V. ročník soukromoprávní doktorandské konference Civilistické pábení 2023

foto

V. ročník soukromoprávní doktorandské konference Civilistické pábení 2023

Dne 28. dubna 2023 se na Právnické fakultě Univerzity Karlovy uskutečnil v pořadí již V. ročník mezinárodní soukromoprávní doktorandské konference Civilistické pábení pod jednotícím tématem Rodina a dítě v civilním právu. Smyslem konference bylo, shodně jako v případě předchozích ročníků, setkání iniciované katedrou občanského práva především interních doktorandů z oborů soukromého práva (zahrnujíce občanské právo včetně civilního práva procesního, obchodní právo, pracovní právo, mezinárodní právo soukromé a procesní), dále evropského práva, nefiskálního finančního práva, teorie práva, sociologie a politologie, včetně historických souvislostí těchto oborů, a prezentace jejich dosavadní výzkumné činnosti.

Konference byla zahájena v dopoledních hodinách úvodními slovy organizátorů, na které navázali prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., děkan Právnické fakulty UK, dále doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D., vedoucí katedry občanského práva Právnické fakulty UK, a svými referáty doc. JUDr. Michaela Hendrychová CSc. („Zhoršuje se postavení dítěte?“) a doc. JUDr. Dita Frintová, Ph.D. („Aktuální otázky právního postavení dítěte v civilním procesu“), obě z katedry občanského práva Právnické fakulty UK.

Programově byla konference rozdělena do dvou dopoledních a dvou odpoledních částí, které měly vždy svůj jednotící motiv. Dopoledne se vystupující zaměřili nejprve na obecnější hmotněprávní otázky rodinného práva a právní regulaci postavení dítěte v ní včetně problematiky ochrany dítěte jako spotřebitele. V odpoledním bloku byly další příspěvky zaměřeny jednak do oblasti zdravotnického práva, jednak na práva rodičů a dětí včetně práv upravujících vztahy obdobné rodinným vztahům, konečně také na souvislosti s procesním právem. V každém vystoupení jednotlivých řečníků byl zřejmý specifický přístup k vybranému dílčímu tématu, který měl potenciál rozpoutat navazující diskusi.

Konference byla zakončena vyhlášením ceny Civilistický pábitel, kterou za přednesený příspěvek pod názvem „Dopady exekucí do rodinných vztahů a vývoje dítěte“ získal JUDr. Ing. Martin Štika, z katedry občanského práva Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, který je zároveň soudním exekutorem v Hradci Králové.

Úspěšná konference, které se účastnili doktorandky a doktorandi nejen z právnických fakult v České republice, ale i ze Slovenska (byť pasivně), přivítala rovněž některé významné osobnosti současné právní vědy a představitele právnických profesí, stejně jako zástupce vydavatelství a nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a.s. Účel konference, kterým bylo vytvoření příležitosti pro odborné setkání mladých začínajících právních vědců z oborů soukromého práva a s ním souvisejících právních disciplín, se podařilo naplnit.

JUDr. Miroslav Sedláček, LL.M., Ph.D.
Mgr. Ing. Tomáš Střeleček, LL.M., Ph.D.

Katedra občanského práva Právnické fakulty UK

za organizační tým konference

 

Program konference