Výběrové řízení ​​​​​​​na Katedře jazyků se zaměřením na výuku právnické angličtiny

Výběrové řízení ​​​​​​​na Katedře jazyků se zaměřením na výuku právnické angličtiny

 

Děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy

nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1 vypisuje

v ý b ě r o v é     ř í z e n í

na obsazení 1 místa akademického pracovníka/akademické pracovnice (lektora/lektorky)
na Katedře jazyků se zaměřením na výuku právnické angličtiny na pracovní úvazek 1,0.

 

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání magisterské v oboru anglistika/amerikanistika nebo translatologie se zaměřením na anglický jazyk;
 • znalost českého jazyka na úrovni C1 či vyšší podmínkou;
 • zkušenost s právnickou angličtinou (jako pedagog, překladatel/tlumočník nebo posluchač);
 • publikační činnost v oblasti lingvistiky výhodou;
 • účast na českých nebo zahraničních konferencích výhodou;
 • zkušenost s formulací, získáváním a řešitelstvím grantových projektů výhodou.

Předpokládaný nástup: únor 2023

Uchazeči předloží:

 • přihlášku (forma dopisu);
 • pracovní strukturovaný životopis;
 • přehled dosavadní pedagogické praxe, případně výzkumné praxe včetně přehledu publikací;
 • doklady o ukončeném vysokoškolském vzdělání; všechny doklady včetně dokladů ze zahraničních škol postačují v kopii bez nutnosti úředního ověření či nostrifikace v ČR.

 

Přihlášku s přílohami zašlou uchazeči do 28. prosince 2022 personálnímu oddělení na e-mail hulmakoi@prf.cuni.cz

 

      prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.

 

 


 

 

The Dean of the Faculty of Law of Charles University

Address: nám. Curieových 901/7, 11640 Praha 1

invites applicants to take part in an

open hiring procedure

regarding one full-time position as an academic (lecturer or assistant professor) to teach legal English at the Department of Foreign Languages.

 

Requirements:

 • Completed university degree in English and American studies or translation studies focused on English;
 • Czech language proficiency at C1 or a higher level required;
 • Professional experience in legal English required (as a teacher, translator/interpreter or otherwise);
 • Publications focusing on linguistics and/or translation studies is an advantage;
 • Participation in relevant workshops and conferences in the CR or abroad is an advantage;
 • Experience in formulating, obtaining and solving grant projects is an advantage.

Expected commencement of work: February 2023

Applicants are to submit:

 • An application for the position (in the form of a letter);
 • Professional curriculum vitae;
 • An outline of their teaching and research experience including a list of publications
 • Documents proving completion of their university education; documents proving their education at foreign universities may be submitted as a simple copy without official authentication or recognition in the Czech Republic.

 

Applications along with all attachments are to be delivered electronically by 28 December 2022 to the Personnel Department at e-mail hulmakoi@prf.cuni.cz

                    prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
 Dean