Právnická fakulta uspořádala odborný seminář na téma „Dabing a kolektivní správa“

obr

Právnická fakulta uspořádala odborný seminář na téma „Dabing a kolektivní správa“

V úterý 11. června 2024 proběhl na půdě Právnické fakulty UK odborný seminář (kulatý stůl) věnovaný tématu výkonu kolektivní správy v oblasti dabingu. Odborný seminář uspořádala katedra správního práva a správní vědy. U kulatého stolu se setkali odborníci z různých oblastí práva, zástupci kolektivního správce INTERGRAM a taktéž dabingoví herci, režiséři a produkční.

Odborný seminář zahájil úvodním slovem proděkan PF UK a vedoucí katedry správního práva a správní vědy prof. Jakub Handrlica, který poděkoval všem přítomným za jejich účast a pohovořil o naplňování tzv. třetí role univerzity, která se projevuje mj. právě na odborných setkáních tohoto typu. Seminář byl rozdělen do tří částí – teoretické, praktické a diskuzní.

Teoretickou část zahájil dr. Martin Adamec z katedry správního práva a správní vědy a ve svém příspěvku se věnoval právním aspektům (a zejména odlišným právním režimům) jednotlivých hlasových výkonů (dabing, postsynchron, voiceover atp.); poukázal mj. na problémy v aplikační praxi, kde se na důrazné rozlišení jednotlivých výkonů příliš nedbá, což má důsledky z hlediska případné právní ochrany výkonných umělců.

Dále vystoupila dr. Irena Holcová z Centra práva duševního vlastnictví PF UK, která se ve svém příspěvku věnovala vybraným autorskoprávním aspektům dabingu (včetně problematiky umělé inteligence), přičemž navázala na svůj příspěvek přednesený v loňském roce na odborném semináři Právní aspekty dabingu, který fakulta pořádala.

Svým příspěvkem navázala Mgr. Kamila Balounová z katedry správního práva a správní vědy, která se věnovala vybrané zahraniční judikatuře týkající se spravedlivých odměn pro dabingové herce.

V praktické části vystoupili zástupci kolektivního správce INTERGRAM Mgr. Adam Dvořák a Mgr. Václav Hodonický, kteří podrobně představili výkon kolektivní správy, systém výpočtu odměn a poukázali na konkrétní problémy, s nimiž se lze v praxi setkat.

Diskuzní část pak zaměřena zejména na témata, která se v aplikační praxi ukazují jako problematická, např. umělá inteligence, odměny pro výkonné umělce, reprízné, vybrané typy smluv atp.

Do odborné debaty výrazně přispěli i přítomní dabingoví herci, režiséři či produkční, například Václav Knop, Daniel Rous, Jitka Moučková, Oldřich Hajlich, Michal Holán, Roman Hajlich, Zbyšek Horák, Jolana Smyčková, Robin Pařík, Aleš Kaizner, Jiří Krejčí nebo Leoš Lanči.

Odborný seminář se uskutečnil v rámci specifického vysokoškolského výzkumu UK č. 260622 „Technologický pokrok a společenské proměny jako výzvy pro zkoumání základních otázek práva“.