Sdělení děkana PF UK k výsledku přijímacího řízení do magisterského studia 2023/2024

Sdělení děkana PF UK k výsledku přijímacího řízení do magisterského studia 2023/2024

Děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze rozhodl

na doporučení přijímací komise dne 14.06.2023

o přijetí uchazečů do magisterského studijního programu takto:

 

  1. Přijímacího řízení se letos účastní 2527 uchazečů, z toho 13 podle části D Podmínek. Národní srovnávací zkoušky absolvovalo 2445 uchazečů.
  2. Podle sestaveného pořadí má 670. uchazeč 177,5 bodu, čili minimální bodová hranice pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2023/2024 je 177,5 bodu. Do pořadí byli zařazeni uchazeči, kteří absolvovali Národní srovnávací zkoušky z Obecných studijních předpokladů a Základů společenských věd a udělili souhlas společnosti Scio k odeslání výsledků NSZ na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy.
  3. Bonifikace za maturitní vysvědčení s vyznamenáním a za státní nebo mezinárodně uznávanou zkoušku z cizího jazyka (A, N, F, Š) byla přiznána pouze za úředně ověřené dokumenty doručené na studijní oddělení do termínu 08.06.2023.  Po tomto termínu může být bonifikace přiznána pouze na základě žádosti o bonifikaci. Formulář žádosti o bonifikaci je zpřístupněn na adrese www.prf.cuni.cz v aktualitách týkajících se přijímacího řízení do magisterského studijního programu.
  4. Rozhodnutí o přijetí ke studiu bude přijatým uchazečům zasláno elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému, případně datovou schránkou. Pokud uchazeč neuvedl tuto možnost doručení rozhodnutí o přijetí v přihlášce ke studiu, bude mu zasláno poštou do vlastních rukou na adresu, kterou v přihlášce uvedl jako doručovací, případně datovou schránkou. Zaslání rozhodnutí o přijetí je však podmíněno tím, že uchazeč dodal úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení jako doklad o řádném ukončení středoškolského studia.  
  5. Rozhodnutí o nepřijetí je všem neúspěšným uchazečům zasláno poštou do vlastních rukou na adresu, kterou v přihlášce označili jako doručovací, případně datovou schránkou.
  6. V Informačním systému PF UK na adrese www.prf.cuni.cz má každý uchazeč ve svém profilu počet dosažených bodů z výsledku NSZ a přidělené bonifikace. Jakmile uchazeč obdrží rozhodnutí o nepřijetí, může podle § 50 odst. 7 zákona o vysokých školách podat odvolání proti rozhodnutí děkana podle stanovených podmínek a žádost o přidělení bonifikace za maturitu s vyznamenáním a za vykonanou jazykovou zkoušku. Pro podání žádosti o bonifikaci a pro odvolání jsou v aktualitách přijímacího řízení PF UK ke stažení příslušné formuláře. Pro podání odvolání je v záložce Uchazeč na webu uvedeno, jak postupovat při podání odvolání. Přijetí ke studiu je možné pouze na základě dosažení minimální bodové hranice pro přijetí 177,5 bodu.
  7. Informace o zápisu přijatých uchazečů bude zveřejněna v aktualitě přijímacího řízení na webu fakulty www.prf.cuni.cz  a přijatým uchazečům bude zaslána emailem.

         

V Praze 14. 06. 2023                                               

prof. JUDr. Radim Boháč. Ph.D., děkan PF UK

 

 

 

Formulář žádosti o přiznání bonifikace ke stažení zde

Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke stažení zde

ODVOLÁNÍ LZE PODAT AŽ POTÉ, CO OBDRŽÍTE ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