Slovo proděkana k výběrovému řízení k vysílání studentů v rámci programu Erasmus+ pro akademický rok 2020/2021

Slovo proděkana k výběrovému řízení k vysílání studentů v rámci programu Erasmus+ pro akademický rok 2020/2021

Vážení studenti,

dovoluji si pod dojmem právě skončeného výběrového řízení sepsat tímto pro Vás jakési svoje stručné poselství v podobě desatera bodů. Výběrové řízení vychází i v tomto roce z tzv. studento-měsíců dle jazykových oblastí a jednotlivých zemí na základě výsledků minulých let přidělených RUK. Dále trvá povinná on-line aplikace všech studentů do databáze RUK.

 

 1. Výběrové řízení pro výjezdy studentů PF UK v Praze pro akademický rok 2020/2021 proběhlo v průběhu února a března 2020 rychle a zdárně. Podáno bylo v programu Erasmus+ celkem 121 přihlášek za 115 studentů (včetně 7 PGS), někteří studenti se přihlásili i do více jazykových oblastí. Znalosti a schopnosti přihlášených posuzovalo pět panelů (A, N, F, Š+P a I jazyk) organizovaných zpravidla do tří až pětičlenných komisí z řad učitelů fakulty, kterým předsedal proděkan pro zahraniční záležitosti prof. Damohorský. Tajemníkem komisí byl vedoucí zahraničního oddělení JUDr. Kohout. Jeden z členů komise byl zpravidla student nominovaný studentskou kurií Akademického senátu PF UK, a to jako přísedící s hlasem poradním v jednotlivých komisích. Konkrétně tímto děkuji Anně Kalašnikovové a JUDr. Michalovi Říhovi za angličtinu, Ing. Markétě Felsingerové za němčinu.

 

Konkurzy nepříznivě ovlivnila situace spojená s chaosem a nejistotami kolem tzv. Brexitu, což se projevilo na volbě mnohých studentů.

 

Největší zásah vyšší moci do výběrového řízení však způsobila pandemie nemoci Covid 2019 v Evropě, a to tak, že poslední konkurzní den jsme již museli pouze s JUDr. Kohoutem vést rozhovory ryze po Skypu, a to dokonce i s některými studenty v karanténě.

 

 1. Jazyková připravenost přihlášených i motivace a vyhraněnost zájmů uchazečů byly většinou na velmi dobré místy až výborné úrovni. Také studijní výsledky jsou vesměs solidní. Adepti byli převážně z vyšších ročníků magisterského studia (2. až 5.), což je pozitivní trend. Celkově bylo jako schopných studia v zahraničí vybráno a mělo by vyjet všech 112 studentů, kteří absolvovali celé výběrové řízení včetně pohovoru (z toho i 6 postgraduálních).

 

 1. Zdá se, že všichni, kteří byli letos shledání schopnými zahraničního studijního pobytu, budou moci vyjet s podporou stipendia, protože pro všechny máme nejen nasmlouvány univerzitní destinace, ale kupodivu máme pro všechny i poměrně dost finančních prostředků od RUK. Náhradníků tak pro nadcházející akademický rok za PF UK není.

 

 1. Ve většině jazykových oblastí byla nabídka míst a poptávka po nich víceméně vyrovnaná, někde se naopak studentů nedostávalo (nejvíce u němčiny, francouzštiny, španělštiny a pochopitelně zejména italštiny).

 

 1. Strategickým zájmem školy je, aby celkově vyjelo co nejvíce studentů, kteří samozřejmě splňují všechny stanovené předpoklady. Celkově tedy vyjede 112 letos přihlášených studentů, kteří obdrží od RUK i finanční příspěvek na studijní pobyt v plné výši. Pouze tři studenti z původně přihlášených nevyjedou, jelikož se nedostavili na pohovor.

 

 

 1. Studentům byly přiřazovány zahraniční univerzity dle jejich preferencí, a to zejména těm s nejvyšším umístěním. V tabulce s výsledky má každý uveden počet přidělených studento-měsíců finanční podpory a pořadí své univerzitní priority (1,2,3). Nešlo to však dodržet vždy, takže prosím o jisté pochopení. Někteří studenti v anglicky či německy mluvící oblasti mají i jinou náhradní přidělenou univerzitu (označenou číslem 0 – po následné konzultaci ze zbývajících volných destinací). Drtivá většina vyjíždějících studentů však má přiřazenou některou ze svých původně zvolených univerzit.

