Vyhlášení výběrového řízení - katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení

Vyhlášení výběrového řízení - katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení

V Praze dne 19. 7. 2023

Děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy
nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1 vypisuje
v ý b ě r o v é     ř í z e n í
na obsazení 1 místa nebo 2 míst akademických pracovníků/akademických pracovnic (asistent(i)/asistentka(y), odborný(í) asistent(i)/odborná(é) asistentka(y)) na Katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení na pracovní úvazek v celkové výši 1,0 stanovené týdenní pracovní doby. 

Požadavky:

•    vysokoškolské vzdělání magisterské v oboru právo a právní věda

•    pedagogická činnost v oborech pracovní právo a právo sociálního zabezpečení

•    znalost českého jazyka na úrovni C1 

•    doložitelná znalost druhého světového jazyka 

•    publikační činnost v oboru pracovní právo nebo právo sociálního zabezpečení 

•    absolvované doktorské studium (titul Ph.D.) v oborech pracovní právo a právo sociálního zabezpečení výhodou

•    zkušenost s formulací a získáváním grantových projektů a s účastí v nich výhodou

 

Předpokládaný nástup: říjen 2023

Uchazeči/uchazečky předloží:

•    přihlášku (forma dopisu, případně motivačního dopisu)

•    strukturovaný životopis

•    doklady o ukončeném vysokoškolském vzdělání a získaných vědeckých hodnostech

•    přehled dosavadní pedagogické a vědecké činnosti

•    seznam publikací

 

Přihlášku s přílohami zašlou uchazeči/uchazečky do 8. září 2023 personálnímu oddělení na 
e-mail zichova@prf.cuni.cz.        

prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. – děkan