Sdělení děkana v souvislosti s vyhlášením celostátní karantény

Sdělení děkana v souvislosti s vyhlášením celostátní karantény

Část týkající se provozu budovy aktualizována 22. března 2020

Na základě dnešního distančními prostředky vedeného jednání kolegia děkana jsem rozhodl o některých dalších úpravách fungování fakulty během celostátní karantény. Vzhledem k tomu, že se situace průběžně vyvíjí a mění, nelze vyloučit, že se i tato opatření budou dále vyvíjet a měnit. V tomto sdělení proto pracujeme pouze s výhledem zhruba do konce března, paralelně však probíhají i přípravy pro případ, že by omezení trvala déle.

Až do odvolání tedy platí následující odlišnosti od standardního režimu:

I. Zkoušky v magisterském studijním programu

 1. Rozhodnutí o zrušení termínů zkoušek, zápočtů a jiných kontrol studia v magisterském studijním programu a CŽV v období od 11. do 31. března zůstává v platnosti.
 2. O případném zrušení dalších termínů (zejm. jde nyní o termín klauzurní práce z obchodního práva vypsaný na den 3. 4. 2020) bude rozhodnuto nejpozději příští týden, a to v závislosti na tom, jaký bude další vývoj ohledně volného pohybu osob na území ČR, který zatím vláda omezila pouze s účinností do 24. 3. 2020 do 6:00.

II. Státní rigorózní zkoušky

 1. Termíny státních rigorózních zkoušek, které se mají konat do 27. 3. 2020, se ruší a náhradní termíny budou stanoveny po dohodě se všemi zúčastněnými v závislosti na tom, jak se bude vyvíjet celostátní režim stanovený vládou.
 2. Přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce se zastavuje.
 3. Odevzdávání rigorózních prací se zastavuje. 

III. První a druhá část SZZK  

 1. Termíny státních zkoušek, které se měly konat do 27. 3. 2020, se ruší a náhradní termíny budou stanoveny po dohodě se všemi zúčastněnými v závislosti na tom, jak se bude vyvíjet celostátní režim stanovený vládou.
 2. Přihláška k 1. a 2. části SZZK se zasílá pouze elektronicky (e-mailem, datovou schránkou) na sekretariát příslušného akademického pracoviště katedry. 
 3. Diplomová práce se odevzdává pouze v elektronické podobě nahráním do příslušného modulu v SIS.
 4. Jeden výtisk v listinné podobě přinese diplomant k obhajobě.  
 5. Za den odevzdání diplomové práce se bude považovat datum jejího nahrání do SIS.
 6. Lhůta 90 dní pro konání první a druhé části SZZK od odevzdání diplomové práce je prozatím zachována.
 7. Posudky vedoucího a oponenta k diplomové práci se nahrávají pouze v elektronické podobě do SIS nejpozději 2 týdny před stanoveným termínem konání 1. a 2. části SZZK. V listinné podobě jsou předloženy při obhajobě a zakládají se do protokolu o konání SZZK. 
 8. Žádost o zadání vlastního (individuálního) tématu DP lze na příslušném formuláři zaslat pouze elektronicky (e-mailem, datovou schránkou) sekretariátu příslušného akademického pracoviště.

IV. Třetí a čtvrtá část SZZK

 1. Přihlašování začíná podle harmonogramu 16. 3. 2020 ve 20 hod. v SIS. 
 2. Konec přihlašování na 4. část SZZK je posunut na 4. 5. 2020.
 3. Konec přihlašování na 3. část SZZK je posunut na 11. 5. 2020.
 4. Začátek SZZK je prozatím posunut na 18. 5. 2020. 

