Výběrové řízení na vedoucího/vedoucí katedry občanského práva

Výběrové řízení na vedoucího/vedoucí katedry občanského práva

V Praze dne 2. března 2022

 

Děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy

nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1 vypisuje

v ý b ě r o v é   ř í z e n í

na obsazení místa akademického pracovníka/akademické pracovnice (vedoucího/vedoucí katedry) na katedře občanského práva

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání magisterské v oblasti práva, vědecká hodnost (CSc., Dr., Ph.D.)
 • jmenování docentem nebo profesorem v oboru občanského práva výhodou
 • nejméně 7 let praxe v oboru občanského práva
 • pedagogická a vědecká činnost v oboru občanského práva
 • doložitelná aktivní znalost jednoho světového jazyka, znalost druhého světového jazyka výhodou
 • neexistence pracovního úvazku na jiné vysoké škole v rozsahu převyšujícím 8 hodin týdně, resp. závazek jej v případě úspěchu ve výběrovém řízení ukončit
 • publikační činnost s vyznačením 5 nejvýznamnějších publikací včetně informací o jejich citačním ohlasu; doložený citační index a publikace v zahraničních impaktovaných periodicích výhodou
 • aktivní účast na českých nebo zahraničních konferencích
 • zkušenost s formulací, získáváním a řešitelství grantových projektů výhodou
 • členství v oborově významných tuzemských a zahraničních organizacích výhodou
 •  

Předpokládaný nástup: červen 2022

 

Uchazeči předloží:

 

Přihlášku s přílohami zašlou uchazeči do 4. 4. 2022 personálnímu oddělení na e-mail zichova@prf.cuni.cz.                                  

prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. , děkan