Výběrové řízení na obsazení místa vedoucího/vedoucí na katedře politologie a sociologie

Výběrové řízení na obsazení místa vedoucího/vedoucí na katedře politologie a sociologie

V  Praze dne 5. června 2023 

Děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy 

nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1 vypisuje 

v ý b ě r o v é     ř í z e n í 

na obsazení místa akademického pracovníka/akademické pracovnice

vedoucího/vedoucí katedry na katedře politologie a sociologie 

Požadavky: 

 • vysokoškolské vzdělání magisterské v oblasti práva, vědecká hodnost (CSc., Dr., Ph.D.) 
 • jmenování docentem/docentkou nebo profesorem/profesorkou v oboru práva výhodou 
 • nejméně 7 let praxe v oboru práva; praxe v oblasti politologie a sociologie výhodou 
 • pedagogická a vědecká činnost v oblasti politologie a sociologie, případně práva 
 • aktivní znalost jednoho světového jazyka, znalost druhého světového jazyka výhodou 
 • neexistence pracovního úvazku na jiné vysoké škole v rozsahu převyšujícím 8 hodin týdně, resp. závazek jej v případě úspěchu ve výběrovém řízení ukončit 
 • publikační činnost s vyznačením 5 nejvýznamnějších publikací včetně informací o jejich citačním ohlasu; doložený citační index a publikace v zahraničních impaktovaných periodicích výhodou 
 • aktivní účast na českých nebo zahraničních konferencích 
 • zkušenost s formulací, získáváním a řešitelstvím grantových projektů výhodou 
 • členství v oborově významných tuzemských a zahraničních organizacích výhodou 

Předpokládaný nástup: listopad 2023 

Uchazeči předloží: 

 • přihlášku (forma dopisu, případně motivačního dopisu) 
 • strukturovaný životopis 
 • doklady o ukončeném vysokoškolském vzdělání a získaných vědeckých hodnostech (pouze v případě, že vzdělání nebo hodnosti nebyly získány na Univerzitě Karlově) 
 • přehled dosavadní pedagogické a vědecké činnosti 
 • koncepci pedagogické činnosti zajišťované Katedrou politologie a sociologie (povinné, povinně volitelné a volitelné předměty) v rámci uskutečňovaných studijních programů, zejména magisterského studijního programu Právo a právní věda (https://www.prf.cuni.cz/magisterske-studium/studijni-program-pravo-a-pravni-veda-od-20202021
 • koncepci vedení a rozvoje Katedry politologie a sociologie s důrazem na personální rozvoj, vědeckou činnost a zahraniční spolupráci 
 • vyjádření ke způsobu naplňování cílů ve Strategickém záměru PF UK na roky 2021-2025 (https://www.prf.cuni.cz/sites/default/files/soubory/2021-07/Strategicky_zamer_2021-2025.pdf)  

 

Přihlášku s přílohami zašlou uchazeči/uchazečky do 12. července 2023 personálnímu oddělení na e-mail zichova@prf.cuni.cz.  

prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.