Detail člověka URL

doc. JUDr. Vladimír Kindl

 

Aktuální oblast odborného zájmu

V rámci domácích právních dějin se literárně zaměřuji převážně na veřejnoprávní problematiku od konce 18. do 20. století. Zejména se zabývám studiem státního církevního (konfesního) práva. V tomto úseku přesahuje můj zájem z oblasti právněhistorické až po současnou platnou právní úpravu. Zpracoval jsem k této problematice několik expertíz pro soudní i administrativní praxi. V posledním období se soustřeďuji na problematiku vývoje materiální a formální publikace práva a na českojazyčné tisky tereziánských a josefinských kodifikací. Předmět se snažím popularizovat v širším společenském povědomí (spolupráce s Českým rozhlasem, Národním divadlem, Národním museem).

 

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Univerzita Karlova v Praze

Právnická fakulta

Právo

1976

Vědeckopedagogický titul

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

název kvalifikační práce (jen Doc.)

Doc.

Právní dějiny

Univerzita Karlova

1993

Konfesní právo v Čechách a na Moravě od konce 18. století do poloviny 20. století

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

JUDr.

Československé právní dějiny

Právnická fakulta UK

1977

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

1976/dosud

Právnická fakulta UK

Od 1976 asistent

1

   

Od 1979 odborný asistent

1

   

Od 1993 – dosud - docent

1

   

1994 – 2000 – proděkan

1

   

2000 – 2006 - děkan

1

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

České a československé právní dějiny (celý předmět)

vyučující

Právnická fakulta UK

Dějiny právnického stavu a právnických profesí (české poměry od 9. stol. do roku 1918)

garant

Právnická fakulta UK

Dějiny daní a poplatků v českých zemích a v Československu (absolutismus 1620 – 1848)

vyučující

Právnická fakulta UK

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Název úkolu

Specifikace úkolu (číslo atp.)

Udělující instituce

Postavení

2000-2004

Vývoj práva v Československu 1945-1989

GAČR 404/00/1721

GAČR

řešitel

2003-2005

Vývoj české ústavnosti 1627-1918

GAČR 407/03/0527

GAČR

řešitel

2006-2008

Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918-1939) a jejich místo ve Střední Evropě

GAČR 407/06/0039

GAČR

řešitel

2005-2011

Kvantitativní a kvalitativní proměny právního řádu ČR na počátku 3. tisíciletí – kořeny, východiska a perspektivy

MSM 0021620804

MŠMT ČR

oborový řešitel

2012-2014

Problémy právního postavení menšin v praxi a jejich dlouhodobý vývoj

DF12PO10VV13

Program NAKI

řešitel

2012-

PRVOUK O6

Veřejné právo v kontextu europeizace a globalizace

Univerzita Karlova

řešitel

2013 -

PRVOUK 05

Soukromé právo XXI. stol.

Univerzita Karlova

řešitel

 

Akademické aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

1990 - dosud

Rehabilitační komise

Právnická fakulta UK

Tajemník, místopředseda

1994 - dosud

Vědecká rada

Právnická fakulta UK

Člen , předseda, člen

2004-2007, 2010-dosud

Vědecká rada

Fakulta právnická ZČU

Člen

2003-2006

Vědecká rada

Právnická fakulta UKo v Bratislavě

Člen

2006 . dosud

Nadace Právnické fakulty UK

Právnická fakulta UK

místopředseda

1995 – 2006í

Výbor pražského sdružení Jednoty českých právníků

Jednota českých právníků

člen

2000-dosud

Dozorčí rada Nadace Randova fondu Spolku právníků Všehrd

Všehrd

člen

Další odborné aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

2006 - dosud

Redakční rada AUC Juridica

Právnická fakulta UK

člen

2009 - 2014

Rozkladová komise MŠMT pro odškodňování studentů vyloučených z vysokých škol v letech 1948-1956

MŠMT ČR

člen

Účast na konferencích

Název konference

Typ konference

Místo/stát konání

Rok konání

Název přednášky/referátu

K 75. Narozeninám prof. Hubenáka

konference

Banská Bystrica

2004

Slovenské unifikační iniciativy z let 1935- a jejich legislativní vyústění

Vývoj práva v Československu v letech 1945 - 1989

konference

Praha

2004

Judikatura československých soudů o církvích, náboženských společnostech a duchovenstvu publikovaná v letech 1945 - 1989

Vývoj české ústavnosti v letech 1618 - 1918

konference

Praha

2005

K publikaci tzv. společného zákonodárství pro rakouské a české země před 2. prosincem roku 1848

Setkání pracovníků kateder právních dějin z České republiky a Slovenské republiky

kulatý stůl

Plzeň

2006

Jak nahlíží Ústavní soud ČR na (právní) akty panovníka z 18. století

Nové jevy v právu na počátku 21. století

konference

Praha

2008

Československé zákonodárství od 17. 11. 1989 do 31. 12. 1992 a jeho zásahy směřující do minulosti

Právo ako zjednocovatel Európy – věda a prax

konference

Bratislava

2010

Paradoxy nezdařené unifikace a nekoordinované mimosoudní rehabilitace

Právnohistorická realita sociálnej doktríny 20. stročia

konference

Trnava

2012

Sociální obsah domovského práva v českých zemích a v Československu (1848 -1948)

Nový správní řád

kulatý stůl

Červená nad Vltavou

2005

Pět poznámek převážně k minulosti správního řízení (právněhistorická reakce na vydání zákona č. 500/2004 Sb.)

200 let všeobecného občanského zákoníku

konference

Praha

2011

Všeobecný občanský zákoník a ústavní zákon č. 150/1948 Sb. (Ústava 9. května)

Organizace konferencí

Název akce

Místo/stát konání

Rok konání

Nad reformou justiční soustavy v České republice

Praha

2000

Ocenění

Název ocenění

Instituce

Rok udělení

Pamětní medaile k 650. výročí založení UK

Univerzita Karlova v Praze

1998

Stříbrná medaile Antonína Randy

Jednota českých právníků

1999

Pamětní medaile PF UK

Právnická fakulta UK

2006

Zlatá medaile Univerzity Karlovy v Praze

Univerzita Karlova v Praze

2006

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

Francouzský jazyk

pasivně

Německý jazyk

pasivně

Ruský jazyk

pasivně