Výběrové řízení na mobilitu zaměstnanců v programu Erasmus+ (výukové pobyty a školení)

Výběrové řízení na mobilitu zaměstnanců v programu Erasmus+ (výukové pobyty a školení)

Vyhlašuje se výběrové řízení na mobilitu zaměstnanců programu Erasmus+ v období duben až červen 2024 včetně.

 

Erasmus+ mobilita zaměstnanců:

Možnost výjezdu do zahraničí za účelem výukového pobytu či školení. Program Erasmus+ tradičně umožňuje zapojování zaměstnanců do mezinárodních mobilit, a to ve formě „teaching mobility“ (STA) a „staff mobility“ (STT). Lze takto vycestovat na krátkodobé pobyty za účelem výuky (nejvýše 60 dní, nejméně však 2 dny s výukou v rozsahu alespoň 8 hodin týdně), popř. účasti na zaměstnaneckých školeních (bez stanovení počtu hodin).

Od roku 2022 podle opatření rektora č. 6/2022 a v návaznosti na celoevropské požadavky programu Erasmus+ musí být i zaměstnanecké mobility uskutečňovány na základě výběrového řízení.

 

Pro koho:

Pro zaměstnance PF UK s platnou pracovní smlouvou, případně DPP/DPČ.

 

Kam:

Mobilita do jedné z tzv. programových zemí Erasmus+, která však nesmí být zemí původu či trvalého pobytu účastníka mobility (jde o státy Evropské unie a dále pak Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Makedonie a Srbsko).

 

Kde zjistit možnosti výjezdu:

Zaměstnanec se zájmem o učitelskou mobilitu Erasmus+ může zjistit v seznamu partnerských fakult, kde má PF UK sjednanou možnost učitelské mobility a v jakém rozsahu (zpravidla cca. 5-7 dní, jednotnou povinností je v současnosti vykázat alespoň 8 odučených hodin za výjezd, resp. za každý týden výjezdu). Před podáním přihlášky do výběrového řízení je nutné kontaktovat odborné pracoviště na cílové univerzitě a opatřit si předběžný souhlas s přijetím na výukový pobyt (stačí potvrzení emailem).

V případě školení (určeno především administrativním pracovníkům) lze získat předběžný souhlas z relevantního pracoviště (knihovna, oddělení vědy/projektů, zahraniční oddělení, děkanát atp.), že jsou ochotni pracovníka přijmout na stáž (např. ve formě konzultací, předání dobré praxe, job shadowing atd., může jít i o kombinaci různých aktivit), popř. je možno se přihlásit na centrálně organizovaný tzv. Erasmus+ Staff Training Programme, který některé univerzity pořádají a jejichž průběžně aktualizovaný seznam bývá dostupný na http://staffmobility.eu/ (předběžný souhlas stačí emailem, popř. se přikládá informace o předběžném přijetí/podání přihlášky na Staff Training Programme).

 

Základní podmínky přihlášky:

  • Uchazeči se k výběrovému řízení nově přihlašují online prostřednictvím IS Věda (kam mají po přihlášení prostřednictvím Centrální autentizační služby přístup všichni zaměstnanci univerzity), konkrétně v modulu PAS (Projekty a soutěže).
  • V modulu PAS zároveň uchazeč najde i podrobný návod k vyplnění online žádosti (Manuál pro žadatele).
  • Termín pro podání přihlášek je stanoven do čtvrtka 29.02.2024 do 15:00.
  • V online systému žadatel vyplní údaje o plánované mobilitě a prostřednictvím systému také požádá o souhlas svého vedoucího pracovníka. 
  • Jako součást přihlášky zároveň žadatel do systému nahraje přílohu v podobě motivačního dopisu a předběžného souhlasu přijetí od přijímací instituce (postačí např. e-mail, či doložení přihlášky/přijetí na Staff Training Week). Jako přílohy lze vkládat pouze soubory ve formátu PDF.
  • V případě problémů s přihláškou nebo dalších dotazů se nebojte obrátit na zahraniční oddělení PF UK (dimelise@prf.cuni.cz).

 

Hodnocení:

Přihlášky účastníků budou po odevzdání hodnoceny komisí předsedanou proděkankou pro zahraniční vztahy a dále postoupeny k posouzení Evropské kanceláři Rektorátu UK ke konečnému podpoření.

Konkrétními hodnocenými kritérii jsou především:

  • celkový záměr mobility;
  • odborná a jazyková způsobilost uchazeče;
  • délka pobytu (doporučeno cca týden), upřednostnění uchazečů, kteří v posledním roce tuto formu mobility ještě neuskutečnili;
  • využitelnost nabytých zkušeností v další praxi.  

 

O konečných výsledcích hodnocení budou uchazeči vyrozuměni a v případě schválení výjezdu jim bude poskytnuta administrativní podpora.

Uložit událost do kalendáře