Společná prezentace knih

obr

Společná prezentace knih

V pondělí 4. března 2024 se uskutečnila slavnostní prezentace dvou monografií, které v nedávné době obohatily tuzemský literární právně-teoretický trh.

Představení první z knih se ujal prof. Aleš Gerloch, jenž v této souvislosti mj. zmínil, že monografie byla sepsána členy katedry teorie práva a právních učení a analyzuje – jak napovídá název – účel a funkce práva v soudobé společnosti. Jednotlivé kapitoly ukazují, že na danou problematiku lze nahlížet z různých úhlů, čehož důsledkem je i více odpovědí na to, co je cílem a smyslem práva. Nicméně jednotlivá řešení nestojí v kontrapozici, nýbrž mají komplementární povahu a vytvářejí tak komplexnější obraz zkoumaného fenoménu. Publikace byla podpořena finančními prostředky z programů Progres a Cooperatio a sponzory.

Druhou publikaci, Právo a společnost v digitálním věku, představila dr. Katarzyna Žák Krzyžanková, která připomenula, že tato kniha představuje hlavní výstup studentského vědeckého projektu č. 260 622 „Technologický pokrok a společenské proměny práva jako výzvy pro zkoumání základních otázek práva“, jenž byl v roce 2023 řešen na katedře teorie práva PF UK. Kniha sestává – vedle úvodu a závěru – ze 17 meritorních kapitol, které připravili studenti fakulty. Tematicky se věnuje třem základním okruhům problémů: redefinici tradičních právních konceptů optikou jiných disciplín, odrazu společenské transformace v právu a implikacím technologického pokroku v oblasti práva. Společným záměrem autorů bylo postihnout proměny práva nejen globálně, ale i v jeho různých dimenzích: v teorii, empirii a praxi.

Poté k přítomným promluvili děkan Právnické fakulty, prof. Radim Boháč, jakož i oba vydavatelé – dr. Aleš Čeněk a prof. Petr Bělovský za pražské Auditorium.

Oběma knihám přejeme, aby oslovily co nejvíce čtenářů!

GERLOCH, A., ŽÁK KRZYŽANKOVÁ, K. a kol. Účel a funkce práva. Norma, ideál, realita. Plzeň: Aleš Čeněk, 2023, 245 s. a ŽÁK KRZYŽANKOVÁ, K. a kol. Právo a společnost v digitálním věku. Teorie, praxe, empirie. Praha: Auditorium, 2023, 360 s.