Usnesení přijatá na 7. zasedání AS PF UK

Usnesení přijatá na 7. zasedání AS PF UK

Dne 15. října 2020 se uskutečnilo 7. zasedání Akademického senátu PF UK, a to distanční formou. Na tomto pětihodinovém zasedání akademický senát mj. schválil první novelu Jednacího řádu Vědecké rady PF UK a pátou novelu Pravidel pro organizaci studia na PF UK. Dále byly diskutovány otázky klauzurních prací a distanční výuky v zimním semestru. V tomto bodu přijal senát toto usnesení:

AS PF UK pozitivně hodnotí způsob, jakým probíhá distanční výuka, a oceňuje úsilí učitelů a dalších osob při jejím zajištění. AS PF UK podporuje praxi, aby přednášky byly nahrávány a zpřístupněny.

Všechna přijatá usnesení jsou k dispozici zde.