Sdělení děkana PF UK k výsledku přijímacího řízení do magisterského studijního programu pro ak. rok 2024/2025

Sdělení děkana PF UK k výsledku přijímacího řízení do magisterského studijního programu pro ak. rok 2024/2025

Děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze rozhodl na doporučení přijímací

komise dne 12.06.2024

o přijetí uchazečů do magisterského studijního programu takto:

 

 1. Přijímacího řízení se letos účastní 2661 uchazečů, z toho 13 podle části D Podmínek. Národní srovnávací zkoušky absolvovalo 2465 uchazečů.
 2. Podle sestaveného pořadí má 700. uchazeč 179,9 bodu. Do pořadí byli zařazeni uchazeči, kteří absolvovali Národní srovnávací zkoušky z Obecných studijních předpokladů a Základů společenských věd a udělili souhlas společnosti Scio k odeslání výsledků NSZ na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy.
 3. Bonifikace za maturitní vysvědčení s vyznamenáním a za státní nebo mezinárodně uznávanou zkoušku byla přiznána pouze za úředně ověřené dokumenty doručené na studijní oddělení do termínu 06.06.2024 Po tomto termínu může být bonifikace přiznána pouze na základě žádosti o bonifikaci. Formulář žádosti o bonifikaci je zpřístupněn na adrese www.prf.cuni.cz v aktualitách týkajících se přijímacího řízení do magisterského studijního programu.
 4. Zaslání rozhodnutí o přijetí je podmíněno tím, že jste nám dodali úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení jako doklad o řádném ukončení středoškolského studia. Přijetí ke studiu je možné pouze na základě dosažení minimální bodové hranice pro přijetí 179,9 bodu.
 5. Rozhodnutí o přijetí ke studiu bude přijatým uchazečům zasláno elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému, případně datovou schránkou. Pokud uchazeč neuvedl tuto možnost doručení rozhodnutí o přijetí v přihlášce ke studiu, bude mu zasláno poštou do vlastních rukou na adresu, kterou v přihlášce uvedl jako doručovací, případně datovou schránkou.
 6. Rozhodnutí o nepřijetí je všem neúspěšným uchazečům zasláno poštou do vlastních rukou na adresu, kterou v přihlášce označili jako doručovací, případně datovou schránkou.
 7. V Informačním systému PF UK na adrese www.prf.cuni.cz jsou zveřejněny v profilu každého uchazeče počet dosažených bodů z výsledku NSZ a přidělené bonifikace.
 8. Jakmile uchazeč obdrží rozhodnutí o nepřijetí, může podle § 50 odst. 7 zákona o vysokých školách podat odvolání proti rozhodnutí děkana podle stanovených podmínek a žádost o přidělení bonifikace za maturitu s vyznamenáním a za vykonanou jazykovou zkoušku podle Přílohy 1 Podmínek pro přijetí ke studiu.
 9. Pro podání žádosti o bonifikaci a pro odvolání jsou v aktualitách přijímacího řízení na webu PF UK ke stažení příslušné formuláře.
 10. Pro podání odvolání je v záložce Uchazeči na webu fakulty uvedeno, jak postupovat při podání odvolání.
 11. Informace o zápisu přijatých uchazečů bude zveřejněna v aktualitě přijímacího řízení na webu fakulty www.prf.cuni.cz a přijatým uchazečům bude zaslána emailem.

          V Praze 12.06.2024                                               

  prof. JUDr. Radim Boháč. Ph.D. 

                                                                                                        děkan PF UK