Výběrové řízení na katedře teorie práva a právních učení / Open hiring procedure at the Department Legal Theory and Legal Doctrines

Výběrové řízení na katedře teorie práva a právních učení / Open hiring procedure at the Department Legal Theory and Legal Doctrines

Děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy,
nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1 vypisuje

v ý b ě r o v é   ř í z e n í

na obsazení 2 míst akademických pracovníků/pracovnic (odborní/odborné asistenti/asistentky)

na katedře teorie práva a právních učení na pracovní úvazky 0,5.

Požadavky:
 - ukončené magisterské vzdělání v oblasti Právo, studijní program právo a právní věda;
- složená státní rigorózní zkouška nebo státní doktorská zkouška;
- publikační odborná činnost v oboru právo;
- znalost českého jazyka úroveň C1, anglického a dalšího světového jazyka;
- pedagogické zkušenosti v oboru výhodou;
- ukončené doktorské studium v programu Teoretické právní vědy výhodou. 

Předpokládaný nástup: 1. 10. 2020.

Uchazeči předloží:
-  přihlášku (forma dopisu);
-  pracovní strukturovaný životopis; 
-  přehled publikací;
-  přehled dosavadní výzkumné a pedagogické praxe;
- doklady o ukončeném vysokoškolském vzdělání. Doklady včetně dokladů ze zahraničních   
   škol postačují v přihlášce v kopii bez nutnosti úředního ověření či nostrifikace v ČR. 

Přihlášku s přílohami do 9. 8. 2020 doručí uchazeči zaměstnaneckému oddělení Právnické fakulty Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, 11640, Praha 1, případně zašlou elektronicky na adresu zichova@prf.cuni.cz
    

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
    děkan

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

The Dean of the Faculty of Law of Charles University
Address: nám. Curieových 901/7, 11640 Praha 1
invites applicants to take part in an 

OPEN HIRING PROCEDURE

regarding two part-time positions (0.5 work-load) as an academic
– assistant professor or associate professor – at the Department Legal Theory and Legal Doctrines.

 

Requirements:
•    Completed university degree in law and jurisprudence;
•    Completed state rigosorum examination or state doctoral examination;
•    Publications focusing on law;
•    Czech language proficiency at C1 level; competence in the English language and one more foreign language; 
•    Teaching experience in law is an advantage;
•    Completed doctoral programme in the field of Theoretical Legal Sciences is an advantage.
 

Expected commencement of work:  1 October 2020
 

Applicants are to submit:
•    An application for the position (in the form of a letter);
•    Professional curriculum vitae;
•    A list of publications;
•    An outline of their research and teaching experience;
•    Documents proving completion of their university education; documents proving their education at foreign universities may be submitted as a simple copy without official authentication or recognition in the Czech Republic
Applications along with all attachments are to be delivered to the Personnel Department of the Law Faculty of Charles University, nám. Curieových 901/7, 11640 Praha 1 by 9 August 2020; alternatively these may be sent electronically to zichova@prf.cuni.cz

 

Professor Jan Kuklík
Dean