 

 1. Všechny školy, s nimiž máme smlouvy, představují ve svých zemích velmi dobrý průměr, mnohé pak vysoký nadprůměr západní či střední Evropy. Nejvyšší zájem byl letos zejména o univerzity Leuven, Leiden, Amsterdam, Oslo, Helsinki, Cork, Heidelberg, Hamburk, FU  Berlin, HU Berlin atd. Snad vůbec nejvyšší byl nově zájem o univerzity Glasgow, Durham a Porto. Museli bychom tudíž na některých z univerzit mít několikanásobně více míst, abychom všechny uspokojili v jejich první preferenci.

 

 1. Většina přihlášených studentů, s několika výjimkami, byla velmi dobrá, někteří studenti pak byli výborní. Jako celek však komise konstatovaly, že úroveň (studijní průměry i jazyková připravenost) studentů je spíše stagnující, případně i mírně sestupná (ve srovnání v horizontu od roku 2000). Zapadá to i do celkových tendencí na celé UK, kde je též zájem o zahraniční studium stagnující či mírně sestupný.

 

 1. Vyjíždějícím úspěšným studentům blahopřeji a děkuji za snahu a účast. Pokud nám vybydou finanční prostředky, zorganizujeme ještě doplňkový konkurz v září/říjnu 2020 na výjezdy pro LS 2021, což je velmi pravděpodobné.

 

 1. Během dubna až června 2020 bude na PF UK zorganizováno jednodenní (dvouhodinové) školení pro všechny vyjíždějící, na němž bude nezbytná osobní účast a na němž se studenti dozvědí všechny potřebné informace k výjezdu a studiu v zahraničí. Je třeba, aby všichni měli pokud možno studijně ukončený příslušný ročník. Též upozorňuji na poplatek za delší studium, pokud se vyjíždějící studenti nevejdou do šestiletého termínu. Všichni vyjíždějící studenti magisterského studijního programu pak dostanou individuální studijní plán, o který musí každý před výjezdem požádat pana děkana, resp. proděkanku pro magisterský studijní program Doc. PhDr. Martu Chromou, PhD.

 

Pokud někdo s přiřazenou univerzitou nebo dvousemestrální délkou pobytu nesouhlasí, pak má tři možnosti:

 1. vzdát se (písemně s vlastnoručním podpisem) a zkusit se přihlásit opět za rok,
 2. vyměnit si univerzitu s jiným vyjíždějícím studentem (písemnou dohodu obou studentů musí schválit a podepsat proděkan pro zahraniční záležitosti),
 3. podat si žádost o zkrácení pobytu na jeden semestr (žádost musí být odůvodněna a musí ji rovněž schválit a podepsat proděkan pro zahraniční záležitosti).

 

Na obdobných principech proběhly na počátku tohoto roku i konkurzy do USA (USF), Číny (CUPL, ECUPL), do Ruska (UNI Petrohrad), do Izraele (Tel Aviv University), na Taiwan (Soochow University) a do Brazílie (UNOESC). Zde se sešlo celkem 8 přihlášených, z nichž 4 byli doporučeni ke studiu v zahraničí.

 

Závěrem prosím všechny vyjíždějící, aby v případě, že z jakýchkoliv důvodů nakonec od výjezdu odstoupí či si univerzity vymění nebo budou žádat o zkrácení pobytu na jeden semestr, dali to včas písemně vědět referátu programu Erasmus+  (paní Konečná – dveře č. 118 v I. patře). Všechny tyto případné změny musí být učiněny nejpozději do středy dne 1. dubna 2020 (včetně).

 

Rovněž připomínám povinnost každého studenta podat si přihlášku do programu Erasmus +  také prostřednictvím informačního systému UK (skrze aplikaci „Erasmus“). Bez této přihlášky není možné výjezd realizovat  https://www.cuni.cz/UK-7475.html

 

Dále je nově dle opatření rektora UK zavedena i povinnost před odjezdem se nahlásit do systému MZV ČR DROZD a konečně se i řádně pojistit.

 

Zdůrazňuji však, že vše výše uvedené platí, pokud se situace s koronavirem v ČR a v Evropě uklidní a věci bude možné realizovat, což bych si moc přál.

 

V Praze dne 16. března 2020

                                              

                                                               Prof. JUDr. Milan DAMOHORSKÝ, DrSc.

                                                                proděkan pro zahraniční záležitosti PF UK