Prof. Kristina Koldinská: LL.M. kurzy nabízejí exkluzivitu, praktické zkušenosti a otevřený přístup

obr

Prof. Kristina Koldinská: LL.M. kurzy nabízejí exkluzivitu, praktické zkušenosti a otevřený přístup

Kurzy LL.M. na Právnické fakultě Univerzity Karlovy jsou zacíleny na poskytování exkluzivního a praktického vzdělání pro právníky, s cílem posílit jejich odborné znalosti a dovednosti. Profesorka Kristina Koldinská, koordinátorka programů, přináší prostřednictvím rozhovoru nejen historický pohled na vývoj těchto kurzů, ale také zdůrazňuje jejich otevřený přístup a vysokou kvalitu vzdělání. Od počátku programu LL.M. na fakultě před 13 lety až po současnou širokou škálu specializovaných kurzů se rozhovor dotýká motivace zakladatelů, struktury studia a jeho výhod pro absolventy jak v České republice, tak i v zahraničí.


Jak dlouho na PF UK kurzy LL.M. probíhají?

Je to 13 let. 

Jaká byla motivace je založit?

Každá prestižní právnická fakulta kurzy LL.M. vyučuje a nejinak tomu v roce 2011 bylo u nás. Ráda bych zde zmínila prof. Milana Damohorského a dr. Davida Kohouta, díky kterým jsme pod vedením tehdejšího děkana prof. Aleše Gerlocha kurzy začali vyučovat. Zprvu jsme cílili více na zahraniční studenty, proto byly první kurzy anglické. Ty české se spustily v roce 2017 za děkanství prof. Jana Kuklíka. Co týče našich dnešních kurzů LL.M. obecně, tak poskytujeme praktikujícím právníkům speciální nadstavbu, která není doktorským studiem, ale spíše doplňkovým vzděláním zaměřeným na určitou specializaci. V celé republice je situace nastavena tak, že na právnických fakultách získají studenti obecné právní vzdělání. Po absolvování fakulty vystupují jako právníci s obecným vzděláním v právu, kteří se nyní začínají specializovat v oboru, jenž si vyberou. Naše LL.M. kurzy jsou určeny právě jim, stejně jako již praktikujícím právníkům, kteří si chtějí upevnit a systematizovat poznatky již nabyté v praxi. V anglicky mluvících zemích jsou tyto kurzy často jistým mezistupněm mezi magisterským programem a doktorským studiem. Občas je toto uspořádání uplatňováno i v českých kurzech.

Jaké LL.M. programy tedy naše fakulta v současné době nabízí?

V angličtině nabízíme Law in Business from the European Perspective, International Human Rights and Protection of Environment, Health and Law, International Disputes Settlement a Competition Law. V českém jazyce nabídku kurzů stále rozšiřujeme, začínali jsme s programy Zdravotnické právo a Sportovní právo, nyní nabízíme i Právní ochranu dat a Daňové právo, připravujeme kurz Veřejné zakázky.

Jen v Praze je několik institutů, kde lze LL.M. studovat. Proč by zájemci měli studovat právě na PF UK? 

Právnická fakulta UK nabízí to nejkvalitnější vzdělání i v kurzech LL.M., naši akademici při výuce spolupracují s nejlepšími odborníky z praxe a všechny kurzy mají nastavenou vysokou laťku kvality.

Jaké jsou požadavky pro přijetí? 

Požadujeme ukončené vysokoškolské studium v oboru práva nebo v příbuzném oboru. Samozřejmou součástí přihlášky je i motivační dopis. Každá přihláška je individuálně posouzena garantem příslušné specializace. 

S titulem LL.M. bývá spojována jistá prestiž. Mnozí lidé tento program studují právě proto, aby získali takovou perlu za svým jménem. Zaměstnavatelé v ČR i v zahraničí často preferují pracovníky s tímto titulem. Jak se na to díváte Vy? 

Zřejmě lze skutečně zaznamenat jistý trend rostoucí obliby LL.M. titulů, a to zejména v oblasti práva. Je pravda, že k titulu LL.M. si mnoho kolegů ve svých životopisech uvádí specializaci kurzu LL.M., který absolvovali i univerzitu, od které LL.M. mají. LL.M. z PF UK má nepochybně svou váhu, a to mě moc těší. 

Jak probíhá studium?

