Právnické fakultě UK byla prodloužena akreditace doktorských studijních programů do roku 2033

Právnické fakultě UK byla prodloužena akreditace doktorských studijních programů do roku 2033

Usnesením ze středy 30. března 2022 prodloužila Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy Právnické fakultě oprávnění uskutečňovat 6 doktorských studijních programů do 28. listopadu 2033.

Studijní programy: Finanční právo a finanční věda, Právo životního prostředí, Trestní právo, kriminologie a kriminalistika, Obchodní právo, Občanské právo a Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu měly akreditaci do 28. listopadu 2023, která byla výše uvedeným usnesením prodloužena o dalších 10 let.

Děkan Právnické fakulty prof. Radim Boháč zdůrazňuje: „Tento úspěch, na který můžeme být právem hrdí, potvrzuje význam, který Právnická fakulta přikládá poskytování kvalitních doktorských studijních programů. Prodloužení oprávnění je uznáním práce všech, kteří se na programech podílejí, a to jak v akademické, tak administrativní oblasti.“

Je nutno doplnit, že kromě výše uvedených doktorských studijních programů má Právnická fakulta oprávnění uskutečňovat do 28. listopadu 2028 dalších 7 doktorských programů v českém jazyce (Evropské právo, Správní právo a správní věda, Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, Mezinárodní právo, Ústavní právo a státověda, Právní dějiny a římské právo a Teorie, filozofie a sociologie práva) a 1 v jazyce anglickém (Law and Legal Theory in European Context). Aktuálně je tedy možné studovat ve 13 českých doktorských studijních programech a v 1 anglickém ve standardní době studia 4 roky, v kombinované nebo prezenční formě.

Doktorské studijní programy jsou zaměřeny na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu. Po vykonání státní doktorské zkoušky a úspěšném obhájení disertační práce získávají absolventi titul „doktor“ (Ph.D.), psáno za jménem). Jedná se nejvyšší titul, kterého je možné dosáhnout studiem.

Přihlášky ke studiu v akademickém roce 2022/23 je možné podávat elektronicky do 30. dubna 2022.

Elektronickou přihlášku ke studiu a podrobné informace pro uchazeče naleznete zde.