Prestižní Bolzanova cena i Ceny rektorky UK mají své majitele

foto

Prestižní Bolzanova cena i Ceny rektorky UK mají své majitele

Vlastenecký sál Karolina se v úterý 12. dubna 2022 stal místem přehlídky výjimečně nadaných a mimořádně kreativních studentů a absolventů. Konalo se zde slavnostní předávání cen Univerzity Karlovy, kterými jsou tradičně Bolzanova cena a ceny udělované rektorem, respektive rektorkou.

1

„Je mi velkou ctí stát před vámi v pozici rektorky Univerzity Karlovy. I v uplynulých letech, to jsem byla ještě prorektorkou, pro mě byla tato událost velkým svátkem. Svátkem, kdy naše univerzita vyjadřuje respekt svým výjimečným studentům,“ zaznělo na úvod slavnostního odpoledne z úst rektorky Mileny Králíčkové. Jak dále mimo jiné uvedla, oceňované práce jsou sice dílem studentů, v mnohých případech však již nyní dosahují značného mezinárodního významu: „Držitelé Bolzanovy ceny mají být opravdu na co hrdí, vždyť jejich práce se zapsala do historie výzkumné činnosti Univerzity Karlovy.“

2

„Mimořádná cena rektorky by měla být osvětou takzvané třetí role univerzity, tedy nejen té vzdělávací a výzkumné. Měla by rezonovat celou naší společností. Vždyť právě univerzity – dnes více než kdy jindy – jsou nositelkami demokratických hodnot,“ řekla dále rektorka Králíčková. „Když se potkávám se studenty – nejdřív v čase covidové pandemie, dnes během ukrajinské krize –, chce se mi děkovat. Děkovat všem těm, kteří vedle svého studia a excelentního výzkumu dokážou nabídnout i svůj volný čas a zapojit se do dobrovolnických aktivit. Děkuji i akademickým pracovníkům, kteří se svým vedením podíleli na vzniku dnes oceněných prací. A doufám, že v duchu vzájemné spolupráce, důvěry a akademické svobody budeme na půdě Univerzity Karlovy i nadále spolupracovat,“ přeje si Milena Králíčková. Rektorku mrzelo, že nemohla zůstat déle. Ale čekalo ji důležité jednání ve Strakově akademii; na mimořádné schůzce k rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace (VaVaI) s ministryní Helenou Landšádlovou zastupovala Asociaci výzkumných univerzit ČR.

 

Úkol předat ceny tak připadl na profesora Jana Kuklíka, prorektora pro akademické kvalifikace. Ostatně i pro něj to byla v roli prorektora nová zkušenost a příležitost (v letech 2014-2022 byl děkanem Právnické fakulty UK): „Dříve mě zajímala hlavně jedna fakulta. Dnes jsem velice rád za široký záběr, který obory všech našich sedmnácti fakult nabízejí, a za pestrost kvalitních prací, co na nich vznikají. Nesmírně mě pochopitelně těší, jak kvalitní absolventy máme,“ řekl prorektor Kuklík. A pak se společně s prorektorkou pro studijní záležitosti Markétou Martínkovou a členkou kolegia rektorky pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj Marií Vymazalovou pustil do vyhlašování cen…

 

Cenu prof. JUDr. Karla Engliše pro nejlepší absolventy společenskovědních a humanitních programů získala:

Mgr. Martina Kadeřávková (PF)

Absolvovala magisterský studijní program Právo a právní věda, obor Právo. Po celou dobu svého studia dosahovala mimořádných studijních výsledků, od 2. až do 5. ročníku byly její veškeré studijní povinnosti ohodnoceny klasifikačním stupněm výborně, rovněž všechny části státní závěrečné zkoušky splnila na výbornou. Stejně pečlivě jako v průběhu celého studia postupovala též při zpracování své diplomové práce na téma „Poškozený a oběť trestného činu“. Práce byla vyhodnocena jako velmi kvalitní a důkladná.

foto

Vítězem v kategorii společenskovědní se stal JUDr. Bc. Lukáš Hrdlička, Ph.D. z Právnické fakulty, za dizertační práci „Hybrid Mismatches After the ATAD Theoretical Aspects of International Cooperation in Tax Matters“ (ocenění převzala Mgr. Petra Šmirausová, Ph.D.)

Doktor Hrdlička se zabývá řešením problému mezinárodního zdanění – takzvaným hybridním nesouladům, jejichž neefektivní řešení často vedou k narušování férovosti systému mezinárodního zdanění. Stěžejní argument disertační práce spočívá v tom, že řešení hybridních nesouladů současně preferované na úrovni Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a implementované Evropskou unií, prostřednictvím tzv. směrnice ATAD, není efektivní a členské státy Evropské unie mohou zvolit i jiná řešení, jako např. koordinační pravidla. Hlavním smyslem práce je tak přispění k větší férovosti systému mezinárodního zdanění. Výsledky disertační práce jsou použitelné jak pro další doktrinální a empirický výzkum, tak daňovými profesionály a tvůrci daňové politiky pro praxi.