Sdělení děkana k přijímacímu řízení - minimální bodová hranice pro přijetí

Sdělení děkana k přijímacímu řízení - minimální bodová hranice pro přijetí

Děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze rozhodl na doporučení přijímací komise dne 9. 7. 2020

o přijetí uchazečů do magisterského studijního programu takto:

 

  1. Přijímacího řízení se letos účastnilo 2321 uchazečů z toho 22 podle části D Podmínek. Národní srovnávací zkoušky absolvovalo 2053 uchazečů.
  2. Podle sestaveného pořadí má 650. uchazeč 170,3 bodu. Do pořadí byli zařazeni uchazeči, kteří absolvovali Národní srovnávací zkoušky z Obecných studijních předpokladů a Základů společenských věd a udělili souhlas společnosti Scio k odeslání výsledků NSZ na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy.
  3. Bonifikace za maturitní vysvědčení s vyznamenáním, za státní nebo mezinárodně uznávanou zkoušku z cizího jazyka, za hodnocení 1 nebo 2 ve zkoušce Matematika+ nebo za umístění na 1. - 5. místě v SOČ byla přiznána pouze na základě úředně ověřených dokumentů doručených na studijní oddělení do pátku 3. 7. 2020. Po tomto termínu může být bonifikace přiznána pouze na základě žádosti o bonifikaci – viz dále.
  4. Přijat ke studiu může být pouze uchazeč, který dosáhl alespoň 170,3 bodů podle části A Podmínek pro přijetí ke studiu pro ak. rok 2020/2021, nebo splnil odlišné podmínky podle části D Podmínek, nebo splnil podmínky kurzu, v jehož rámci se uskutečňuje program celoživotního vzdělávání (§ 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách). Rozhodnutí o přijetí ke studiu bude přijatým uchazečům předáno při zápise do studia.

Zápisové dny 13. – 15. července 2020

13. 7. 2020 zápis pro uchazeče s příjmením začínajícím A – Kl 

14. 7. 2020 zápis pro uchazeče s příjmením začínajícím Km – Po

15. 7. 2020 zápis pro uchazeče s příjmením začínajícím Pr – Ž

Zvláštní termín zápisu 16. července 2020

POZOR!!  Týká se uchazečů přijatých na základě úspěšně absolvovaného kurzu CŽV a uchazečů, kteří mají podklady pro bonifikaci a do 3. 7. je nestihli dodat a kterým by dodatečné dodání podkladů pro bonifikaci pomohlo k přijetí a hned po zveřejnění výsledků tuto skutečnost oznámí na e-mail prijimacky@prf.cuni.cz.

10:00 zápis uchazečů přijatých na základě úspěšného absolvování kurzu CŽV 

13:00 zápis pro uchazeče, kteří mají podklady pro bonifikaci a do 3. 7. je nestihli dodat a kterým by bonifikace pomohla k přijetí a vzápětí po zveřejnění výsledků tuto skutečnost oznámí na e-mail prijimacky@prf.cuni.cz

  1. Rozhodnutí o nepřijetí je všem neúspěšným uchazečům zasláno poštou do vlastních rukou na adresu, kterou v přihlášce označili jako doručovací.
  2. V Informačním systému PF UK na adrese www.prf.cuni.cz jsou zveřejněny v profilu každého uchazeče počet dosažených bodů z výsledku NSZ a přidělené bonifikace. Jakmile uchazeč obdrží rozhodnutí o nepřijetí, může podle § 50 odst. 7 zákona o vysokých školách podat odvolání proti rozhodnutí děkana podle stanovených podmínek a požádat o přidělení bonifikace za maturitu s vyznamenáním, za vykonanou jazykovou zkoušku, za osvědčení o vykonání zkoušky Matematika+ nebo za umístění v celostátním kole SOČ. Pro podání žádosti o bonifikaci a pro odvolání jsou na konci tohoto sdělení a v aktualitách přijímacího řízení PF UK ke stažení příslušné formuláře. Přijetí ke studiu je možné pouze na základě dosažení minimální bodové hranice pro přijetí 170,3 bodu.
  3. Všem uchazečům bude zaslán email s informacemi o dalším postupu.

 

V Praze 9. 7. 2020                                                 prof. JUDr. Jan K u k l í k, DrSc. 

                                                                                                        děkan PF UK

 

Formulář žádosti o přiznání bonifikace

zadost_o_priznani_bonifikace_2020_0.doc

Formulář pro podání odvolání

Odvolani_2020_final_0.doc