Sdělení děkana PF UK k výsledku přijímacího řízení pro ak. rok 2022/2023

Sdělení děkana PF UK k výsledku přijímacího řízení pro ak. rok 2022/2023

Děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze rozhodl

na základě doporučení přijímací komise ze dne 13.06.2022

o přijetí uchazečů do magisterského studijního programu takto:

 

  1. Přijímacího řízení se letos účastní 2493 uchazečů, z toho 15 podle části D Podmínek. Národní srovnávací zkoušky absolvovalo 2417 uchazečů.
  2. Akademický senát PF UK rozhodl, že počet přijatých uchazečů z těch, kteří se podrobili testům NSZ (OSP a ZSV) bude 670 a všichni, kdo budou mít stejný počet bodů jako 670. uchazeč.
  3. Podle sestaveného pořadí má 670. uchazeč 173,5 bodu. Do pořadí byli zařazeni uchazeči, kteří absolvovali testy z Obecných studijních předpokladů a Základů společenských věd a udělili souhlas společnosti Scio k odeslání výsledků NSZ na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy.
  4. Bonifikace za maturitní vysvědčení s vyznamenáním a za státní nebo mezinárodně uznávanou zkoušku byla přiznána pouze za úředně ověřené dokumenty doručené na studijní oddělení do termínu 09.06.2022. Po tomto termínu může být bonifikace přiznána pouze na základě žádosti o bonifikaci.
  5. Rozhodnutí o přijetí ke studiu bude přijatým uchazečům zasláno elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému. Pokud uchazeč neuvedl tuto možnost doručení rozhodnutí o přijetí v přihlášce ke studiu, bude mu zasláno poštou do vlastních rukou na adresu, kterou v přihlášce uvedl jako doručovací. Zaslání rozhodnutí o přijetí je však podmíněno tím, že uchazeč dodal na Právnickou fakultu  úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení jako doklad o řádném absolvování středoškolského studia.
  6. Rozhodnutí o nepřijetí je všem neúspěšným uchazečům zasláno poštou do vlastních rukou na adresu, kterou v přihlášce označili jako doručovací.
  7. V Informačním systému PF UK - modulu přijímacího řízení - je zveřejněn v profilu každého uchazeče počet dosažených bodů z výsledku NSZ a přidělené bonifikace.
  8. Jakmile uchazeč obdrží rozhodnutí o nepřijetí, může podle § 50 odst. 7 zákona o vysokých školách podat odvolání proti rozhodnutí děkana podle stanovených podmínek a žádost o přidělení bonifikace za maturitu s vyznamenáním a za vykonanou jazykovou zkoušku. Pro podání žádosti o přiznání bonifikace a pro odvolání jsou na konci tohoto sdělení a samostatně v aktualitách přijímacího řízení PF UK vyvěšeny ke stažení příslušné formuláře. Pro podání odvolání je v záložce uchazeč uvedeno, jak postupovat při podání odvolání. Přijetí ke studiu je možné pouze na základě dosažení minimální bodové hranice pro přijetí 173,5 bodu.
  9. Informace o zápisu přijatých uchazečů bude zveřejněna v aktualitě přijímacího řízení na webu fakulty www.prf.cuni.cz a přijatým uchazečům bude zaslána emailem.

 V Praze 13.06.2022

Prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.

Děkan

 

Formulář k žádosti o přiznání bonifikace ke stažení ZDE

Formulář pro podání odvolání ke stažení ZDE