Stipendia za vynikající studijní výsledky

Stipendia za vynikající studijní výsledky

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás informoval, že hraniční prospěchový průměr pro stipendia za vynikající studijní výsledky přiznaná v akademickém roce 2019/2020 je 1,39.

Způsob stanovení výše stipendia byl na návrh děkana projednán na zasedání akademického senátu dne 21.11.2019. AS PF UK vyjádřil souhlasné stanovisko s výší stipendia za vynikající studijní výsledky  a to s výší fixní složky 12 500 Kč a s výší bonusové složky podle předloženého materiálu.

Děkan určil výši stipendia za vynikající studijní výsledky u každého studenta jako součet fixní a bonusové složky, zaokrouhlený na celé stovky nahoru:

Fixní složka:            12 500 Kč

Bonusová složka:

Pro každého studenta, kterému vznikl nárok na stipendium za vynikající studijní výsledky, byl vypočten počet bonusových bodů podle následujícího vzorce:

bonusové body = (HPP-SDP) * součet vah výsledků Zk a KZ

kde

  • HPP je hraniční prospěchový průměr, který je vypočten podle čl. 3 Pravidel a činí 1,39
  • SDP je skutečně dosažený průměr studenta vypočtený postupem podle čl. 4 Pravidel
  • součet vah výsledků Zk a KZ je součet vah výsledků zkoušek a klasifikovaných zápočtů s tím, že jednotlivé váhy jsou určeny podle čl. 4 odst. 1 písm. b) Pravidel

Bonusová složka stipendia byla určena podle následujícího vzorce:

bonusová složka =  (bonusové body studenta) / (součet všech bonusových bodů) * 1 500 000 Kč

Přiznání tohoto stipendia se řídí Pravidly pro přiznávání stipendií na Právnické fakultě UK a Stipendijním řádem UK.

Studentky a studenti, kteří splnili všechny podmínky pro přiznání stipendia včetně dosaženého váženého prospěchového průměru za bezprostředně předcházející ročník a vznikl jim nárok na stipendium za vynikající studijní výsledky, budou do 29. 11. 2019 informováni e-mailem, následně jim bude odesláno rozhodnutí o přiznání stipendia prostřednictvím SIS. Rozhodnutí si studenti mohou zobrazit v modulu Osobní údaje/Písemnosti. Prostřednictvím SIS se rovněž mohou studenti vzdát práva podat odvolání proti rozhodnutí o přiznání stipendia.

Studentům, kterým rozhodnutí o přiznání stipendia nabude právní mocí do 11. 12. 2019, bude stipendium vyplaceno na bankovní účet, uvedený v SIS, do 16. 12. 2019.

Vážený prospěchový průměr není uváděn v SIS. Způsob výpočtu a rozdíl mezi prospěchovým průměrem a váženým prospěchovým průměrem naleznete zde.

 

Mgr. Miroslav Sojka
vedoucí studijního oddělení