Studenti PF UK bodovali v celostátním kole SVOČ

Studenti PF UK bodovali v celostátním kole SVOČ

Ve dnech 19. a 20. září se na PF ZČU v Plzni konala Česko-slovenské právnické soutěži o nejlepší studentskou práci. Studenti PF UK byli přihlášeni do všech vyhlášených sekcí a získali 4 první místa, 5 druhých míst a 4 třetí místa. 

V sekci A (teorie práva, ústavní právo, lidská práva) se na děleném prvním místě umístil Ing. Václav Podhorský, Ph.D. s prací Právo na inkluzivní vzdělávání.  Na druhém místě Jakub Stádník s prací na téma Dělba moci v judikatuře Ústavního soudu ČR. Také třetí místo získal Jan Nešpor s prací Reforma volebního systému komunálních voleb v ČR

Ve sloučené sekci B Společenské vědy (politologie, sociologie, ekonomie), C (Evropské právo, mezinárodní právo veřejné) naši studenti také získali přední místa. První místo získala Karolína Drachovská s prací Budoucnost evropské autonomní mobility, aneb kdo hlídá robota a co když ho neuhlídá? Druhé místo získal Pavel Linzer s prací Finanční krize a třetí Jan Kubica s prací ICO, tokeny a unijní regulace?

Ve sloučené sekci D Soukromé právo (občanské právo hmotné, obchodní) a F (Civilní proces, mezinárodní právo soukromé) získal Matyáš Vilímek 3. místo za práci Přínosy a vybrané překážky automatizace soudního rozhodování.

Další 1. místo získal v sekci E (autorské právo, pracovní právo, rodinné právo) Martin Taimr s prací Inspirace a otázky tvůrčí návaznosti v autorském právu.

V samostatné sekci G (trestní právo) získal 2. místo Petr Ráliš s prací Zásada „nemo tenetur se ipsum accusare“ a její aplikace v trestném řízení 

Samostatnost si zachovala díky dostatečnému počtu soutěžících, ale také širokému pojetí sekce H (správní právo, finanční právo, právo sociálního zabezpečení, právo životního prostředí). Pro naši fakultu přinesla 2 druhá místa. Úspěšnými byli studenti Jaromír Fronc s prací Postup správního soudu in dubio a Jakub Kaleta s prací Akciová společnost s proměnným základním kapitálem jako daňový subjekt.

V sekci I (římské právo, právní dějiny) získal Petr Ráliš 3. místo prací Regina v. Dudley & Stephens, tím také jako jediný ze všech soutěžících úspěšně obhajoval ve dvou sekcích. V sekci J, tedy soutěžní práce studentů doktorských studijních programů získal první místo opět náš student JUDr. Jan Exner s prací Proportionality of Sanctions in the World Anti-Doping Code: Should Hearing Panels Go Beyond The  Limits in Special Cases?

Poděkování patří všem dalším, kteří nás na celostátním kole reprezentovali, kromě již jmenovaných to byli Lucie Tuzova, Petra Kotápišová, Alžběta Pospíšilová, Jan Turek, Dominik Macek, Albert Diok, Karolína Homolová, Michal Schejbal, Bc. Jan Rampas, Mgr. Anežka Pudilová, Mgr. Milan Šimandl.   

Poděkování patří také všem pedagogům, kteří  hodnotili práce a zapojili se do organizace.