univerzity

Univerzita Karlova

člen

2014–2018 Legislativní komise Akademický senát Univerzity Karlovy člen

2008–2014

Komise pro koncepci studia

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

člen

2008–2015

Rada SVOČ

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

člen

2014–dosud Vědecká rada Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd člen
2016–dosud Vědecká rada Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta člen
2016–dosud Vědecká rada Univerzita Karlova, Právnická fakulta člen
2017–dosud Oborová rada doktor. stud. programu Mezinárodní teritoriální studia Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd člen
2017–dosud Oborová rada doktor. stud. programu Politologie Univerzita Karlova, Filosofická fakulta člen
 2019–dosud Oborová rada doktor. stud. programu Ústavní právo a státověda Univerzita Karlova, Právnická fakulta člen

 

Další odborné aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

2006–dosud

České sdružení pro právní a sociální filozofii

IVR

člen (2006–2010 tajemník)

2008–dosud

Výbor pro sexuální menšiny Rady vlády pro lidská práva

Vláda ČR

člen

2012–2017

Rada ČTK

Česká tisková kancelář

člen (2014–2015 předseda)

2014–dosud Legislativní rada vlády Vláda ČR člen

2008–dosud

odborné analýzy, vyjádření a přednášky pro státní orgány

Vláda ČR, Senát Parlamentu ČR, Veřejný ochránce práv,…

 

2015–dosud Redakční rada časopisu Právník Ústav státu a práva AV ČR člen
2016–dosud Rada Naukowa časopisu Przegląd Sejmowy Sejm RP člen
2017–dosud Rozkladová komise Český statistický úřad člen
2019–dosud Redakční rada časopisu Střed/Centre Masarykův ústav AV ČR člen
2019–dosud Stálá komise pro Ústavu Poslanecká sněmovna tajemník

 

Účast na konferencích

Název konference

Typ konference

Místo/stát konání

Rok konání

Název přednášky/referátu

23. světový kongres Mezinárodního sdružení pro právní a sociální filosofii

kongres

Krakov/Polsko

2007

A Description of the Content of Law Using General and Particular Legal Principles

Výroční konference Junges Forum Rechtsphilosophie

konference

Tübingen/Německo

2008

Das Verfassungsgericht als Schiedsrichter der Politik

Staatsgründung und Verfassungsordnung

konference

Vídeň/Rakousko

2008

Die Anfänge des tschechoslowakischen Parlamentarismus 1918–1920

Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století

konference

Praha

2011

Výklad sociálních práv v českém právu

Dny práva

konference

Brno

2012

Výklad principu rovnosti a jeho rizika pro dělbu moci

20 let Ústavy České republiky

konference

Praha

2012

Dvacet let české parlamentní kultury

Politická kultura v českých zemích a Československu 1848–1948

konference

Praha

2013

K československé parlamentní kultuře v letech 1935–1938

Právní stát a mechanismy jeho ochrany konference Praha 2014 Legislativní proces a principy právního státu
27. světový kongres Mezinárodního sdružení pro právní a sociální filosofie kongres Washington/USA 2015 Canones of Savigny as the Basis for Interpretation of the Law in European Continental Legal Culture
Přímá demokracie konference Brno 2015 Forma a právní síla závazného výsledku referenda
Hans Kelsen konference Praha 2015 Hans Kelsen a parlamentarismus
Seminar on Legal Interpretation seminář Joensuu/Finsko 2016 Resolving the conflicts of the canons of statutory interpretation
Dimensions of religious freedom in contemporary Europe konference Walbrzych/Polsko 2016 Die Gewissensfreiheit in der tschechischen Gesetzgebung und Rechtsprechung
20 let Senátu Parlamentu ČR konference Praha 2016 Parlamentní kultura v Senátu po změně senátní většiny v roce 2010
Soukromé a veřejné v soudobém právu konference Praha 2016 Má stát základní práva?
Polska w oczach sasiadów, sasiedzi w oczach Polaków konference Krakov/Polsko 2017 Wplyw polskich nauk prawnych na czeska teorie prawa i prawo konstytucyjne po 1989 roku
Závaznost soudních rozhodnutí konference Brno 2017 Místo závaznosti judikatury v systému metodologie interpretace kontinentálního práva
1867 and the Formation of Austria-Hungary konference Liblice 2017 Geschäftsordnung für das Abgeordnetenhaus des Reichrates und deren Einfluss an die österreichischen und tschechoslowakischen Parlamente
Sozialistische Straftheorie und -praxis in Europa konference Postupim/Německo 2017 Sozialistische Straftheorie und -praxis in der Tschechoslowakei am Beispiel der Straftat der Ausschreitung
The Development of Legal Theory in Eastern and Central Europe in the Interwar Period (1918-1939) konference Petrohrad/Rusko 2018 František Weyr and Hans Kelsen: Law and Constitution
Ústavní kontinuita a diskontinuita ČR s československou tradicí konference Praha 2018 Prvorepubliková parlamentní kultura
Rechtsstaatsprinzip vs. Demokratie   kolokvium Trevír/Německo 2018 Das Verfassungsgericht im tschechischen Verfassungssystem
Zur juristischen Seite der Parlamentskultur   kolokvium Berlín/Německo 2018 Die tschechische, deutsche und österreichische Parlamentskultur im historischen und aktuellen Vergleich
Weyrovy dny právní teorie konference Brno 2019 Princip parlamentní autonomie
29. světový kongres Mezinárodního sdružení pro právní a sociální filosofie kongres Lucern/Švýcarsko 2019 The Role of Parliamentary Autonomy in Constitutional Review

 

Organizace konferencí

Název akce

Místo/stát konání

Rok konání

Metodologie interpretace práva jako záruka právní jistoty v soudobém demokratickém právním státě

Praha

2011

Výjezdní semináře z ústavního práva ČR, SR 2006–dosud
Zur juristischen Seite der Parlamentskultur Berlín/Německo 2018

 

Ocenění

Název ocenění

Instituce

Rok udělení

Bolzanova cena

Univerzita Karlova

2006

Cena Antonína Randy

Randova nadace při Spolku českých právníků Všehrd

2007

Vysoce kvalitní monografie na UK Univerzita Karlova 2015

Nejlepší příspěvek do monotematického čísla časopisu Právník

Ústav státu a práva Akademie věd 2017

 

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

němčina

aktivně

polština

aktivně

angličtina

aktivně

 

Osobní stránka

http://wintr.cz/