Principy fungování PF UK s ohledem na COVID-19

Principy fungování PF UK – COVID-19

Principy fungování PF UK s ohledem na COVID-19

Principy fungování PF UK v průběhu zimního semestru akademického roku 2020/2021 s ohledem na rizika spojená s nákazou COVID-19 (ke dni 16.9.2020)

 

Obecná východiska:

 • PF UK se řídí obecně závaznými předpisy a pokyny pro oblast prevence a řešení případů nákazy COVID-19 vydávanými ústředními orgány státní moci, jakož i hygienickou správou a Univerzitou Karlovou. V nezbytných případech a v mezích výše uvedených předpisů a pokynů může děkan přijmout další opatření ve vztahu fungování fakulty.
 • Studenti, akademičtí i neakademičtí zaměstnanci fakulty ve zvýšené míře dbají o prevenci rizik s ohledem na šíření nákazy (dezinfekce rukou, přiměřený rozestup mezi osobami). Osoba s příznaky respiračního onemocnění či jiných příznaků symptomatických pro nákazu virem COVID-19 nebude fyzicky navštěvovat PF UK.
 • Studenti i zaměstnanci PF UK jsou žádáni, aby v případě pozitivity na nemoc COVID-19 o tomto neprodleně informovali fakultu (na kontakty uvedené níže).
 • Každé akademické pracoviště i neakademická součást děkanátu nastaví zásady zastupitelnosti osob (v rámci podpisových oprávnění atd.) tak, aby byl chod pracoviště v nezbytné míře zajištěn i pro případ, že jeho vedoucí či další relevantní pracovníci nemohou ze zdravotních (i jiných) důvodů po přechodnou dobu vykonávat běžnou činnost.
 • Ve vztahu k zahraničním pracovním cestám či příjezdům zahraničních akademiků v prvé řadě platí, že musí být respektována pravidla stanovená pro naše občany i cizince orgány České republiky, potažmo též v případě výjezdů i cílové země. Zahraniční pracovní cesty zaměstnanců PF UK jsou v principu možné za předpokladu, že cílová země (popř. region) v den odjezdu je označena na seznamu zemí jako „zelená“ (tj. s nízkým rizikem nákazy onemocněním COVID-19). Obdobně pro příjezdy zahraničních hostů na PF UK (vědecká, pedagogická i další mobilita pracovníků) je do odvolání možný příjezd pouze ze zemí, které jsou označeny jako „zelené“.
 • V případě potřeby se akademická obec PF UK znovu upozorňuje na možnost nechat se otestovat na COVID-19 (bez žádanky od lékaře) za sníženou cenu v rámci kapacit 1. lékařské fakulty UK.

 

Rámcový semafor pro fungování fakulty s ohledem na aktuální situaci v souvislosti s COVID-19

„Zelená“ = není zaznamenán žádný aktivní případ nemoci COVID-19 mezi studenty a/nebo zaměstnanci fakulty (popř. tehdy, pokud se nakažení rozhodné době nepohybovali v prostorách PF UK)

 • běžný provoz ve výuce a dalších činnostech
 • dodržování základních hygienických opatření (dezinfekce rukou, udržování rozestupů, pokud to jde), zvýšený úklid a sanitizace prostor PF (především WC, kliky dveří, zábradlí atp.)
 • nošení roušek doporučováno, nikoliv povinné

„Oranžová“ = ojedinělý aktivní výskyt nemoci COVID-19 mezi studenty/zaměstnanci, kteří se v rizikové inkubační/infekční době pohybovali v prostorách PF UK

 • PF UK respektuje pokyny hygienické stanice
 • provede se dezinfekce prostor, kde se nakažený student či zaměstnanec pohyboval
 • do rozhodnutí hygienické stanice se pozastavuje prezenční výuka u těch vyučujících, kteří s nakaženým přišli v rizikové době do kontaktu v rámci seminárních skupin či jiných vzdělávacích aktivit v užším kruhu osob; nahrazení prezenční výuky distanční formou nebo zastoupením vyučujícího jiným zaměstnancem
 • zvýšená hygienická opatření při vstupu do fakulty a pobytu v ní, důkladný úklid a sanitizace prostor každý den po skončení výuky, v pravidelných intervalech i během dne
 • povinnost nosit v budově fakulty roušku či obdobnou ochrannou pomůcku
 • vyučující a další zaměstnanci z tzv. ohroženějších skupin (věkově či zdravotním stavem) mohou vykonávat práci z domova, pokud se na tom dohodnou se svým nadřízeným pracovníkem

„Červená“ = vícečetný výskyt nemoci COVID-19 mezi studenty/zaměstnanci PF UK s podezřením na tzv. komunitní šíření v rámci fakultní obce

 • PF UK respektuje rozhodnutí a pokyny hygienické stanice a dalších příslušných státních orgánů
 • důkladná dezinfekce všech veřejných částí budovy PF UK
 • prostory fakulty nejsou přístupné veřejnosti ani studentům; odlišnými pravidly se mohou řídit na svou odpovědnost provozovatelé prostor svěřených do správy jiných součástí UK (menza, výdejna průkazů)
 • konzultace se konají výhradně distanční formou
 • kontroly studia neprobíhají kontaktní formou
 • do rozhodnutí hygienické stanice pozastavení veškeré prezenční výuky
 • režim home office pro všechny zaměstnance PF UK, jejichž přítomnost v budově PF UK není nezbytně nutná

Dne 10. září 2020 děkan fakulty vyhlásil oranžový stupeň.