V. Doktorské studijní programy – konání zkoušek a organizace přijímacího řízení

 1. Fakulta bude v následujících dnech na rektorátu usilovat o posun termínu pro podání přihlášek k přijímacímu řízení do doktorských studijních programů.
 2. Nebude-li v závislosti na vývoji krizové situace rozhodnuto o posunutí termínu pro podávání přihlášek, budou přihlášky přijímány v podobě, kterou ztížené podmínky umožní dosáhnout.
 3. I pro případ, že by termín posunut nebyl, nicméně platí, že v případě nemožnosti podat přihlášku ve stanovené lhůtě je možné požádat o prominutí zmeškání lhůty.
 4. Případné souhlasy školitelů budou moci být opatřeny později, případné nedostatky projektu, způsobené obtížnější dostupností odborné literatury, bude možné zhojit důkladnější rozpravou v rámci přijímacího pohovoru.
 5. Pro doktorské studium jsou prozatím do 27. 3. 2020 zrušeny zkoušky.

VI. Přijímací řízení – magisterský studijní program

 1. Bude-li nutné přistoupit k úpravě harmonogramu přijímacího řízení (např. posunutí data konání hlavní přijímací komise, akceptace červnových termínů testu NSZ), budou všichni uchazeči včas informováni prostřednictvím emailu. 

VII. Zápis do studia po ukončení přerušení

 1. Osoby, které dostaly výzvu k opětovnému zápisu do studia po skončení doby, na niž měly studium přerušeno, nebo u kterých pominuly okolnosti odůvodňující přerušení, se spoji emailem se svou studijní referentkou a dohodnou se s ní na dalším postupu. Distanční způsob opětovného zápisu je možný pouze prostřednictvím datové schránky nebo žádostí opatřenou uznávaným elektronickým podpisem. 

VIII. Řešení studijních záležitostí  

 1. Konec lhůty pro vyhlášení termínů zkoušek v letním semestru se posouvá na 26. 4. 2020.
 2. Zahájení elektronického přihlašování ke zkouškám v letním semestru se posouvá na 27. 4. 2020.
 3. Veškerá operativní komunikace se studijním oddělením je prostřednictvím emailu, případně datovou schránkou.
 4. Naléhavé studijní problémy prosím sdělte na studijni@prf.cuni.cz nebo chroma@prf.cuni.cz .

 IX. Budova

 1. Budova PF UK zůstává pro veřejnost i pro studenty uzavřena.
 2. Podatelna je v provozu pouze v úterý a ve čtvrtek vždy od 9 do 12 hod.

X. Zaměstnanci

 1. Provoz akademických pracovišť se řídí pokyny jejich vedoucích, kteří alespoň jednou týdně zajistí osobní přítomnost některého z pracovníků s tím, aby v provozní době podatelny byla vyřízena nejnutnější agenda (např. vyzvednutí pošty). Dalším akademickým pracovníkům bude umožněn přístup do budovy po předchozí domluvě a se souhlasem děkana, případně jím pověřeného proděkana.
 2. Přítomnost pracovníků na neakademických pracovištích bude pouze v nezbytných záležitostech/úkonech, které nelze provádět vzdáleným způsobem, a po předchozí domluvě a se souhlasem tajemníka fakulty.
 3. Neakademičtí pracovníci mají v průběhu práce z domova povinnost komunikovat a vyřizovat agendu ve spisové službě, e-maily, prostřednictvím přesměrované pevné fakultní linky, případně prostřednictvím aplikací ze vzdáleného přístupu k ploše.

Řešení otázek související s maximální dobou studia a poplatky za delší studium není v pravomoci fakulty. Jakmile bude vydáno stanovisko rektorátu, budeme sdílet.

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, jsem si vědom toho, že současná situace pro nás pro všechny představuje značnou výzvu, se kterou se všichni snažíme vyrovnat co nejlépe. Velmi si vážím úsilí, které vynakládáte. Zvláštní poděkování nadto patří těm studentům a zaměstnancům, kteří v nejrůznějších oblastech pomáhají jako dobrovolníci. Všem nám držím palce, abychom tuto krizovou situaci přečkali ve zdraví!

 

V Praze dne 16. 3. 2020

 

 

Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.

děkan