Volitelný předmět European Constitutionalism, hlaste se do 6. 2.

Obr

Volitelný předmět European Constitutionalism, hlaste se do 6. 2.

S blížícím se zápisem do letního semestru bychom vás rádi pozvali na volitelný předmět European Constitutionalism (HV3935).
Jednotlivé semináře budou vedeny lektory z předních světových univerzit jako je University of Michigan a Universiteit Leiden, s nimiž budou mít studenti jedinečnou možnost diskutovat o aktuální krizi a jednotlivých problematikách evropské integrace. Předmět, jehož garantkou je doc. Helena Hofmannová, je organizován Katedrou ústavního práva PF UK ve spolupráci se studentským spolkem Common Law Society.

 

Obsah předmětu

Tradiční západní model demokracie, dělby moci a právního státu prochází krizí, která má zásadní dopad na současný stav a budoucí prospekt evropské integrace. Politický dialog na úrovni jednotlivých členských států, jakož i na úrovni EU, čelí významným problémům, které ve svém důsledku vedou k zpochybňování smyslu evropské integrace samotné. Předmět reaguje na výše popsanou situaci a poskytuje studentům a akademickým pracovníkům unikátní příležitost dozvědět se, co znamená pojem evropského konstitucionalismu, jaký byl jeho vývoj a jaké jsou jeho současné a budoucí perspektivy. Pozornost bude též věnována dílčím tématům jako je např. lidská důstojnost, národní identita, či srovnání se stavem v USA. Předmět tak poskytne prostor pro zamyšlení se nad otázkami jako například: Jsme na pokraji zásadního ohrožení demokratické formy vlády, vlády práva a lidských práv? Co je podstatou předmětného ohrožení? Jaká je interakce mezi zmíněným vývojem vnitřní politiky členského státu a EU?

 

Praktické informace

Z důvodu participace zahraničních vyučujících je předmět organizován formou blokové výuky, která bude probíhat od 11. 4. do 3. 5. (pro jednotlivé termíny viz sylabus). Vzhledem k blokové povaze výuky platí, že přihlášeným studentům bude omluvena absence na regulérně probíhající seminární výuce.

Předmět je vyučován v anglickém jazyce a od studentů je požadována základní znalost státovědy a ústavního práva. K úspěšnému absolvování předmětu je třeba splnit minimální docházku (3 povolené absence) a aktivitu na semináři.

 

Přihlašování

- skrze motivační dopis v českém jazyce o rozsahu 500 - 800 znaků 

do neděle 6. 2. 12:00 hodin

- o přijetí se dozvíte v pondělí 7. 2. ještě před zápisem předmětů