Sdělení k možnosti studentů přesouvat výměnné studijní pobyty v zahraničí

Sdělení k možnosti studentů přesouvat výměnné studijní pobyty v zahraničí

Sdělení proděkana pro zahraniční záležitosti k možnosti studentů přesouvat výměnné studijní pobyty v rámci fakultních a meziuniverzitních smluv a programu Erasmus (ke dni 15.5.2020)

 

S ohledem na současnou situaci, v níž se celosvětově z důvodu koronavirové pandemie nalézáme, si dovoluji níže pro potřeby studentů, kteří již do dnešního dne byli fakultou či rektorátem UK (RUK) vybráni k zahraničnímu studijnímu pobytu v rámci fakultních či meziuniverzitních dohod o výměně studentů či prostřednictvím programu Erasmus + shrnout možnosti přesunů studijních pobytů tak, aby tyto mohly proběhnout v jiném semestru / akademickém roce.

Veškeré níže uvedené informace je však nutno brát jako předběžné a ze strany (PF) UK podmíněné dalším pozitivním vývojem s ohledem na mimořádná opatření přijímaná v přeshraničním režimu v ČR i dalších státech, na území jednotlivých států a na jednotlivých univerzitách (situace se navíc neustále mění a vyvíjí a neexistuje plná informovanost o všech aktuálně platných či do budoucna přijímaných opatřeních).

Níže uvedená informace vychází z předpokladu, že se na zahraničních univerzitách obnoví standardní výuka již od zimního semestru 2020, což je však předpoklad obecný a existují bohužel signály, že na některých univerzitách tomu tak nebude (zatím jde ale spíše o minimum případů). Navíc, jak je z níže uvedeného patrné, řada případných změn, které jsou Vám z naší strany tímto nabízeny, lze realizovat pouze za předpokladu souhlasu partnerské univerzity, a i zde je možno očekávat rozdílné přístupy s ohledem na situaci na dané univerzitě, v daném městě či státu.

 

V případě, že jste studenty, kteří již byli na studijní pobyt vybráni, platí tyto možnosti:

 

 1. Pro program Erasmus+
  1. Studenti, kteří byli vybráni pro akademický rok 2019/2020:
   1. a vycestovali na celý akademický rok 2019/2020 – v případě, že jste studijní pobyt na příslušné univerzitě z důvodů COVID ukončili předčasně či jej dokončujete distanční formou z ČR, můžete se přihlásit do výběrových řízení na pobyty Erasmus+ konaných v příštím akademickém roce a ucházet se o další studijní pobyt na dané či jiné univerzitě (student magisterského studijního programu může vyjet na Erasmus pobyt celkem až na dobu 24 měsíců, doktorand na 12 měsíců, doba výjezdu se však započítává do standardní délky studia) pro letní semestr 2021 či akademický rok 2021/2022. V rámci výběrových řízení však pro Vás nebude zachovávána priorita a nominace k výjezdu a přidělená univerzita záleží na výsledku konkurzu;
   2. a vycestovali pouze na letní semestr 2020 – v případě, že jste studijní pobyt na příslušné univerzitě z důvodů COVID ukončili předčasně či jej dokončujete distanční formou z ČR, můžete požádat o jeho převedení (popř. prodloužení) do zimního či letního semestru akademického roku 2020/2021 za současného splnění podmínky, že na dané univerzitě zbývají pro PF UK volné kapacity na tento příští akademický rok, popř. pokud bude s ohledem na koronavirovou situaci daná univerzita souhlasit s navýšením počtu výměn. V takovém případě není nutné znovu absolvovat výběrové řízení;
   3. a měli vyjet pouze na letní semestr 2020, avšak vzhledem k nastalým omezením již výjezd neuskutečnili – můžete požádat o převedení studijního pobytu do zimního či letního semestru akademického roku 2020/2021 za současného splnění podmínky, že na dané univerzitě zbývají pro PF UK volné kapacity na tento příští akademický rok, popř. pokud bude s ohledem na koronavirovou situaci daná univerzita souhlasit s navýšením počtu výměn. V takovém případě není nutné znovu absolvovat výběrové řízení.
  2. Studenti, kteří byli vybráni pro akademický rok 2020/2021:
   1. můžete požádat o zkrácení výjezdu z celého akademického roku na jeden semestr;
   2. můžete přesunout jednosemestrální výjezd, na nějž jste byli vybráni, ze zimního na letní semestr akademického roku 2020/2021;
   3. můžete se výjezdu pro akademický rok 2020/2021 vzdát s tím, že se lze přihlásit do výběrových řízení na pobyty Erasmus+ konaných v příštím akademickém roce (jaro) a ucházet se o další studijní pobyt na dané či jiné univerzitě v akademickém roce 2021/2022. V rámci výběrových řízení však nelze automaticky garantovat přidělení totožné univerzity, na níž jste byli vybráni pro akademický rok 2020/2021.

