Zveme vás na další setkání ze série „Jakou chceme fakultu?“ Tentokráte se budeme věnovat studijní úspěšnosti na fakultě. (16. 4. 2024)

obr

Zveme vás na další setkání ze série „Jakou chceme fakultu?“ Tentokráte se budeme věnovat studijní úspěšnosti na fakultě. (16. 4. 2024)

Zveme vás na další setkání ze série „Jakou chceme fakultu?“. Tentokráte se budeme věnovat studijní úspěšnosti na fakultě: proč je důležitá, co ji podporuje a jak si naše fakulta vede? Co může vedení fakulty, ale i každý jednotlivý vyučující udělat proto, aby fakulta získávala maximální finance kvůli dobré studijní úspěšnosti? Je dobré nechat všechny, kdo studium nastoupí, také dostudovat? Nebo je pro fakultu lepší, když někteří svoji cestu za diplomem skončí předčasně?

Věnovat se postupně budeme těmto tématům:

  • Definice a význam studijní úspěšnosti a graduation rate: Zaměříme se na rozlišení těchto dvou klíčových indikátorů a proč jsou důležité pro hodnocení kvality vzdělávacích programů.
     
  • Analýza současného stavu: Prozkoumáme, jak si fakulta stojí ve srovnání s ostatními v rámci univerzity v oblasti studijní úspěšnosti a graduation rate.
     
  • Navrhované kroky pro zlepšení: Diskutovat budeme o strategiích a opatřeních, které by fakulta měla zvážit pro zvýšení míry úspěšnosti studia, včetně případného přepracování studijních plánů, zlepšení podmínek pro studium a výuky, a podpory pro studující i vyučující.
     
  • Cíle fakulty v oblasti studijní úspěšnosti: Zamyslíme se nad tím, zda by mělo být hlavním cílem, aby každý student úspěšně dokončil svůj studijní program, a jaké by to mělo důsledky pro kvalitu vzdělání a fakultu jako celek.

Studijní úspěšnost je důležitým tématem pro naši univerzitu a je jí věnována vzrůstající pozornost. Dokladem toho je Plán realizace strategického záměru UK na rok 2024, kde je uvedeno: „Oblastí, které je na univerzitě v posledních letech věnována zvýšená pozornost, je studijní úspěšnost včetně včasného dokončování studia.“

Debatovat o studijní úspěšnosti přijdou děkan fakulty prof. Boháč, proděkanka pro magisterské studium doc. Chromá, vedoucí studijního oddělení Mgr. Sojka a proděkan Fakulty tělesné výchovy a sportu dr. Vlk.

Uložit událost do kalendáře