Jedná se o třísemestrální studium. První dva semestry probíhá výuka v jednotlivých předmětech či modulech, v jejímž rámci je důraz položen na řešení konkrétních příkladů z praxe, zatímco v posledním semestru studenti píšou závěrečnou práci. U českého programu se de facto jedná o dálkové studium, které probíhá v blocích, zpravidla v pátek odpoledne a v sobotu. Počítáme s tím, že naši posluchači potřebují skloubit svou práci se studiem LL.M. Většinou se dohodnou se svým zaměstnavatelem, který jim vychází vstříc, protože mnozí zaměstnavatelé mají zájem, aby jejich zaměstnanci studovali LL.M. kurzy. U zahraničních studentů to funguje jinak. Počítáme s tím, že se zahraniční kolegové přestěhují do Prahy a studují formou denního studia. Navíc mnohdy nejsou zaměstnáni, takže mají možnost trávit ve škole více času během pracovního týdne.
Závěrečná práce, která se podobá kratší diplomové práci, je následně vypracovávána pod vedením jednoho z vyučujících dle výběru posluchače.

Jak to funguje se statutem studenta? 

Zde máme před sebou jednu výzvu, lépe řečeno výzvu pro zákonodárce. Ten, kdo studuje LL.M. nemá statut studenta, což není pro české studenty takový problém, ale pro ty zahraniční ano. Zejména v případech, když někdo pochází ze země, která má vízovou povinnost do ČR. Posluchači LL.M. kurzů totiž nemohou získat tzv. „studentské vízum“, což některým uchazečům studium v LL.M. kurzech v ČR zcela znemožňuje. 

Z jakých zemí sem nejčastěji lidé jezdí?

Zájem o naše LL.M. kurzy se každoročně mění. Často máme posluchače ze Spojených států, přičemž mezi zeměmi Evropské unie převažují Francie a Německo. Co se týče vzdálených zemí, velký zájem je zejména z Gruzie, Ukrajiny, ale také z Číny, Indie a afrických zemí.

Vyučující bývají také ze zahraničí?

Málokdy. Většinou to jsou naši anglicky mluvící akademičtí pracovníci. Ale v některých kurzech kolegové ze zahraničí hostují.

Kdy kurzy začínají?  

Všechny začínají standardně v září, v budoucnu některé kurzy budou zřejmě začínat i v letním semestru. V anglickém programu se lze přihlásit letos do 30. 4. Český program je otevřen do 31. 8. 

Je možné dobu absolvování studia prodloužit?  

Posluchači musí za tři semestry získat požadovaný počet kreditů. Nicméně, není zcela neobvyklé, že žádají o prodloužení lhůty pro odevzdání závěrečné práce. Při splnění určitých podmínek je v zásadě takové prodloužení možné.

V dnešní době je moderní studovat online. Uvažujete o něčem takovém? 

Abych byla upřímná, není to náš záměr. Za prvé, nechceme „prodávat“ titul, a za druhé, chceme do určité míry chránit know-how našich vyučujících. Angažujeme do výuky opravdu přední odborníky, kteří připravili exkluzivní kurzy, jejichž nedílnou součástí jsou interaktivní formy výuky. Proto neexistují žádné online záznamy výuky. Kdo chce absolvovat naše kurzy, musí být schopen se výuky osobně účastnit. Mezi posluchači je tento přístup vítán a kvitován.

Jak vypadá samotná výuka? Dělí se na přednášky a semináře?   

Jedná se o interaktivní výuku. Výuka je mnohdy koncipována projektově a modulově, přičemž jsou zahrnuty nejmodernější didaktické techniky. Styl výuky je velmi kolegiální, diskusní, interaktivní, a ve výuce se pracuje společně. 

Kdo z akademiků se na výuce podílí?  

Ten seznam je velmi široký, na výuce a koncepci kurzů, jakož i jejich organizaci (např. koordinaci výuky s externisty) se podílí mnoho kolegů napříč fakultou. Ráda bych tímto poděkovala všem vyučujícím, kteří každoročně našim posluchačům věnují velké množství času a energie a dělí se s nimi o své zaujetí a nadšení pro jednotlivé oblasti práva. 
Stejně tak patří dík všem lidem, především na zahraničním oddělení, pod které kurzy LL.M. spadají. Pod vedením dr. Kohouta odvádějí všichni velký kus skvělé práce. 

Děkuji za informace.

Také děkuji a budeme se těšit na další posluchače LL.M. kurzů v dalším akademickém roce. 


Rozhovor vedl BcA. Pavel Nesit z oddělení komunikace a vnějších vztahů