Vědecký pracovník/pracovnice na katedře národního hospodářství

Vědecký pracovník/pracovnice na katedře národního hospodářství

Děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy

vypisuje výběrové řízení 

na obsazení místa vědeckého pracovníka/pracovnice na plný pracovní úvazek na katedře národního hospodářství.

 

Bližší specifikace:

Vyhlášení výběrového řízení v rámci programu:

Výzva č. 02_18_053 Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací

Název projektu: Mezinárodní mobility výzkumných, technických a administrativních pracovníků na UK

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016976

Přijímající pracoviště: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, katedra národního hospodářství

Místo mobility: Česká republika

Doba trvání: 3 měsíce

Termín: nástup: jaro 2022 (ideálně březen 2022, s jistou flexibilitou dle dohody)

Úvazek: 1,0

Popis mobility: Zamýšleným přínosem mobility (přijetí v ČR) je, aby vědecký pracovník obohatil lidský kapitál stávajícího týmu. Bude konzultovat výzkumné projekty se členy katedry a dalšími akademickými pracovníky a doktorandy fakulty, realizovat vlastní projekt. Rovněž bude prezentovat svůj výzkum na vědeckých seminářích katedry a fakulty.

Výzkumný projekt vědeckého pracovníka může být zaměřen na libovolnou oblast ekonomické analýzy práva. Mírně preferováni jsou uchazeči zaměření na empirický výzkum (odhady kauzálních dopadů i kvantitativní textové analýzy) nebo experimentální metody (terénní i laboratorní).

Výzkumný pracovník ze zahraničí bude v rámci mobility zaměstnán jako výzkumný pracovník na plný úvazek. Je povinen se aktivně zúčastnit minimálně jedné konference/semináře/workshopu apod. organizovaných Univerzitou Karlovou v průběh mobility.

Podpora rodiny výzkumného pracovníka: NE

Požadavky na uchazeče:

 1. uchazeč v průběhu posledních 3 let (k datu zahájení mobility) působil minimálně celé 2 roky v organizaci/organizacích mimo území ČR v oblasti výzkumu, a to po celou dobu minimálně na pracovní úvazek 0,5. Občané ČR nejsou vyloučeni.
 2. získal titul Ph.D. či obdobný (ekvivalent úrovně 8 dle ISCED) 7 a více let před datem zahájení mobility.
 3. podíl na alespoň jednom mezinárodním grantu3 či národním grantu4 za posledních 5 let jako řešitel či spoluřešitel.1
 4. publikační činnost – v posledních 5 letech minimálně 3 publikační výstupy (tj. odborné publikace evidované v databázi Thomson Reuters Web of Science, Scopus nebo ERIH PLUS a zároveň publikace typu „article“, „book“, „book chapter“, „letter“ a „review“).2

Požadované dokumenty:

 1. motivační dopis.
 2. doklady o ukončeném doktorském vzdělání (postačují kopie).
 3. stručný popis výzkumného projektu, na kterém bude uchazeč po dobu mobility pracovat. 
 4. profesní životopis (strukturovaný, včetně přehledu publikační činnosti a dosavadní praxe).

Všechny výše uvedené dokumenty budou předloženy v anglickém jazyce.

Uchazeči, kteří výše uvedené parametry nesplní, budou z výběrového řízení vyřazeni.

Harmonogram výběrového řízení

 • Vypsání řízení – 21. 10. 2021
 • Uzávěrka přihlášek – 1. 12. 2021
 • Ústní část výběrového řízení – 4.–10. 12. 2021
 • Oznámení výsledku – do 17. 12. 2021
 • Datum nástupu – jaro 2022

Způsob hodnocení:

Splnění/nesplnění vylučovacích kritérií bude hodnotit komise složená z minimálně 3 osob jmenovaná děkanem fakulty. Komise provede užší výběr uchazečů o pozici, kteří budou pozváni na pohovor. V případě zahraničních uchazečů proběhne pohovor přes Skype či obdobnou online platformu.

Hodnoticí komise bude hodnotit jednotlivé uchazeče na společném zasedání podle následujících kritérií:

Kritérium 1: Kvalita navrženého výzkumného projektu.

Kritérium 2: Počet a kvalita odborných publikací

Kritérium 3: Přínos pro přijímající pracoviště z hlediska obohacení o znalosti a vědecké metody v oboru ekonomické analýzy práva.

O průběhu hodnocení bude veden písemný protokol, který bude obsahovat informace o složení hodnoticí komise; kritéria, podle kterých byli uchazeči hodnoceni; pořadí uchazečů a zdůvodnění pořadí.

Uchazeči předloží přihlášku elektronicky na adresu mobility@prf.cuni.cz. Poslední termín pro přijetí přihlášek, včetně požadovaných dokumentů: 1. 12. 2021 do 23:59 hodin včetně.

loga

                                      

1,2 Uvedená doba se může prodloužit o dobu mateřské a rodičovské dovolené, dlouhodobé nemoci (více než 90 dní), ošetřování člena rodiny (více než 90 dní), předatestační přípravy a vojenské služby.

3 Mezinárodními granty se rozumějí prostředky, které výzkumný pracovník získá v mezinárodních grantových soutěžích, zejména v H2020, ale také v dalších zahraničních programech a schématech, kde o výběru příjemce grantu rozhoduje v soutěži zahraniční nebo nadnárodní instituce (např. Evropská komise, COST, European Science Foundation, zahraniční grantová agentura, zahraniční nadace, která poskytuje výzkumné granty, apod.). Mezinárodní grant musí splňovat současně všechny následující podmínky: a) jedná se o mezinárodní grant v oblasti VaVaI, b) dochází k soutěži projektů z různých států mezi sebou, c) alespoň část získaných prostředků (soukromých či veřejných) pochází ze zahraničních zdrojů.

4 Národními granty se rozumějí prostředky, které výzkumný pracovník získá v grantových soutěžích na národní úrovni v oblasti VaVaI. Za národní grant nelze považovat interní granty jednotlivých organizací

Uložit událost do kalendáře