Projekt prof. Michala Skřejpka podpořen GA ČR! Téma zní „Rituály a symboly v římském právu”.

foto

Projekt prof. Michala Skřejpka podpořen GA ČR! Téma zní „Rituály a symboly v římském právu”.

Prof. Michal Skřejpek zkoumá ve svém projektu, který byl podpořen grantem GA ČR, rituály a symboly v římském právu. Jedná se o téma obsáhlé a málo probádané. Římské právo se na úplném začátku odvíjelo nebo dokonce stálo na náboženství a náboženských představách. Pro tehdejší lidi bylo podstatné, jaká jednání bohové schvalují a naopak. Stojí však za zmínku, že Římané nahlíželi na náboženství, rituály a symboly prakticky. V rozhovoru se také dozvíte, že i dnešní právo je plné rituálů. Je však zajímavé, že co nebylo v římském právu ritualizováno dříve je ritualizováno dnes a naopak.


 

Vážený pane profesore, dovolte mi, abych Vám pogratuloval k Vašemu nedávnému získání grantu GAČR. Téma Vašeho podpořeného projektu je „Rituály a symboly v římském právu”. Snažil jsem se dohledat literaturu, která by mi pomohla do tohoto historického a mystického tématu lépe proniknout. Bohužel jsem nebyl moc úspěšný.  Mohl byste mě zasvětit do tajů tak zajímavého tématu? Jsou rituály a symboly v římském právu prozkoumány nebo se jedná o tabuli rasa?  

Pokusím se vysvětlit. Co se týče literatury, znám pouze jeden článek, který se symbolům v právu věnuje. Je to článek z konce 19. století, který vyšel v Právníku a napsal jej předseda soudu ve výslužbě. Mohu tedy odpověď, že rituály a symboly v římském právu dosud hojně prozkoumány nejsou.  

To je ale dobrá zpráva, že tuto neobdělanou půdu probádáte. Určitě se musí jednat o široké téma i z toho důvodu, že je historické. Co všechno pod něj spadá? Mohl byste, prosím, prozradit, co to jsou „symboly a rituály v římském právu”?  

Jak jste poznamenal, jedná se o velmi obsáhlé téma, tudíž mi dovolte začít poněkud ze široka. Vždy mě na právu fascinoval mechanismus fungování ať už soukromého práva nebo státu. Římské právo se na úplném začátku odvíjelo nebo dokonce stálo na náboženství a náboženských představách. Pro tehdejší lidi bylo podstatné, jaká jednání bohové schvalují a naopak. Tento fenomén samozřejmě souvisí s náboženskými rituály, které se zrcadlily do tehdejšího práva. Rád bych podotknul, že i dnešní právo je plné rituálů a symbolů. Symbolika a formalita v právu je vlastně totéž. Převod nemovitosti do katastru bez zápisu je zbytečný. Vytvoření závěti má přesně dané postupy a rovněž uzavření sňatku se neobjede bez rituálů, tedy formalit.  

Lze tedy říci, že četnost výskytů rituálů a symbolů je v dnešním právu a právu starého Říma stejná?   

V římském právu byla mnohem více vyžadována přítomnost rituálu. Musíme se na danou problematiku dívat optikou tehdejší doby. V dobách začátku republiky převládalo zvykové a archaické právo, a to si na rituálech potrpělo. Velmi zajímavé je pak srovnání s dnešním právem. Co nebylo v římském právu ritualizováno dříve je ritualizováno dnes a naopak. Antický Řím například velmi dlouho neznal pozemkové knihy. Na druhou stranu dnes máme ritualizované uzavření manželství a naopak v dobách Římské říše stačil pouhý souhlas snoubenců.   

Jak se do římského práva zrcadlilo náboženství? A bylo více rituálů spojených s religiozitou v době republiky než za císařství?  

Jednou napsal Ladislav Vidman, který se zabýval epigrafikou, hezkou příručku věnující se četbě nápisům z doby Římské říše. A zde je hezký citát: „Tenkrát bohové žili mezi lidmi.” Opět se podívejme do hluboké minulosti. Jednalo se o velmi surovou a syrovou dobu a logicky tomu odpovídalo tehdejší náboženství. Tedy bohové byli všude, téměř v každém gestu a vazba na ně byla velmi silná. Intenzita vlivu náboženství na rituály byla v dobách republiky a císařství zprvu podobná, abych odpověděl na Vaši druhou otázku. Později v dobách císařství, ale nakonec přeci jen začala upadat. Respektive původní náboženství, které bylo nahrazeno východními a pak samozřejmě křesťanstvím. Stručným závěrem je, že náboženství do římského práva vždy do větší nebo menší míry zasahovalo a ovlivňovalo jej. Nicméně je zajímavé, že v Římské říši nikdy neexistovalo žádné věroučné dogma jako např., v co se má věřit a co se má praktikovat.  

