„Rekodifikační čtvrtky“ aneb nad návrhem nového trestního řádu

„Rekodifikační čtvrtky“ aneb nad návrhem nového trestního řádu

Katedra trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy pořádá pod záštitou děkana prof. JUDr. Radima Boháče, Ph.D., pravidelná čtvrteční diskusní setkání s předními odborníky z akademické obce i aplikační praxe nad konečným zněním dlouho připravovaného nového trestního řádu. Tento návrh byl připraven a projednán Komisí pro nový trestní řád ustanovenou Ministerstvem spravedlnosti pod vedením prof. JUDr. Pavla Šámala, Ph.D., člena katedry trestního práva PF UK, přičemž její pracovní skupinu v poslední době vede další člen naší katedry JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D.

Cílem je jednak upozornit širší odbornou veřejnost zabývající se trestním právem procesním na tento návrh nového trestního řádu a jednak rozvinout diskuzi nad zvolenými řešeními na akademické půdě, zabývat se přitom jak koncepcí, na níž je text paragrafovaného znění zamýšleného nového trestního řádu založen, tak i řešeními během legislativních prací zvažovanými a nakonec opuštěnými (jako je například otázka zavedení formálního důkazního břemene státního zástupce, soukromé a subsidiární žaloby apod.). Současně chceme upozornit na případné interpretační problémy některých navrhovaných ustanovení.

Oslovili jsme proto přední odborníky z řad zástupců akademické obce i aplikační praxe, kteří se v referátech a koreferátech vyjádří k jednotlivým tematickým okruhům, jimž bude podle níže uvedeného rozvrhu věnován vždy jeden čtvrteční podvečer. Po jejich vystoupení se předpokládá následná diskuse i dalších účastníků setkání z řad pozvaných akademiků i praktiků, kteří budou moci vystoupit se svým názorem.

Věříme, že podrobná diskuse na akademické půdě může být přínosem i pro Ministerstvo spravedlnosti a mít případně i vliv na konečnou podobu budoucího trestního řádu.

Přehled plánovaných setkání (vždy od 17 hod. ve čtvrtek níže uvedeného data) v budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy, nám. Curieových 901/7, Praha 1 ke stažení ZDE.

Uložit událost do kalendáře