 

Pravidla ve vztahu k zahraničním studentům (přiměřeně též k zahraničním účastníkům programů LL.M. na PF UK):

 • V okamžiku příjezdu musí studenti respektovat obecně závazná pravidla obsažená momentálně především v ochranném opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 24.8.2020. V současné době pro studenty z tzv. červených zemí v EU (aktuálně Španělsko a Rumunsko), pro studenty ze zemí označených hvězdičkou (aktuálně Belgie, Bulharsko, Lucembursko, Malta) a též ze zemí mimo EU/EFTA, pokud v takových zemích pobývali déle než 12 hodin v době 14 dní do příjezdu do ČR, musí o tomto bezprostředně po příjezdu uvědomit telefonicky či jinou dálkovou formou (emailem) hygienickou stanici příslušnou podle ohlašovaného místa pobytu. Na vlastní náklady pak musí absolvovat test na nemoc COVID-19. Vzdělávací instituce má povinnost zamezit vstupu těchto osob do všech svých prostor, pokud tyto osoby současně škole negativní výsledek PCR testu na COVID-19 z území České republiky.
 • Zahraniční studenti z dotčených zemí, které nejsou označeny ke dni 14.9.2020 jako „zelené“, budou zahraničním oddělením vyrozuměni o této povinnosti s tím, že se nebudou moci prezenčně účastnit registračního setkání (proběhne ve dvou skupinách dne 1.10.2020, a to pouze pro studenty ze zelených zemí či ty studenty, kteří nejpozději den předem předloží elektronicky kopii negativního PCR testu; pro LL.M. proběhne za obdobných pravidel registrace dne 5.10.2020), ani zahájení výuky do okamžiku předložení negativního testu (bude jim umožněno sledovat výuku distančně). Dle opatření Ministerstva zdravotnictví musí mít studenti, na které opatření dopadá, do doby získání negativního testu na COVID-19 omezený režim (pohyb po území ČR pouze za účelem obstarávání základních životních potřeb a návštěvy školy) a nosit roušku.
 • Vzhledem k nutnosti mít přehled o pohybu zahraničních studentů v rámci jednotlivých seminárních skupin nebude v příštím semestru umožněno, aby studenti docházeli do předmětů v prvních týdnech „na zkoušku“, tj. bez předchozí registrace (studenti se pak mohou následně po druhém týdnu výuky z kurzů odhlásit, ale nemohou je prezenčně navštěvovat bez jejich uvedení do SISu před zahájením výuky v daném kurzu – zápis do předmětů tak bude nastaven na období 25.9.-4.10.2020).
 • Výuka pro Erasmus studenty i posluchače LL.M. bude tzv. hybridní. Pokud to okolnosti umožní, bude probíhat prezenčně pro ty studenty, kteří budou moci na PF UK být, současně bude ale i streamována a archivována pro studenty, kteří z důvodů protipandemických opatření nebudou moci být na PF UK fyzicky přítomni.
 • V prezenční výuce v programu pro Erasmus studenty bude zavedeno po dobu prvních dvou týdnů rozdělení všech výukových jednotek do dvou zkrácených bloků (např. 10:00-10:45 a 10:55-11:40) s tím, že studenti za účelem zvýšených rozestupů budou rozděleni v příslušném předmětu, pro nějž bude zapsáno více než 40 studentů, do dvou skupin (tzn. vyučující ve zkráceném čase odprezentuje identickou látku dvakrát, přičemž mu bude náležet obvyklá odměna za dvě odučené hodiny). Tento režim bude klást zvýšené požadavky na časovou dochvilnost vyučujících i studentů, vyučující nemusí studenty, kteří přijdou do výuky pozdě, do učebny připustit.
 • Během výuky bude pro studenty platit povinnost mít minimálně první dva týdny výuky nasazené roušky. Zahraniční oddělení pro všechny zahraniční studenty pořídí bavlněnou dvouvrstvou roušku s potiskem názvu fakulty.

 

Kontakty za PF UK:

Prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. (damohors@prf.cuni.cz, 221 005 370)

JUDr. David Kohout, Ph.D. (kohout@prf.cuni.cz, 775 854 820)