Tudíž na náboženství, rituály a symboly Římané nahlížely prakticky. 

Římané byli praktičtí i pověrčiví zároveň (smích). 

Když jsme u praktičnosti, jak zasahovaly rituály, náboženství a symbolika do civilních procesů? V dnešní době se např. při soudu čestně přísahá k bohu. Byla podobná gesta, rituály i v dobách Antického Říma?  

Náboženské prvky se v procesním právu samozřejmě objevovaly, ne tedy v té podobě, že by přísahali na boha. Ale existovala třeba tato praktika. Když někdo odmítl poskytnout svědectví, tak ten kdo jej potřeboval mohl tři dni chodit kolem jeho domu a vyzývat dveře, aby svědka vydaly ven. Bohužel formule, která se během toho rituálu vyslovovala se nedochovala. Opět zde byl praktický záměr, neboť pro vzývaného člověka tato situace byla tak velkou ostudu, že raději z domu vyšel a svědectví poskytnul. Jedním z mála dochovaných, vyskytujících se náboženských prvků byl institut starého způsobu zahájení soudního řízení, tzv. legis akcio sacramento. V podstatě se jednalo o vzájemné vyzývání, aby vůbec proces mohl začít. Žalující a žalovaný se následně vyzývali k sázce a ten kdo prohrál nejenže měl splnit rozsudek, ale také musel určitou část zaplatit chrámu, byť není dochováno kterému.  

Moc děkuji za velmi zajímavý exkurz, pane profesore. Nyní bychom se zabývali realizací Vašeho projektu, který byl podpořen GAČR. Tvorba a jeho realizace je plánovaná na tři roky? Jak budete nyní postupovat?  

Ano, já a můj tým máme na práci tři roky. Nyní tvoříme výběr toho, na co se soustředíme. Jedná se o dvě větve, tedy rituály a symboly v kontextu římského veřejného práva i v právu soukromém. Rádi bychom už v prvním roce podnikli faktické výstupy. Tím mám na mysli články publikované doma i v zahraničí. Jedním z našich cílů jsou web of science a scopusová periodika. Velký problém je v tom, že pro náš právnicko-historický obor bohužel neexistuje prestižní časopis, který by byl veden ve web of science. Musíme tedy najít časopis, který pod web of science spadá, měl by o naše téma zájem a hlavně, aby se alespoň okrajově zabýval historií. Toto bude velmi náročné hledání. Další možností, kde lze výsledky prezentovat jsou zahraniční konference, v letošním roce se zúčastním minimálně dvou a to ve Varšavě a Helsinkách.  

Vystoupíte s tímto tématem také na konferenci v domovině?  

Ano, máme štěstí, že v době třetího roku našeho projektu se bude konat tradiční konference Československých právních romanistů na Právnické fakultě v Praze. Jako pořadatelé si můžeme zvolit téma a je samozřejmě jasné, že si vybereme „Rituály a symboliku v římském právu”. Z této konference s velkou pravděpodobností vzejde i monografie.  

Tím jste z částí odpověděl na moji další otázku. Jaké máte v plánu monografie?  

Publikační činnosti bude věnován celý druhý rok projektu. Máme v plánu vytvořit dvě monografie. Zavázali jsme se ke dvěma syntetickým tématům - rituály a symboly v římském právu. Budeme hledat, co je pro ně typické a také konotace se současnou právní úpravou. Museli jsem téma projektu takhle zúžit, protože v opačném případě by bylo natolik široké, že bychom jej v našem malém týmu a v časovém horizontu tří let nedokázali publikovat. Samozřejmě je zde spoustu dalších zajímavostí a podružných témat, kterými jsem fascinován, např. symbolika a ritualizace času v římském právu, avšak nemohu slíbit, že jej zpracuji v rámci nynějšího projektu.  

Mohl byste prozradit z kolika členů se Váš tým skládá? Jsou zde i Vaši kolegové z katedry právních dějin?  

Jsme celkem tři. Já a kolegové ze stejné katedry. Externě s námi bude spolupracovat členka filozofické fakulty, odbornice na latinu.   


 

Autor rozhovoru:
BcA. Pavel Nesit, redaktor odd. komunikace a vnějších vztahů