Detail člověka URL

prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.

Aktuální oblast odborného zájmu

finanční právo
daňové právo
pojišťovací právo

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Univerzita Karlova

Právnická

právo

1974

Vědeckopedagogický titul

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

název kvalifikační práce (jen Doc.)

Doc.

Finanční právo,
Finanční právo a finanční věda

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

1987, 2006

Soubor publikovaných prací z finančního hospodaření právnických a fyzických osob a jejich daňových povinností k veřejným rozpočtům

Prof.

Finanční právo a finanční věda

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

2007

 

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

JUDr.

Finanční právo

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

1976

CSc.

Finanční právo a hospodářské právo

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

1985

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

od r. do r. 1974/1975

Ministerstvo financí České republiky

Odborný referent

1,0

od r. do r. 1975/1977

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Asistent

1,0

od r. do r. 1977/1987

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Odborný asistent

1,0

od r. do r. 1987/2007

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Docent

1,0

od r. do r. 2007/dosud

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Profesor

1,0

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Finanční právo

garant

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Finanční právo

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Pojišťovací právo

garant

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Pojišťovací právo

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Dějiny daní a poplatků

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Název úkolu

Specifikace úkolu (číslo atp.)

Udělující instituce

Postavení

1999 - 2004

Reforma českého právního řádu se zřetelem k právu EU - ústavnost, lidská práva a reforma veřejné moci

VZ MSMT 112200004

UK

řešitel

2005 - 2011

Kvantitativní a kvalitativní proměny právního řádu na počátku 3. tisíciletí – kořeny, východiska a perspektivy

VZ MSM 0021620804

UK

řešitel

2011

Právní otázky daňové, fiskální a monetární podpory hospodářského růstu v zemích střední Evropy v letech 2011 až 2015

SVV 262 410/2011

UK

řešitel

2012

Finančně-právní nástroje boje s dluhovou krizí

SVV 264 407/2012

UK

řešitel

2013

Vývoj finančně-právní regulace ve vybraných zemích Evropské unie

SVV 266 407/2013

UK

hlavní řešitel

2014

Tendence právní regulace v oboru finančního práva v České republice v interakci s unijní právní úpravou

SVV 260 006/2014

UK

hlavní řešitel

2011 - 2015

Veřejné právo v kontextu europeizace a globalizace

Prvouk P06

UK

řešitel

 

Akademické pobyty na zahraničních institucích

Rok

Instituce

Stát

Délka pobytu

druh pobytu (studijní, invited speaker)

1981

Právnická fakulta v Pobaltských republikách Právnická fakulta v Kyjevě

SSSR

3 týdny

studijní

1985

Uniwersytet Warszawski Wydzial prawa i administraci

Polsko

1 týden

studijní

1987

Právnická fakulta Univerzity Habana, San Lázaro y L

Kuba

2 týdny

studijní

1989

Universität Passau Juristische Fakultät

Německo

1 týden

studijní

1995

Universität Passau Juristische Fakultät

Německo

1 týden

studijní

2001

University of Chicago

USA

1 týden

studijní

2006

Právnická fakulta Sankt Peterburgské Státní univerzity

Rusko

2 týdny

studijní

Akademické aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

od r. do r. 2006/dosud

Redakční rada AUC

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

člen

od r. do r. 2006/dosud

Oborová rada doktorského studijního programu

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

člen

od r. do r. 2007/dosud

Vědecká rada

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

člen

od r. do r. 2012/dosud

Katedra finančního práva a finanční vědy

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

vedoucí

od r. do r. 2014/dosud

Vědecká rada

Fakulta právnická, Západočeské univerzity v Plzni

člen

od r. do r. 2014/dosud

Magisterský studijní program Právo a právní věda

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

garant studijního programu

od r. do r. 2014/dosud

Doktorský studijní program Teoretické právní vědy studijní obor Finanční právo a finanční věda

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

garant studijního programu

 

Další odborné aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

od r. do r. 1999/září 2006

Legislativní rada vlády

Vláda ČR

člen

od r. do r. 1998/31.3.2006

Stálá rozkladová komise ministra financí při výkonu státního dozoru v pojišťovnictví

Ministerstvo financí

předsedkyně

od r. do r. 1.4.2006/dosud

Rozkladová komise České národní banky

Česká národní banka

člen

od r. do r. 2009/dosud

Prezidium Rady pro veřejný dohled nad auditem

Rada pro veřejný dohled nad auditem

člen

od r. do r. 2010/dosud

Vědecká rada

Národní technické muzeum

člen

od r. do r. 2013/dosud

Redakční rada STUDIA IURIDICA Cassoviensia

Univerzita P.J.Šafárika v Košicích, Právnická fakulta

člen

od r. do r. 2013/2018

Redakční rada Obchodné, finančné a hospodárské právo

Univerzita Komenského v Bratislavě, Právnická fakulta

člen

od r. do r. 2015/dosud

Redakční rada Public Governence, Administration and Finances Law Review

Győr, Széchenyi István University Faculty of Law

člen

od r. do r. 2016/dosud

Redakční rada Pravoprimenenie

Omsk, Státní univerzita F.M.Dostojevského

člen

od r. do r. 2016/dosud

Etický výbor

Česká asociace pojišťoven

člen

od r. do r. 2016/dosud

Kárný senát pro řízení ve věcech soudců

Nejvyšší správní soud

přísedící

od r. do r. 2016/dosud

Předsedkyně Rozhodčího soudu

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

předsedkyně

od r. do r. 2005/dosud

Správní rada Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových" místopředsedkyně správní rady a prezidia