 

 1. Pro meziuniverzitní smlouvy
  1. Studenti, kteří byli vybráni pro zimní semestr 2020:
   1. Z hlediska RUK je aktuálně oficiálním stanoviskem, že žádná mobilita v rámci meziuniverzitních smluv pro zimní semestr 2020 se nezakazuje. Jinými slovy nikdo studentům nezakazuje se přihlásit na (resp. uskutečnit) mobilitu do zámořských států, ale její realizace se samozřejmě odvíjí od vládních restrikcí nejen ČR, ale také protistrany. V tomto směru bychom na Vás za PF UK chtěli apelovat, abyste situaci pečlivě zvážili s ohledem na všechny dostupné informace a panující omezení, a to především s ohledem na případné nevratné náklady, které by Vám mohly vzniknout tehdy, pokud by nakonec vycestování nebylo možné. Ohledně australských univerzit máme již nyní předběžnou zprávu, že patrně nebudou pro zimní semestr 2020 výměnné studenty přijímat. Rovněž je nejistá situace ve vztahu k možnosti žádat o stipendijní podporu pro případné výjezdy v zimním semestru 2020 z Fondu mobility RUK. U studentů, kteří ještě nezískali v rámci žádné soutěže (např. Fond mobility či Point) finanční prostředky na svou mobilitu, k níž byli vybráni, není pevně dána jejich priorita před novými zájemci v případě odkladu výjezdu o 1 až maximálně 2 semestry, ale předpokládá se, že toto bude umožněno a prioritu mít budou. Z toho plyne, že s největší pravděpodobností můžete požádat o odklad svého meziuniverzitního výjezdu o 1 až 2 semestry (v případě studentů nominovaných na zimní semestr 2020 do Austrálie již RUK toto nabídl).

 

 1. Pro mezifakultní dohody
  1. Studenti, kteří byli vybráni pro zimní semestr 2020:
   1. Pro tyto případy platí obdobně to, co bylo uvedeno shora k výjezdům přes meziuniverzitní smlouvy s tím rozdílem, že PF UK je připravena Vás podpořit z prostředků Institucionálního plánu na rok 2020. I zde je však důrazně doporučováno výjezd zvážit s tím, že v případě zájmu o odklad výjezdu o 1 semestr (v důvodných případech až o 2 semestry) bude tuto situaci PF UK řešit individuálně s příslušnou partnerskou fakultou v zahraničí a pokusí se Vám maximální možnou měrou vyjít vstříc.

 

 1. Další eventuální případy zde neuvedené budou projednány individuálně s přihlédnutím k jejich specifikům.

 

Veškeré žádosti ve výše uvedeném smyslu podávejte případně písemně (v naskenované formě či přes podatelnu fakulty) prostřednictvím paní Marie Konečné (konecna@prf.cuni.cz) k mým rukám.

 

Závěrem je možno dodat, že pro září/říjen 2020 plánuje PF UK vypsat dodatečné výběrové řízení pro studijní pobyty Erasmus+ na letní semestr 2021 (v rámci zbývajících volných kapacit), pokud to situace dovolí. Obdobně i rektorát UK nadále přijímá dle dříve stanoveného harmonogramu fakultní nominace studentů na meziuniverzitní výjezdy.

 

V Praze dne 15.5.2020

 

Prof. JUDr. Milan DAMOHORSKÝ, DrSc.

proděkan pro zahraniční záležitosti PF UK