Vyhodnocení výsledků XIII. ročníku SVOČ

foto

Vyhodnocení výsledků XIII. ročníku SVOČ

24. června 2020 byl slavnostním vyhodnocením zakončen XIII. ročník soutěže studentské vědecké odborné činnosti na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Studenti obhajovali práce v 10 sekcích magisterského studijního programu a ve 2 sekcích doktorského studijního programu. 

Celkem bylo podáno 92 přihlášek magisterských studentů a 19 přihlášek doktorských studentů. V magisterském studijním programu odevzdali studenti 78 prací a obhájeno bylo 76 prací jednotlivců a 3 dvojic, v doktorském studijním programu bylo obhájeno 16 prací.

Z důvodu mimořádného opatření způsobeného COVID-19 byl prodloužen termín podání elektronických přihlášek do 30. 4. 2020. K podávání přihlášek a odevzdávání elektronických verzí prací bylo úspěšně použito prostředí SharePoint. Písemnou podobu prací autorky a autoři předali u obhajob.

V magisterském studijním programu odevzdali studenti 10 prací v sekci mezinárodního práva, 9 prací v sekci evropského práva, 8 prací v sekcích občanského práva a zdravotnického práva, 8 prací v sekci právních dějin, 8 prací v sekcích trestního práva, teorii práva a právního učení a další sekcích.

V doktorském studijním programu byly odevzdány práce ze širokého spektra od právních dějin, teorie práva a právního učení, správního práva a správní vědy, finančního práva a finanční vědy, mezinárodního práva a práva životního prostředí a politologie a sociologie až po teorii národního hospodářství.

Poprvé v historii proběhly v tomto ročníku v jedné z magisterských sekcí obhajoby on-line formou. Jednalo se o sloučenou magisterskou sekci práva životního prostředí, finančního práva a finanční vědy a správního práva a správní vědy a teorie národního hospodářství. 

Na zpracování posudků k odevzdaným pracím se podílelo celkem 101 pedagogů fakulty, odborníků z praxe a doktorandů. Práce studenti zpracovali nejen v jazyce českém, ale zastoupení měly také práce zpracované v jazyce anglickém. Ve XIII. ročníku soutěže se 3 studenti zúčastnili v rámci svého studijního programu již po popáté a 1 student soutěžil po čtvrté.

Ve dnech 18. a 19. září 2020 proběhne na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě celostátní kolo soutěže studentské vědecké odborné činnosti.

Sponzory letošního ročníku byli KŠD, AK Dentons a AK Wolters Kluwer, a.s.

Velké poděkování patří všem studentkám a studentům, pedagogům, odborníkům z praxe, doktorandům a dalším, bez kterých by tradice SVOČ nepokračovala.

 

Výsledky XIII. ročníku Studentské vědecké odborné činnosti na PF UK 2020

Magisterský studijní program

Sekce evropské právo

1    Bc. Katharina Dirriglová    
Přezkum přípustnosti předběžných otázek Soudním dvorem EU z hlediska hypotetičnosti - odraz prvotní judikatury v aktuálních rozhodnutích
2    Natálie Tůmová
Způsoby dovození souladu doložek zúžené parity cen se soutěžím právem EU
3    Otakar Duchek    
Imunita člena Evropského parlamentu ve světle právní povahy jeho mandátu
3    Petr Tomčiak    
Brexit a jeho dopady na unijní instituce a občanství EU

Sekce mezinárodního práva

1    Petra Rešlová    
Autonomní koncepce ozbrojeného konfliktu v právu EU za účelem ochrany uprchlíků
2    Filip Crnčević    
Lidskoprávní dopady nové černohorské konfesněprávní úpravy
3    Simona Petrů    
Magnitského zákony z hlediska mezinárodního práva veřejného

Sekce právních dějin

1    Přemysl Kaucký
    Zrušení všeobecné trestnosti homosexuality v trestním zákoně z roku 1961
1    Dominik Macek    
 Querella inofficiosi testamenti a částečné zneplatnění závěti
2    Lenka Skoupá    
 Vybrané aspekty otroctví ve Večeři u Trimalchia
3    Lucie Kolačkovská    
 Absurdita práva na spravedlivý proces v případu Machalka a spol.

Sekce trestního práva

1    Eliška Veselá    
 Trestný čin znásilnění a měnící se pohled společnosti a práva na tento trestný čin
2    Josef Čabrádek    
Vybrané aspekty sankcionování právnických osob: kritérium činnosti právnické osoby ve 
veřejném zájmu
3    Petr Ráliš    
 Odposlech a záznam telekomunikačního provozu

Sekce občanského a zdravotnického práva

1    Bohdan Chrenovský    
Neúčinnost právních jednání bez přiměřeného protiplnění v insolvenčním řízení
2    Bc. Marie Kohoutová    
Vybrané právní nástroje ovlivňující počty dárců zárodečných buněk
3    Tereza Běhounková    
Pandemie COVID-19 a nájemní vztahy, aneb když dva reagují na totéž, není to totéž

Sekce obchodního a autorského práva

1    Ing. Václav Podhorský, Ph.D.    
Lhůta pro svolání valné hromady počítaná zpětně?
2    Michaela Macáková    
Fanfikce a autorské právo
3    Petra Kotápišová    
Způsoby obrany proti vadně uložené příplatkové povinnosti

Sekce politologie a sociologie

1    Jakub Stádník    
Otevřená justice jako prostředek posilování důvěry veřejnosti v soudní moc
2    Frank Marek
Bc. Enest Zaimović    
Vysoký představitel pro Bosnu a Hercegovinu
3    Sára Barčáková    
Mečiarismus

Sekce pracovního práva a práva sociálního zabezpečení a Centra právních dovedností

1    Jelizaveta Laškevičová     
Osobní údaje jako komodita
2    Matyáš Vilímek    
Když je spisová značka málo anonymní
3    Karina Matevosjanová    
Agenturní zaměstnávání – revize současného právního stavu a návrh nových legislativních řešení

Sekce práva životního prostředí, finančního práva a finanční vědy, správního práva a správní vědy, teorie národního hospodářství

1    Hoang Nguyen    
Výhrada veřejného pořádku ke statusu dlouhodobě pobývající rezidenta na území EU
2    Adriana Šefčíková    
Climate litigation and human rights
3    Jan Skalný    
Centrální depozitář a jeho budoucnost

Sekce teorie práva a právních učení a ústavního práva

1    Karolina Drachovská    
Právní povaha umělé inteligence
2    Jaromír Fronc    
Vliv referenčního rámce přezkumu na rozhodování soudů a správních orgánů
3    Lucie Daňková    
Data retention v kontextu lidských práv

 

Doktorský studijní program

Sekce právní dějiny, finanční právo a finanční věda, mezinárodní právo, politologie a sociologie, teorie národního hospodářství

1    Mgr.Zuzana Kročilová    
Dary za vývozní povolení v době nesvobody a problematika jejich restituce v České republice
2    JUDr.Jakub Drápal    
Law or Policy? The Role of Informal Authority in Criminal Sentencing
3    Mgr.Ondřej Žáček
Tortuous journey to the euro area: Art. 140 TFEU and far beyond

Sekce trestní právo, správní právo a správní věda, teorie práva a právních učení

1    JUDr. Bc. Marek Dvořák    
Rekognice zítřka?
2    JUDr.ViktorDerka    
Pověření předsedové soudů jako kompetenční problém
3     JUDr. Jan Exner    
Sanctioning Framework of the World Anti-Doping Code 2021: A Suitable and Proportionate Response to Doping?