Pracovní právo pro neprávníky, modulový kurz Akademie právní sebeobrany

Pracovní právo pro neprávníky, modulový kurz Akademie právní sebeobrany

Název kurzu: Pracovní právo pro neprávníky, modulový kurz Akademie právní sebeobrany

Přednášející: 

JUDr. Jakub Tomšej. Ph.D. (garant kurzu)
prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.
Mgr. Šárka Homfray 

Datum a čas: 7. května, 14. května, 21. května a 28. května 2021, vždy 9:00 – 12:30 hod.

Místo konání: online kurz - MS Teams
Modulový kurz lze absolvovat celý, případně zvolit pouze vybranou část nebo části. 

Co se účastníci naučí a náplň kurzu:
Kurz poskytuje základní přehled informací o právní úpravě pracovního práva a zaměřuje se na praktický výklad o právech a povinnostech zaměstnanců i zaměstnavatelů.

Komu je kurz určen:
Kurz je určen pro zaměstnance, kteří chtějí lépe pochopit své právní postavení, jakož i pro představitele zaměstnavatelů - personalisty, mzdové účetní, případně vedoucí zaměstnance a pro představitele odborů.

Podrobný obsah kurzu

1. modul - Úvod do pracovního práva, vznik pracovního poměru (prof. Pichrt, dr. Tomšej)
- pojem pracovního práva a jeho prameny
- základní vymezení pracovněprávních vztahů
  aneb ne každá práce je regulována zákoníkem práce
- závislá práce, nelegální práce, švarcsystém
- postup zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru, výběr zaměstnanců,
  vstupní náležitosti včetně lékařských prohlídek
- vznik pracovního poměru
- pracovní smlouva a její obvyklá ustanovení

2. modul - Změna a skončení pracovního poměru (prof. Pichrt, dr. Tomšej)
- změny pracovního poměru
- převedení zaměstnance na jinou práci
- dočasné přidělení
- skončení pracovního poměru
  (výpověď, dohoda, okamžité zrušení pracovního poměru, zrušení ve zkušební době aj.)
- pracovněprávní spory

3. modul - Obsah pracovního poměru (dr. Tomšej)
- pracovní doba a doba odpočinku
- dovolená
- odměňování zaměstnanců v mzdovém i platovém sektoru
- překážky v práci
- zákaz diskriminace a zvláštní podmínky některých skupin zaměstnanců
- BOZP a pracovní úrazy

4. modul - Zástupci zaměstnanců a státní služba (Mgr. Homfray)
- kolektivní pracovní právo a postavení zástupců zaměstnanců
- práva a povinnosti odborové organizace
- kolektivní vyjednávání
- vymezení služebních poměrů s důrazem na zákon o státní službě
- nejdůležitější rozdíly v postavení státních zaměstnanců

 

prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. je vedoucím katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení PF UK a členem vědecké rady fakulty. Prof. Pichrt je členem Komise pro pracovní právo a sociální věci Legislativní rady vlády ČR, předsedou České společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, a je také rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. V roce 2018 byl zvolen místopředsedou Mezinárodní společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení (ISLSSL). Je autorem či spoluautorem celé řady článků a publikací zejména z oblasti pracovního práva, úspěšným řešitelem či spoluřešitelem několika grantových projektů (UNCE, GAČR, GAUK) i desítek dalších grantových aktivit (např. SVV, FRVŠ,TAČR), včetně výzkumů prováděných na základě zadání Evropské komise.Vedle pedagogické a vědecké činnosti se již mnoho let věnuje též vlastní advokátní praxi, ve které se zaměřuje na právo pracovní i problematiku práva občanského a obchodního.

JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D. se specializuje na pracovní právo. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde nyní vyučuje pracovní právo a právo sociálního zabezpečení a působí jako vědecký pracovník. Praktické zkušenosti s pracovním právem získává jako advokát, podnikový právník a poradce neziskové organizace. V nakladatelství Grada vydává každoročně publikaci „Zákoník práce s výkladem“ a dále je autorem monografií „Zdraví a nemoc zaměstnance“ a „Diskriminace na pracovišti“. K jeho dalším významným publikacím patří knihy „Pracovnělékařské služby“ a „Zaměstnávání cizinců v České republice“. Pravidelně publikuje články v odborném tisku a vystupuje na konferencích, seminářích a školeních. Zastupuje Českou republiku v European Network of Legal Experts in Gender Equality and Non-Discrimination a v několika akademických fórech. Kromě komerční právnické činnosti se pravidelně věnuje i poskytování bezplatných právních služeb.

Mgr. Šárka Homfray je právnička a odborářka. Působí v Odborovém svazu státních orgánů a organizací, kde se zabývá pracovními i služebními poměry, nerovným zacházením a diskriminací, genderovými aspekty práva a světa práce. Orientuje se také na budoucnost práce a její proměny, zejména ve spojení s digitalizací a kybernetickou bezpečností. Zajímají ji stereotypy a generalizace a jejich vliv na náš život.

 

Poplatky a financování

Cena za celý kurz: 4 800 Kč
     
Cena za 1 modul: 1 500 Kč
Cena za 2 moduly: 2 800 Kč
Cena za 3 moduly: 3 900 Kč

V ceně zahrnuto: Výukové materiály v elektronické podobě, osvědčení o absolvování programu a jeho zaslání poštou

Kontakt na oddělení komunikace: Ivana Straková, strakova@prf.cuni.cz, tel.: 221 005 504, Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum, Právnická fakulta UK

Termín podání přihlášky:    do 30. 4. 2021

 

Přihlášení na kurz ZDE