„Právo v měnícím se světě“

„Právo v měnícím se světě“

Právo v měnícím se světě

obr

Vědecká konference s mezinárodní účastí
konanou pod záštitou rektora Univerzity Karlovy
prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc.

ve dnech 16. – 17. prosince 2019 v Praze

v rámci programu Progres Q 04 „Právo v měnícím se světě“

Konference si klade za cíl nabídnout různé retrospektivní pohledy na právo a další související fenomény, které určovaly život naší společnosti v posledních třech dekádách. Neméně významnou součástí by však měly tvořit i predikce dalších možných proměn práva, a to tváří v tvář různým výzvám, kterým soudobá společnost čelí.

Předpokládá se prezentace stěžejních referátů na společném plenárním zasedání a detailnější rozprava na základě prezentace příspěvků k jednotlivým aspektům předmětné problematiky v odborných sekcích. Vytvoření diskusních panelů bude reflektovat zájem aktivních participantů na jednání konference.  Účastníci konference při volbě svých příspěvků mohou vyjít z níže uvedených tematických okruhů.

Vedle představitelů akademické veřejnosti a právní praxe České republiky se předpokládá i účast zahraničních odborníků ze států střední Evropy.

DOPORUČENÉ TÉMATICKÉ OKRUHY

 1. Třicet let poté – právní kontinuita při změně politického režimu:
  skutečně právníci zaspali?
 2. „Nezávislost“ – atribut recentního demokratického právního státu?
 3. Globalizace a národní státy: současnost a budoucnost
 4. Europeizace a internacionalizace práva: světový právní řád?
 5. Právo a nové technologie, změny sociálních a ekonomických paradigmat,
  proměny právní regulace
 6. Životní prostředí, ochrana života a zdraví, udržitelný rozvoj lidské civilizace
  a možnosti práva
 7. Distinkce soukromého a veřejného v měnícím se světě; důsledky pro působení práva
 8. Judicializace práva a politiky: příčiny a důsledky
 9. „Většiny“ a „menšiny“ při vytváření obecné vůle a ochraně práv:
  současnost a vývojové tendence
 10. Relace práv a povinností v konceptuálním pojetí normativnosti 21. století
 11. Centralizace a decentralizace, princip subsidiarity: optimalizace protikladných tendencí
 12. Právní stát a krizové řízení

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ KONFERENCE
plenární zasedání       pondělí 16. 12. 2019 od 10:00 do 12:00 hod.

rokování v sekcích      pondělí 16. 12. 2019 od 13:00 do 17:00 hod.

                                          úterý 17. 12. 2019 od   9:00 do 17:00 hod.

Karolinum – Vlastenecký sál a jiné prostory Karolina, Ovocný trh 3-5, Praha 1

PŘIHLÁŠKA

V případě zájmu o účast prosíme o vyplnění elektronického registračního formuláře dostupného na: https://perspektivy.prf.cuni.cz/.

Doba pro přihlašování: do 31. října 2019  (aktivní účast) do 30. listopadu 2019 (pasivní účast)

PŘÍSPĚVEK

Příspěvky určené k prezentaci na konferenci:

Název příspěvku určeného pro aktivní prezentaci na konferenci včetně jeho stručné anotace je třeba zaslat nejpozději do 31. října 2019.

Organizátoři si vyhrazují právo výběru z přihlášených příspěvků určených k ústnímu přednesení na konferenci.

Doba příspěvku činí max. 15 minut.

Příspěvky určené do recenzovaného sborníku:

Výstupem z konference bude recenzovaný sborník, do něhož budou zařazeny původní a doposud neuveřejněné texty, jež budou odevzdány nejpozději do 29. února 2020 a které splní předepsané formální náležitosti, jež budou upřesněné v programu a na internetových stránkách konference.

DALŠÍ INFORMACE

Konferenční poplatek se nevybírá.
Detailní program bude přihlášeným účastníkům rozeslán nejpozději do 30. listopadu 2019.

Účastníci konference jsou zváni na tradiční Vánoční koncert Právnické fakulty Univerzity Karlovy,
jenž se uskuteční v úterý 17. prosince 2019 večer ve Velké aule Karolina.

Aktuální informace o konferenci budou k dispozici na konferenčním webu,
který je dostupný na adrese: https://perspektivy.prf.cuni.cz/

Za organizátory srdečně zve

Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
koordinátor programu Progres Q 04

Pozvánka