Účast na konferencích

Název konference

Typ konference

Místo/stát konání

Rok konání

Název přednášky/referátu

Symposion Unternehmens gründung und joint ventures in der ČSFR

konference

Pasov/Německo

1991

Nová daňová soustava v ČSFR

Institute of Central and Eastern European Business Law

konference

Vídeň/Rakousko

1998

Harmonizace daňové soustavy v České republice s právem EU

Český stát a vzdělanost

konference

Lužany/Česká republika

2001

Úloha daňového systému při zajišťování funkcí státu

I.sympozium finančních právníků českých a slovenských právnických fakult

konference

Praha/Česká republika

2003

Postavení daňového práva v systému práva

II.sympozium finančních právníků českých a slovenských právnických fakult

konference

Danišovce/ Slovensko

2004

Pojišťovací právo v České republice a jeho legislativní změny

III.sympozium finančních právníků českých a slovenských právnických fakult

konference

Olomouc/Česká republika

2004

Právní úprava státního dozoru v pojišťovnictví

IV.Mezinárodní vědecká konference – Aktuálne otázky efektívnosti veřejných financií, finančního práva a daňového práva v štátoch strednej a východnej Európy

konference

Košice/Slovensko

2005

Změny v právní úpravě daně z příjmů fyzických osob po vstupu České republiky do Evropské unie

Vědecká konference věnovaná 175. výročí narození PhDr. Josefa Hlávky, významného českého architekta, kulturního a společenského činitele

konference

Černovice/Ukrajina

2006

Právní podmínky existence a působení Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových

Právní úprava veřejných služeb

konference

Sankt Peterburg/Rusko

2006

Rozpočtová soustava České republiky

Centrum informací a organizace výzkumu veřejných financí a daňového práva v zemích střední a východní Evropy – Tvorba finančního práva a jeho aplikace v zemích střední a východní Evropy

konference

Grodno/Polsko

2006

Daňová soustava v České republice v kontextu s naším vstupem do Evropské unie

Nové jevy v právu na prahu 21. století

konference

Praha/Česká republika

2008

Převodní daně

The Basic Problems of Public Finance Reforms in the 21st Century in Europe

konference

Paříž/Francie

2008

The reform of public finance in the Czech Republic (Reforma veřejných financí v České republice)

Mezinárodní vědecká konference

konference

Bratislava/ Slovensko

2009

Měna a její právní úprava

Medzinárodné sympózium PRÁVO - OBCHOD - EKONOMIKA

konference

Štrbské Pleso/Slovensko

2011

Daňový systém v České republice jako jeden z regulačních nástrojů

Public Finance - Administrative Autonomies

konference

Györ/Maďarsko

2011

State Funds of Czech Republic (Státní fondy České republiky)

Medzinárodné sympózium PRÁVO - OBCHOD - EKONOMIKA

konference

Štrbské Pleso/Slovensko

2012

Hospodaření s rozpočtovými prostředky a rozpočtová odpovědnost v České republice

Annual and long term public finances in central and eastern European countries

konference

Bialystok/Polsko

2012

Právní úprava procesního práva v České republice

Medzinárodné sympózium PRÁVO - OBCHOD - EKONOMIKA

konference

Štrbské Pleso/Slovensko

2013

Daňové právo ve světle rekodifikace soukromého práva a daňových zákonů

Problémy daňového práva v zemích střední a východní Evropy

konference

Omsk/Rusko

2013

Důkazy a dokazování v daňovém procesu v České republice

Judicial and Administrative Problems of State structures and Economical subjects of the Russian Federation: Russian and International experience

konference

Moskva - Domodědovo, Sankt Peterburg/Rusko

2013

Daňová politika v České republice z hlediska rozpočtové odpovědnosti a rekodifikace soukromého práva

Medzinárodné sympózium PRÁVO - OBCHOD - EKONOMIKA

konference

Štrbské Pleso/Slovensko

2014

Daňové právo v České republice po účinnosti nového občanského zákoníku

Medzinárodné sympózium PRÁVO - OBCHOD - EKONOMIKA

konference

Štrbské Pleso/Slovensko

2015

Kodifikace ve finančním právu v České republice

Annual and long term public finances in central and eastern European countries

konference

Bialystok/Polsko

2016

Concepts of Tax Codes

Medzinárodné sympózium PRÁVO - OBCHOD - EKONOMIKA

konference

Štrbské Pleso/Slovensko

2016

Je daňové penále trestem?

Organizace konferencí

Název akce

Místo/stát konání

Rok konání

Aktuální otázky financí a finančního práva z hlediska fiskální a monetární podpory hospodářského růstu v zemích střední a východní Evropy po roce 2010

Praha/Česká republika

2010

Ocenění

Název ocenění

Instituce

Rok udělení

Medaile PFUK

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

2010

Pamětní Svatováclavská plaketa za reprezentaci města v oblasti vzdělanosti, práva a právních věd

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

2012

Plaketa Centra informacji a organizacji badan financów publicznych i prawa podatkowego krajów Europy środkowej i wschodnie

Univerzita v Bialystoku

2012

Pamětní medaile za vzájemnou dlouholetou spolupráci

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicích, Právnická fakulta

2013

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

ruština

aktivně

němčina

aktivně

angličtina

pasivně