Pomocná studentská vědecká síla – výběrové řízení katedry trestního práva

Pomocná studentská vědecká síla – výběrové řízení katedry trestního práva

Vyhlašuji výběrové řízení na obsazení 6 míst pomocné vědecké studentské síly na katedře trestního práva

PŘEDPOKLADY:

Studium v 2. - 5. ročníku PF UK, aktivní znalost (slovem, písmem) jednoho až dvou cizích jazyků (přednostně angličtina, němčina, francouzština), znalost práce s počítačem, dobré studijní výsledky, zájem o trestní právo, kriminologii a kriminalistiku.

OBSAH PRÁCE:

Práce spočívá zejména v rešerši právních norem, judikatury a odborné literatury, vyhledávání informací v knihovních databázích a na internetu, v překladech, korekturách, přípravě a rozesílání pošty, účasti a technické pomoci při konferencích a vědeckých seminářích, přednáškách zahraničních profesorů, obhajobách doktorských dizertačních prací atd. Za práci se vyplácí stipendium v příslušné výši dle ekonomických předpisů Univerzity Karlovy.

PŘIHLÁŠKY:

Zájemci podají závaznou elektronickou přihlášku na e-mailovou adresu barova@prf.cuni.cz nebo písemně v úředních hodinách k rukám sekretářky katedry paní Martiny Bárové (místnost č.314/3. patro). V přihlášce se zájemci vyjádří k výše uvedeným předpokladům a připojí stručný životopis v českém a jednom cizím jazyce (angličtina, němčina, francouzština).

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

Přihlášky podávejte do 26. 9. 2022.

OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ:

Výsledky výběrového řízení budou sděleny elektronicky všem, kdo podají včas přihlášku do výběrového řízení.

OBDOBÍ, NA KTERÉ BUDE VYBRANÝ UCHAZEČ/UCHAZEČKA PŘIJAT NA KATEDRU:

říjen 2022 – září 2023.

 

V Praze dne 16.9.2022

 

Prof. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D.

vedoucí katedry trestního práva