Stipendijní program na podporu krátkodobé mobility doktorandů PF UK 2021

Stipendijní program na podporu krátkodobé mobility doktorandů PF UK 2021

Stipendijní program na podporu krátkodobé mobility doktorandů PF UK 2021

Obecné vymezení

Ke zvýšení počtu výjezdů doktorandů se v kalendářním roce 2021 tímto vypisují zvláštní stipendia pro doktorandy PF UK („Mobilita doktorandů PF UK“ – dále jen „stipendia MD“).

Stipendium MD je určeno na podporu individuálních výjezdů doktorandů do zahraničí zejména za účelem střednědobých výzkumných pobytů. Jelikož existuje řada dalších stipendijních možností pro dlouhodobější pobyty (především program Erasmus+, meziuniverzitní i fakultní smlouvy, DAAD, Aktion Österreich, Fulbright, programy Domu zahraniční spolupráce), stipendium MD je primárně určeno pro komplexnější střednědobé výzkumné pobyty v době trvání mezi 2 až 6 týdny (zejména v Evropě).

Tato výzva vychází z obecného předpokladu, že pandemická situace v souvislosti s virem COVID-19 umožní přeshraniční mobility. Je však nutné upozornit případné žadatele o stipendia MD, že PF UK samozřejmě nemůže jakkoliv garantovat, že bude i v případě schválení této stipendijní podpory možné fyzický výjezd nakonec absolvovat. V takovém případě nebude možné studentovi stipendium vyplatit, popř. bude muset student již vyplacené stipendium vrátit na fakultní účet.
 

Výzva pro rok 2021

Pro rok 2021 se vypisuje výzva k podávání žádostí o podporu ze stipendia MD v celkovém objemu 150.000,- Kč (prostředky z Institucionálního plánu fakulty pro rok 2021, tj. mimo stipendijní fond).
 

Základní podmínky přihlášky:

1) Termín pro podání přihlášek je stanoven do 23.6.2021 včetně prostřednictvím zahraničního oddělení emailem či osobně, kontaktní osoba paní Marie Konečná (konecna@prf.cuni.cz, v kopii též na kohout@prf.cuni.cz).

Výjezdy jsou standardně možné v případě schválení od cca. poloviny července do konce kalendářního roku 2021.

V případě, že celkový objem prostředků v tomto programu nebude v rámci této výzvy vyčerpán na základě podpory žádostí podaných v uvedeném termínu, je možné podávat průběžně další žádosti i po tomto termínu do vyčerpání prostředků.

2) O přidělení stipendia MD rozhoduje po projednání v kolegiu děkan, popř. z jeho pověření proděkan pro zahraniční záležitosti po projednání s proděkanem pro doktorský studijní program.

3) Na přiznání stipendia MD není právní nárok, stipendium MD může být přiznáno i v nižší částce, než kolik je uvedeno v žádosti. Maximální výše stipendia MD je 30.000,- Kč na každý měsíc pobytu v zahraničí, přidělena však může být v rámci posuzování žádosti i částka nižší, a to zejména s ohledem na očekávatelné reálné náklady pobytu v plánované destinaci a celkový objem prostředků určených/zbývajících v tomto roce na stipendia MD. Žadatelé o podporu ze stipendia MD berou na vědomí, že stipendijní podpora je příspěvkem na úhradu nákladů cesty a pobytu v zahraničí a nemusí pokrýt veškeré reálně vzniklé náklady.

4) Žádost o stipendium MD mohou podat interní i externí studenti, kteří však budou v čase plánovaného výjezdu do zahraničí maximálně ve čtvrtém roce doktorského studia.

5) Při hodnocení žádostí bude přihlédnuto zejména k formě studia žadatele (interní forma má přednost), studijnímu ročníku žadatele (ideální 2. či 3. ročník), počtu vykonaných zkoušek v doktorském studiu, stupni rozpracovanosti disertace či jiného (významného) publikačního výstupu, publikačním výsledkům žadatele. Zohledněna bude i skutečnost, zda má student příležitost uskutečnit cestu s využitím jiných prostředků (např. jako řešitel projektu GAUK, v rámci PROGRESu atp.). Vyhrazuje se právo podrobit žadatele případně i osobnímu či online ústnímu pohovoru před komisí či vyžádat si od žadatele doplňující informace a/nebo podklady.

6) Po skončení zahraničního výjezdu uskutečněného s podporou stipendia MD je povinností doktoranda podat do 10ti dnů po návratu (nejpozději však do 31.12.2021) podrobnou písemnou zprávu z cesty, kde mimo jiné uvede, jak byl naplněn účel cesty a k jakým výsledkům a v jakém časovém horizontu cesta přispěla. Samotné vynaložení prostředků ze stipendia MD se nevyúčtovává.

7) Další obecné podmínky pro podání žádosti (na obecném formuláři žádosti o stipendium dle čl. 13 či 16 PPS na PF UK /v dokumentech studijního oddělení/ spolu s přílohami) jsou uvedeny níže.


Podmínky pro podání žádosti:

1) Žadatel je doktorandem PF UK (max. ve 4. ročníku studia v době podpořeného výjezdu).

2) Vymezení doby (počet týdnů/měsíců), pro níž je žádána podpora, a výše žádané podpory v Kč.

3) Označení akademické/výzkumné/odborné instituce, kde by měl být pobyt realizován (včetně uvedení případného akademického garanta na hostitelské instituci).

4) Projekt/výzkumný záměr (v rozsahu cca. 2-3 normostrany) s podrobným popisem zamýšlené činnosti v zahraničí, tématem zpracovávané problematiky v disertační práci (eventuálně v jiném připravovaném významném publikačním výstupu), zdůvodnění, proč právě předkládaný záměr zahraničního pobytu je nezbytný pro přípravu disertace/publikace, uvedení stupně rozpracovanosti disertační práce (vždy), časový horizont pro dokončení disertace/publikačního výstupu, resp. předpokládaný měsíc obhajoby disertace.

5)

a) Čestné prohlášení žadatele, že v případě získání podpory ze stipendia MD a uskutečnění cesty bude během pobytu v zahraničí řádně pojištěn v dostačující výši ke krytí případné poskytnuté neodkladné zdravotní péče a dalších rizik spojených s pobytem v zahraničí či přesunem zpět do ČR (včetně rizik spojených s nákazou COVID-19).

b) Čestné prohlášení žadatele, že v případě získání podpory ze stipendia MD se bude registrovat v systému DROZD MZV ČR (https://drozd.mzv.cz/).

c) Čestné prohlášení žadatele, že se řádně seznámí se všemi aktuálně platnými podmínkami pro výjezd, pobyt v zahraničí (včetně případných tranzitních zemí) i návrat do ČR a bude respektovat veškerá tato opatření.

6) Doporučení školitele s vymezením toho, jaký je stupeň rozpracovanosti disertační práce a předpokládaný časový horizont pro její obhajobu. V případě záměru na zpracování jiného významného publikačního výstupu školitel navíc uvede, jakým přínosem může být daná publikace pro dokončení disertace a další akademický rozvoj žadatele.

V Praze dne 6.6.2021

Prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
proděkan pro zahraniční záležitosti PF UK