První nositelkou Ceny Wolters Kluwer je prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.

cena

První nositelkou Ceny Wolters Kluwer je prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.

28. listopadu 2019 byla na autorském setkání poprvé slavnostně udělena Cena Wolters Kluwer, kterou získala významná osobnost české komercionalistiky prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. Paní profesorka Stanislava Černá byla dlouholetou vedoucí katedry obchodního práva PF UK v Praze (2005–2019). Je autorkou či spoluautorkou více než 100 odborných prací z oboru obchodního práva. Přednáškovou činnost zaměřuje na právo obchodních společností, se zvláštním zaměřením na právo koncernové.

Prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., pochází ze Žatce.  Studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy ukončila v roce 1974. Již v roce 1975 na této fakultě složila rigorózní zkoušku a obhájila práci na téma „Fyziokraté – teoretický přínos a historické místo jejich teorie“, a získala tak akademický titul doktorka práv (JUDr.). Po absolvování externí vědecké aspirantury a obhájení disertační práce na téma „Ekonomické souvislosti vědeckotechnického rozvoje“ v roce 1986 jí byla udělena vědecká hodnost kandidáta ekonomických věd. V roce 1998 obhájila habilitační práci s názvem „Právo podnikatelských seskupení v německé, evropské a tuzemské právní úpravě“ a byla jmenována docentkou pro obor obchodní právo (1999). Profesorkou tohoto oboru se stala v roce 2008. Na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy jubilantka nastoupila v roce 1974. Od roku 1986 působila jako odborná asistentka na katedře hospodářského práva, která se v poměrech tržní ekonomiky transformovala na katedru práva obchodního. V jejím čele stojí od roku 2005. Je též členkou vědecké rady Právnické fakulty Univerzity Karlovy i vědecké rady Univerzity Karlovy.

Profesorka Černá působí na Právnické fakultě UK jako garantka výuky obchodního práva, jako přednášející, vedoucí seminářů a také jako vedoucí diplomových, rigorózních a disertačních prací. Specializací profesorky Černé je právo obchodních společností se zvláštním zaměřením na kapitálové společnosti a podnikatelská seskupení (koncernové právo), na soutěžní právo a na právo obchodních závazků. Její zapálení pro obor obchodního práva a jeho výuku je pověstné. Přednášky paní profesorky jsou mezi studenty oblíbené a hojně navštěvované, zejména pro její schopnost přiblížit srozumitelně problematiku.

Profesorka Černá se dlouhodobě podílí na výzkumných projektech v rámci Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Odborná činnost profesorky Černé nicméně dalece přesahuje rámec pražské právnické fakulty i akademické sféry. V letech 1997 až 2007 působila jako advokátka. Stranou jejího zájmu nezůstala ani činnost legislativní. Podílela se na tvorbě i revizi nové soukromoprávní legislativy. Je členkou komise pro advokátní zkoušky České advokátní komory. V roce 2006 byla jmenována rozhodkyní Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Působí v redakčních radách mnoha právnických periodik. Paní profesorka je autorkou či spoluautorkou desítek článků, kapitol, sborníkových statí, učebnic a dalších monografií z oboru obchodního práva. Její dílo tvoří trvalou součást doktríny obchodního práva po více než třicet let a odborná veřejnost jejím textům věnuje mimořádnou pozornost, o čemž svědčí četné citace.

 

Medailonek prof. Černé je převzat z Eichlerová, K. a kol. (eds.) Rekodifikace obchodního práva - pět let poté. Svazek I. Pocta Stanislavě Černé. Praha: Wolters Kluwer, 2019.